Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven gir det samlede rammeverket for planlegging og byggesak. Planlegging etter loven samordner statlige, regionale og kommunale oppgaver. Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak. Åpenhet, innsyn og medvirkning i planprosessene er viktig.

Veiledning om planlegging

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

Bygg

Bygningsmassen utgjør en vesentlig del av samfunnets verdier. Derfor er det viktig å ha gode og effektive bygge og saksbehandlingsprosesser og et regelverk som sikrer en varig og god kvalitet i boliger og bygg.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Her finner du veiledning til plan- og bygningsloven med forskrifter, oversikter over innsigelsessaker, rundskriv, rapporter med mer.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Stortinget har vedtatt enklere regler for raskere og billigere boligbygging

24.02.2017: Etter forslag fra Regjeringen vedtok Stortinget i går endringer i plan- og bygningsloven som gir forenklinger og en mer effektiv planprosessen. – Vi jobber for å gjøre det raskere og rimeligere å bygge. Det betyr mye for at vi skal få bygget flere boliger og legge til rette for næringsliv og nye jobber, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet

13.02.2017: – Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem og det er viktig for oss å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy. Vi forsterker derfor innsatsen for å få bukt med de kriminelle aktørene i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg.

Plannytt

Plannytt er et nyhetsbrev fra Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I Plannytt kan du lese om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart og geodata, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling.

Flere saker om Plan- og bygningsloven

Dokumenter

Veileder: Reguleringsplan

Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og bestemmelser.

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven

Veilederen er en gjennomgang av bestemmelsene i plandelen av plan- og bygningsloven og har utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse.

Ressurser

Kontakt

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.