Underliggende etater

 • Brønnøysundregistrene

  Ansvarlig for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet.

  Nettside: http://www.brreg.no/

 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

  Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet) forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard.

  Nettside: http://www.dirmin.no/

 • Fiskeridirektoratet

  Fiskeridirektoratet, med hovedkontor i Bergen, er rådgivende og utøvende organ for Nærings- og fiskeridepartementet innen fiskeri- og havbruksforvaltningen. Hovedoppgavene er knyttet til regulering, rettledning, tilsyn og ressurskontroll.

  Nettside: http://www.fiskeridir.no/

 • Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK)

  Det sentrale statlige organ for garantistillelser og kredittforsikring av eksportkreditter.

  Nettside: http://www.giek.no/

 • Havforskningsinstituttet

  Havforskningsinstituttet med hovedvirksomhet i Bergen, er rådgiver for Nærings- og fiskeridepartementet og har sentrale oppgaver i undersøkelse og overvåking av fiskebestander og sjøpattedyr, hav- og kystmiljø og i arbeid med havbruk og havbeite.

  Nettside: http://www.imr.no/

 • Justervesenet

  Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit. Etaten yter bistand innen kvalitetssikring og måleteknikk, og er et kompetansesenter for næringsliv og myndigheter. Justervesenet har også det forvaltningsmessige ansvaret for regelverket innenfor måleteknikk, blant annet "Lov om målenheter, måling og normaltid"

  Nettside: http://www.justervesenet.no/

 • Klagenemnda for industrielle rettigheter

  Klagenemnda for industrielle rettigheter er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt avgjørelser i forhold til foretaksnavn, edelmetalloven og forskrift om registrering av ansvarsmerker. I tillegg behandler og avgjør Klagenemnda klager over enkelte av de avgjørelsene Plantesortnemnda treffer i medhold av lov om planteforedlerrett.

  Nettside: http://www.kfir.no/

 • Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven. Bedrifter har plikt til å melde fusjoner og oppkjøp til Konkurransetilsynet, og tilsynet kan gripe inn mot oppkjøp og fusjoner som begrenser konkurransen vesentlig.

  Nettside: http://www.konkurransetilsynet.no/

 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

  Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES) i Bergen er rådgiver for fiskerimyndighetene, Mattilsynet og næringen i ernærings- og mattrygghetsspørsmål og driver forskning knyttet til disse områdene.

  Nettside: http://www.nifes.no/

 • Norges geologiske undersøkelse (NGU)

  NGU skal aktivt bidra til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø.

  Nettside: http://www.ngu.no/

 • Norsk Akkreditering

  Utfører teknisk akkreditering, og inspeksjon i henhold til OECDs regelverk om god laboratoriepraksis.

  Nettside: http://www.akkreditert.no/

 • Norsk Romsenter (NRS)

  Norsk Romsenters hovedoppgave er å ivareta norske interesser innen romindustrien, romforskning og bruk av romteknologi

  Nettside: http://www.romsenter.no/

 • Patentstyret

  Patentstyret hjelper norsk næringsliv og innovasjonsmiljøer å styrke egen virksomhet ved bruk av industrielle rettigheter. God bruk av industrielle rettigheter er med på å sikre investeringer, konkurranseposisjoner og bidra til økonomisk vekst i det norske samfunnet.

  Nettside: http://www.patentstyret.no/no/

 • Sjøfartsdirektoratet

  Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet med myndighetsansvar overfor norskregistrerte skip og utenlandske skip som anløper norske havner.

  Nettside: http://www.sjofartsdir.no/no/