Strømnettet

Strøm til husstander i Norge

Strømforsyning og strømnettet

Sikker og pålitelig strømforsyning er avgjørende i et moderne samfunn, og Norge har et omfattende strømnett som transporterer kraft fra produsenter til forbrukere.

Kraftmarkedet og strømpris

Markedsprisen på strøm fastsettes på Nord Pool Spot og avhenger av tilbud og etterspørsel. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked, og integrert i kraftmarkedet i Europa.

Kraftforsyningen

Olje- og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Aktuelt nå

'

Utvalg skal vurdere utviklingen av strømnettet

Regjeringen har fredag 11. juni oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere utviklingen av strømnettet. En viktig oppgave for utvalget blir å foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Det kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. juni 2022.

'

Slik vil regjeringen elektrifisere Norge

Regjeringen ønsker mer elektrifisering og fortsatt sikker tilgang på strøm for bedrifter og husholdninger i Norge. Derfor ble det lansert en elektrifiseringsstrategi i stortingsmeldingen 'Energi til arbeid'. Den består av tiltak som på kort og lang sikt skal bidra til en balansert utvikling i kraftforsyningen, og som skal stimulere til å erstatte fossil energi med fornybare alternativer. Regjeringen har også oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere utviklingen av strømnettet.

Dokumenter

Meld. St. 14 (2011–2012)

Nettmeldingen

'Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet' omtaler politikken for utbygging og reinvesteringer i det sentrale overføringsnettet for strøm.

Energimeldingen

Meld. St. 25 (2015–2016)

Stortingsmeldingen gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Den legger frem en energipolitikk mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

Hurtigvalg