Fiskerisamarbeidet med Grønland

Avtalen om gjensidig fiskerisamarbeid mellom Norge og Grønland ble inngått i september 1991 etter at grønlandske fartøy hadde drevet et uregulert fiske av norsk arktisk torsk i internasjonalt område av Barentshavet og i fiskevernsonen ved Svalbard.

Etter avtalen har fartøy fra Norge og Grønland anledning til å drive et gjensidig fiske i partenes økonomiske soner. Omfanget av fisket og nærmere vilkår skal fastsettes i de årlige kvoteavtalene. Kvotebyttet skal være tilnærmet balansert.

I henhold til de årlige kvoteavtalene forplikter Grønland seg til å avgrense sitt totale fiske i Barentshavet til de arter og kvoter som Grønland blir tildelt av Norge og Russland, uten hensyn til om fisket skjer i eller utenfor Norges og Russlands jurisdiksjonsområder.

Norge og Grønland har årlig inngått kvoteavtaler siden 1991. Kvotebyttet skjer på eksklusive fiskebestander i Norges økonomiske sone som norsk arktisk torsk, hyse og sei nord for 62°N, sei i Nordsjøen, og i grønlandsk fisketerritorium på blåkveite, torsk, uer og kveite. For norske fiskere er kvotene av blåkveite, uer og torsk av størst verdi.

I tillegg til disse kvotene fisker Norge bl.a. blåkveite, kveite og reker i grønlandske farvann i henhold til den bilaterale kvoteavtalen mellom Norge og EU. For grønlandske fiskere er kvotetildelingen av norsk arktisk torsk svært viktig.

4. mars 2005 ble det inngått en avtale om kontrollsamarbeid mellom Fiskeridirektoratet og det grønlandske direktoratet for fiskeri og fangst. Avtalen omhandler utveksling av landings- og fangstopplysninger og utveksling av data om overtredelser.