Vedtak om fritak for visse aktiviteter innen forsyningssektorene

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har fattet vedtak om fritak fra anskaffelsesregelverket for oppdragsgivere som driver med visse nærmere definerte aktiviteter innen forsyningssektorene.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) kan treffe vedtak om fritak fra forsyningsforskriften og lov om offentlige anskaffelser for oppdragsgivere som driver med visse nærmere definerte aktiviteter innen forsyningssektorene, jf. forsyningsdirektivet 2014/25/EU artikkel 34 og 35 og det tidligere forsyningsdirektivet 2004/17/EC artikkel 30. ESA kan treffe et slikt vedtak om fritak for en aktivitet, når aktiviteten er underlagt alminnelige konkurransevilkår på det frie marked.

Når ESA har truffet et slikt vedtak for en aktivitet vil kontrakter som inngås for å utøve denne aktiviteten ikke lenger være omfattet av verken forsyningsforskriften eller lov om offentlige anskaffelser, jf. forsyningsforskriften § 2-9.

ESA har truffet følgende vedtak om fritak:

Vedtak av 17. juni 2019 om fritak for busstransporttjenester

Fritaket gjelder for oppdragsgivere når de inngår kontrakter knyttet til drift av offentlige busstransporttjenester.

Vedtak av 22. mai 2012 om fritak for kraftsektoren

Fritaket gjelder for oppdragsgivere som driver produksjon og videresalg av elektrisk kraft i grossistmarkedet

Vedtak av 30. april 2013 om fritak for oppstrøms petroleumsvirksomhet

Fritaket gjelder for oppdragsgivere som driver følgende oppstrøms petroleumsvirksomhet: a) Leting etter råolje og naturgass, b) Produksjon av råolje, og c) Produksjon av naturgass.

Vedtak av 6. juli 2005 om fritak for Posten Norge AS for enkelte posttjenester

Fritaket gjelder for kontrakter som inngås med sikte på utøve følgende tjenester i Norge: standard B2B pakkelevering i Norge, standard B2B pakkelevering ut av Norge, ekspresslevering av pakker over natt i Norge, ekspresslevering av pakker internasjonalt (inkludert både inn og ut av Norge), stykkgods og partilast.