Strømnettet

Strøm til husstander i Norge

Strømforsyning og strømnettet

Sikker og pålitelig strømforsyning er avgjørende i et moderne samfunn, og Norge har et omfattende strømnett som transporterer kraft fra produsenter til forbrukere.

Kraftmarkedet og strømpris

Markedsprisen på strøm fastsettes på Nord Pool Spot og avhenger av tilbud og etterspørsel. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked, og integrert i kraftmarkedet i Europa.

Kraftforsyningen

Olje- og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Aktuelt nå

Stortingsmelding om energipolitikken: Kraft til endring

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen om energipolitikken, Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring - energipolitikken mot 2030. Hovedbudskapet i meldingen er at forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må sees i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning.

- Linjerydding viktig for forsyningssikkerheten

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte i dag Røyken kommune sammen med vassdrags- og energidirektør Per Sanderud for å se på linjerydding i det lokale strømnettet.

Prop. 35 L (2015–2016)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i energiloven på fire områder som gjelder nettvirksomhet. For det første foreslås krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap.

Alle saker om Strømnettet

Dokumenter

Meld. St. 14 (2011–2012)

Nettmeldingen

'Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet' omtaler politikken for utbygging og reinvesteringer i det sentrale overføringsnettet for strøm.

Energimeldingen

Meld. St. 25 (2015–2016)

Stortingsmeldingen gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Den legger frem en energipolitikk mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om energi finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Stortingsmelding om energipolitikken: Kraft til endring

Meld. St. 25 (2015–2016)

Ressurser

Til toppen