Kart og eiendomsdata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for statens kartpolitikk. Kart, digital geografisk informasjon (geodata) og eiendomsdata er viktig på mange samfunnsområder, i næringslivet, til privat bruk, til frivillig arbeid og i offentlig forvaltning.

""

Organisering av geodatavirksomheten

Kart og digital geografisk informasjon (geodata) er viktig på mange samfunnsområder, i næringslivet, til privat bruk, til frivillig arbeid og i offentlig forvaltning.

""

Tinglysing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det administrative ansvaret for tinglysing i fast eiendom og boretter, og ansvaret for forskriftene til tinglysingsloven.

""

Matrikkelen og matrikkellova

Matrikkelen er et register over eiendommer i Norge og inneholder blant annet de offisielle betegnelser på matrikkelenheter, bygninger, bruksenheter og adresser.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Krav til innmåling og dokumentasjon av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag mv.

Reglene i plan- og bygningsloven § 2-3 Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv. er ment å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Bestemmelsen trådte i kraft fra 1. juli 2021.

Endring i forskrifter om tinglysing og matrikkel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt endringer i flere forskrifter. Dette gjelder forskrift om utlevering av eiendomsinformasjon, gebyr for tinglysing og matrikkelforskriften. Endringene har virkning fra 1. april 2019.

Dokumenter

Verdien av gratis kart- og eiendomsdata

Rapporten viser at gratis tilgang til offentlige kart- og eiendomsdata er lønnsomt for samfunnet, og at nytten vil utgjøre minst 70 millioner kroner årlig.

Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel og infrastruktur

En bredt sammensatt gruppe har sett på hvordan sektorer og fagområder kan få til bedre dataflyt mellom brukere av BIM/bygningsmodellering (bygg og anlegg) og GIS/geografiske informasjonssystemer.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo