IKT-politikk

Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen IKT for å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. IKT-politikken griper på tvers av samfunnssektorene og KMD har ansvar for å samordne politikken.

Illustrasjon hentet fra forsiden av strategien

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Det er første gang at regjeringen og KS har gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor.

Illustrasjon av kunstig intelligens

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens ble lagt frem 14. januar 2020.

""

Digital deltagelse og universell utforming

Digital kompetanse og universell utforming er en forutsetning for digital deltakelse. Regjeringen jobber aktivt for å øke den digital deltakelsen i Norge.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Oppretter ekspertgruppe for datadeling i næringslivet

03.02.2020: SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv skal lede en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal se på utfordringer og muligheter for deling av data i og fra næringslivet.

Gi dine innspill:

Stortingsmelding om den digitale grunnmuren: mobil-, bredbånds- og internett-tjenester

16.04.2020: Regjeringens politikk og ambisjoner for sektoren for elektronisk kommunikasjon fremgår av Nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon som ble presentert i Digital agenda for Norge (Meld. St. 27 (2015-2016)). Ny stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon vil blant annet utdype og videreutvikle viktige elementer fra nevnte dokument. Arbeidet med meldingen vil pågå gjennom 2020.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Én digital offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet. Hensikten med strategien er å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet. Strategien gjelder for offentlig sektor i perioden 2019–2025.

Kontakt

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo