Offisielt fra statsråd 20. desember 2023

I statsråd i dag ble det vedtatt endringer i departementsstrukturen. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet blir opprettet med virkning fra 1. januar 2024.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 20. desember 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 40 L (2023-2024)
Endringar i helse- og omsorgstjenesteloven (overføring av ansvaret for helsetilbodet ved utlendingsinternat)

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 36 S (2023-2024)
Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024-2028)

Relatert:

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2023 til lov om endringer i folketrygdloven (gjennomføring av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia).
Se punkt 6 Andre saker

Lovvedtak nr. 17 (2023-2024) Lov nr. 94

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2023 til lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2024).

Delt ikraftsetting av loven. Følgende endringer trer i kraft straks:

 • Endringsloven del V (lov 18. desember 2020 nr. 139 om endringer i folketrygdloven)
 • Endringsloven del III (folketrygdloven) § 4-6 fjerde ledd, § 4-16 første ledd andre punktum, § 8-9 tredje ledd, § 11-12 a og § 12-15 femte ledd og sjette ledd.

Følgende endringer trer i kraft 1. januar 2024:

 • Endringsloven del II (lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli 1949 om Statens pensjonskasse)
 • Endringsloven del III (folketrygdloven) § 4-9.

Følgende endringer trer i kraft 1. februar 2024:

 • Endringsloven del III (folketrygdloven) § 11-20 tredje ledd.

Følgende endringer trer i kraft 1. juli 2024:

 • Endringsloven del I (lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs)
 • Endringsloven del IV (sosialtjenesteloven)
 • Endringsloven del III (folketrygdloven) § 11-20 første ledd, § 12-13 andre og tredje ledd, § 12-15 andre ledd og omnummereringen av de påfølgende leddene.

Lovvedtak nr. 34 (2023-2024) Lov nr. 95

Grunnlag for saken:

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2023 til lov om oppheving av lov om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen.

Lovvedtak nr. 24 (2023-2024) Lov nr. 96

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2023 til lov om endringer i folketrygdloven.

Lovvedtak nr. 25 (2023-2024) Lov nr. 97

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2023 til lov om endringer i skatteloven.

Lovvedtak nr. 26 (2023-2024) Lov nr. 98

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2023 til lov om endringer i skattebetalingsloven.

Lovvedtak nr. 27 (2023-2024) Lov nr. 99

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2023 til lov om endringer i merverdiavgiftsloven.

Lovvedtak nr. 28 (2023-2024) Lov nr. 100

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2023 til lov om endringer i skatteforvaltningsloven.

Lovvedtak nr. 29 (2023-2024) Lov nr. 101

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2023 til lov om endringer i skatteloven.

Lovvedtak nr. 30 (2023-2024) Lov nr. 102

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2023 til lov om endringer i skattebetalingsloven.

Lovvedtak nr. 31 (2023-2024) Lov nr. 103

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2023 til lov om endringer i lov om Statens pensjonsfond.

Lovvedtak nr. 32 (2023-2024) Lov nr. 104

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2023 til lov om endringer i skatteforvaltningsloven.

Lovvedtak nr. 33 (2023-2024) Lov nr. 105

Grunnlag for saken:

Delt ikraftsetting av lov 20. desember 2023 om endringer i skatteloven.

Endringene under del III trer i kraft straks.

Ikraftsetting av lov 20. desember 2023 om endringer i skattebetalingsloven.

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Delt ikraftsetting av lov 20. desember 2023 om endringer i skatteforvaltningsloven.

Endringene i § 13-9 trer i kraft straks med virkning for alle klagenemndsvedtak hvor endringsfristene ikke er utløpt på ikrafttredelsestidspunktet. § 14-12 trer i kraft 1. januar 2024.

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2023 til lov om endringar i helselovgivinga (organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning).

Lovvedtak nr. 20 (2023-2024) Lov nr. 106

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. november 2023 til lov om endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter).

Lovvedtak nr. 7 (2023-2024) Lov nr. 107

Loven trer i kraft 1. januar 2024, med unntak av §§ 30 første ledd og 32 a. Paragraf 32 a trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2023 til lov om digital sikkerhet (digitalsikkerhetsloven).

Lovvedtak nr. 15 (2023-2024) Lov nr. 108

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2023 til lov om endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving).

Lovvedtak nr. 19 (2023-2024) Lov nr. 109

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2023 til lov om endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom og varetekt med elektronisk kontroll).

Lovvedtak nr. 23 (2023-2024) Lov nr. 110

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2023 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll av besøksforbud).

Lovvedtak nr. 18 (2023-2024) Lov nr. 111

Grunnlag for saken:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2023 til lov om endringer i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser (hjemmel for registreringsplikt for statssekretærer og politiske rådgivere).

Lovvedtak nr. 22 (2023-2024) Lov nr. 112

Lova trer i kraft straks.

Grunnlag for saken:

Kultur- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2023 til lov om endringer i straffeloven (konverteringsterapi).

Lovvedtak nr. 16 (2023-2024) Lov nr. 113

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Grunnlag for saken:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2023 til lov om endringer i foretakslovgivningen mv. (kjønnssammensetning i styret).
Se punkt 6 Andre saker.

Lovvedtak nr. 21 (2023-2024) Lov nr. 114

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2023 til lov om endringer i sjøloven og skipssikkerhetsloven (elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip).

Lovvedtak nr. 11 (2023-2024) Lov nr. 115

Endringsloven trer i kraft 1. januar 2024.

Grunnlag for saken:

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2023 til lov om endringer i vegtrafikkloven (teknisk kjøretøyinformasjon og sikring av last).
Se punkt 6 Andre saker.

Lovvedtak nr. 14 (2023-2024) Lov nr. 116

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Grunnlag for saken:

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrifter på helseområdet (organisatoriske endringer i sentral helseforvaltning).

Klima- og miljødepartementet

Det fastsettes forskrifter om vern av 27 skogområder i fylkene Vestland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

Det fastsettes forskrifter om endring av verneforskrifter for tre verneområder i fylkene Vestfold og Telemark, Oslo og Møre og Romsdal.

Relatert:

Olje- og energidepartementet

Forskrift om undersøkelse og utvinning av skjellsand, sand og grus i kystnære områder fastsettes.

Forskrift om endring av forskrift 21. juni 2017 nr. 854 om konsekvensutredninger fastsettes.

Forskrift om opphevelse av forskrift (midlertidig) 12. juni 1970 nr. 3 for undersøkelse etter visse andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum på den norske kontinentalsokkel mv. fastsettes.

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Ankara, Republikken Tyrkia, Andreas Gaarder, tillike til ambassadør i Tirana, Republikken Albania.

Helse- og omsorgsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av instituttleder Guri Rørtveit som direktør for Nasjonalt folkehelseinstitutt for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Midlertidig beskikkelse av pensjonert generalmajor Lars Christian Aamodt som direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet for en periode på seks måneder. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Relatert:

Olje- og energidepartementet

Utnevning av utredningsleder Jørgen Teslo til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Styrer og utvalg

Finansdepartementet

Professor Steinar Holden oppnevnes som eksternt medlem av Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet for perioden 1. januar 2024 – 31. desember 2027.

Relatert:

6. Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 77/2023 av 28. april 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Forordning (EU) 2019/1009 om fastsettelse av regler for tilgjengeliggjøring på markedet av EU-gjødselvarer mv. (gjødselforordningen), kan bli bindende for Norge.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia inngås.
Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser.

Helse- og omsorgsdepartementet

Sammenslåing av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse og andre organisatoriske endringer i den sentrale helseforvaltningen.

Nærings- og fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsordning for krav til kjønnssammensetning i styret i foretak.
Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv (EU) 2022/2381 av 23. november 2022 som gjelder kjønnssammensetning i styret i børsnoterte selskaper.
Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser.

Samferdselsdepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 65/2023 av 17. mars 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • forordning (EU) 2019/621 av 17. april 2019, som gjelder tilgjengeliggjøring av teknisk kjøretøyinformasjon, kan bli bindende for Norge.

Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser.

Statsministerens kontor

 1. Det opprettes et Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet med virkning fra 1. januar 2024.
 2. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet overtar ansvaret for Arbeidsgiverpolitisk avdeling, Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk og Statsforvaltningsavdelingen fra Kommunal- og distriktsdepartementet fra samme tidspunkt.
 3. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet skal ha ansvar for lover i samsvar med et fremlagt forslag.
 4. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer i forskrifter, avtaler, instrukser, bestemmelser mv. som følge av endringene i departementsstrukturen.
 5. Med virkning fra 1. januar 2024 og inntil en departementsråd er utnevnt og har tiltrådt, dog ikke utover 12 måneder, konstitueres ekspedisjonssjef Christine Hamnen som departementsråd i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Relatert:

Forvaltningsansvaret for lov 8. juli 1988 nr. 72 om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar mv. og om tilbakelevering av barn (barnebortføringsloven), Haagkonvensjonen 1980 om internasjonal barnebortføring og Europarådskonvensjonen 1980 overføres med virkning fra 1. januar 2024 fra Justis- og beredskapsdepartementet til Barne- og familiedepartementet.