Bilde av kraftmaster i solnedgang.

Strømforsyning og strømnettet

Sikker og pålitelig strømforsyning er avgjørende i et moderne samfunn, og Norge har et omfattende strømnett som transporterer kraft fra produsenter til forbrukere.

Kraftmast mot rosa og blå himmel

Kraftmarkedet og strømpris

Markedsprisen på strøm fastsettes på Nord Pool og avhenger av tilbud og etterspørsel. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked og innlemmet i kraftmarkedet i Europa.

Kraftmast mot gul himmel

Kraftforsyningen

Olje- og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Aktuelt nå

Leder av Energikommisjonen, Lars Sørgard.

Energkommisjonen

Regjeringen oppnevnte 11. februar 2022 en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft. Vurderingene skal blant annet skje på grunnlag av et oppdatert faktagrunnlag om kraftsituasjonen 2021-22, evaluering av strømstøtteordningen og strømnettutvalgets rapport.