IKT-politikk

Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen IKT for å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. IKT-politikken griper på tvers av samfunnssektorene og KMD har ansvar for å samordne politikken.

Illustrasjon hentet fra forsiden av strategien

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Digitaliseringsstrategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025.

Illustrasjon av kunstig intelligens

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens ble lagt frem 14. januar 2020.

""

Digital deltagelse og universell utforming

Digital kompetanse og universell utforming er en forutsetning for digital deltakelse. Regjeringen jobber aktivt for å øke den digital deltakelsen i Norge.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Norge skal skape flere arbeidsplasser med data som ressurs

Fremveksten av dataøkonomien forventes å bli en viktig driver for økonomisk vekst i Norge. Data er en ressurs med et enormt verdiskapingspotensial, og offentlige og private virksomheter må derfor ikke la data ligge ubrukt. Regjeringen vil at Norge skal skape mer verdier med data, og legger derfor frem den første stortingsmeldingen som staker ut kursen for næringsutvikling og innovasjon med data som ressurs.

Skal samarbeide om digitalisering av næringslivet

25.03.2021: Kommunal- og moderniseringsdepartementet og DigitalNorway skal jobbe videre sammen for å fremme digitalisering av næringslivet.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon

Regjeringen vil at Norge skal skape mer verdier med data, og legger derfor frem den første stortingsmeldingen som staker ut kursen for næringsutvikling og innovasjon med data som ressurs.

Kontakt

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo