Strømnettet

Strøm til husstander i Norge

Strømforsyning og strømnettet

Sikker og pålitelig strømforsyning er avgjørende i et moderne samfunn, og Norge har et omfattende strømnett som transporterer kraft fra produsenter til forbrukere.

Kraftmarkedet og strømpris

Markedsprisen på strøm fastsettes på Nord Pool Spot og avhenger av tilbud og etterspørsel. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked, og integrert i kraftmarkedet i Europa.

Kraftforsyningen

Olje- og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Aktuelt nå

Stortingsmelding om energipolitikken: Kraft til endring

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen om energipolitikken, Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring - energipolitikken mot 2030. Hovedbudskapet i meldingen er at forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må sees i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning.

- Linjerydding viktig for forsyningssikkerheten

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte i dag Røyken kommune sammen med vassdrags- og energidirektør Per Sanderud for å se på linjerydding i det lokale strømnettet.

Dokumenter

Meld. St. 14 (2011–2012)

Nettmeldingen

'Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet' omtaler politikken for utbygging og reinvesteringer i det sentrale overføringsnettet for strøm.

Energimeldingen

Meld. St. 25 (2015–2016)

Stortingsmeldingen gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Den legger frem en energipolitikk mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

Hurtigvalg