Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven gir det samlede rammeverket for planlegging og byggesak. Planlegging etter loven samordner statlige, regionale og kommunale oppgaver. Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak. Åpenhet, innsyn og medvirkning i planprosessene er viktig.

""

Veiledning om planlegging

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

""

Bygg

Bygningsmassen utgjør en vesentlig del av samfunnets verdier. Derfor er det viktig å ha gode og effektive bygge og saksbehandlingsprosesser og et regelverk som sikrer en varig og god kvalitet i boliger og bygg.

""

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Her finner du veiledning til plan- og bygningsloven med forskrifter, oversikter over innsigelsessaker, rundskriv, rapporter med mer.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Enklere regler ved arbeid på boliger og bygg

03.05.2019: Når man vil endre boligen eller bygget sitt, er det ofte vanskelig å vite hvilke regler og krav som gjelder. Nå sender vi forslag til enklere regler på høring.

Regjeringen foreslår å gi beboere i borettslag rett til å lade hjemme

03.05.2019: Den sterke veksten i antallet elbiler fører til økt etterspørsel etter ladeplasser. Derfor foreslår regjeringen, på visse vilkår, å gi andelseiere i borettslag en lovbestemt rett til å lade hjemme.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Veileder: Reguleringsplan

Ny reguleringsplanveileder ble publisert 10. september 2018. Den erstatter veilederen fra 2011.

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (2009)

Veilederen er en gjennomgang av bestemmelsene i plandelen av plan- og bygningsloven og har utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse.

Kontakt

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo