Strømnettet

Strøm til husstander i Norge

Strømforsyning og strømnettet

Sikker og pålitelig strømforsyning er avgjørende i et moderne samfunn, og Norge har et omfattende strømnett som transporterer kraft fra produsenter til forbrukere.

Kraftmarkedet og strømpris

Markedsprisen på strøm fastsettes på Nord Pool Spot og avhenger av tilbud og etterspørsel. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked, og integrert i kraftmarkedet i Europa.

Kraftforsyningen

Olje- og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Aktuelt nå

'

Stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser.

'

Derfor svinger strømprisene

I ukene etter nyttår har kraftprisen i Sør-Norge vært oppe i 70 og 80 øre per kilowattime, noe som virker svært mye i forhold til gjennomsnittlig norsk kraftpris i 2020 på 10 øre per kilowattime (kWh). Men hvor høy er egentlig strømprisen vi nå ser, og hva skyldes svingningene?

Dokumenter

Meld. St. 14 (2011–2012)

Nettmeldingen

'Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet' omtaler politikken for utbygging og reinvesteringer i det sentrale overføringsnettet for strøm.

Energimeldingen

Meld. St. 25 (2015–2016)

Stortingsmeldingen gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Den legger frem en energipolitikk mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

Hurtigvalg