Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven gir det samlede rammeverket for planlegging og byggesak. Planlegging etter loven samordner statlige, regionale og kommunale oppgaver. Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak. Åpenhet, innsyn og medvirkning i planprosessene er viktig.

""

Veiledning om planlegging

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

""

Bygg

Bygningsmassen utgjør en vesentlig del av samfunnets verdier. Derfor er det viktig å ha gode og effektive bygge og saksbehandlingsprosesser og et regelverk som sikrer en varig og god kvalitet i boliger og bygg.

""

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Her finner du veiledning til plan- og bygningsloven med forskrifter, oversikter over innsigelsessaker, rundskriv, rapporter med mer.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Regjeringen vil legge til rette for lading av elbil i alle nye bygg

11.01.2021: Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å installere ladepunkt for elbil. Regjeringen foreslår derfor at alle nye bygg, inkludert boliger og fritidsboliger, skal bli klargjort for installering ladepunkter. Det betyr at boligeiere enkelt kan installere elbilladere når de selv ønsker det – uten å måtte gjøre tilpasninger i bygget eller grunnen.

Regjeringen vil gjøre det enklere å endre boliger og bygg

18.12.2020: Regjeringen legger i dag frem et forslag om enklere regler ved endring på boliger og bygg. – Vi vil gjøre det lettere å bruke, vedlikeholde og modernisere eksisterende bygg, slik at folk kan bruke byggene etter egne behov og ønsker, sier Nikolai Astrup kommunal- og moderniseringsminister (H).

Dokumenter

Veileder: Reguleringsplan

Ny reguleringsplanveileder ble publisert 10. september 2018. Den erstatter veilederen fra 2011.

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (2009)

Veilederen er en gjennomgang av bestemmelsene i plandelen av plan- og bygningsloven og har utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse.

Kontakt

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo