Offisielt fra statsråd 22. mars 2013

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram stortingsmeldinger om sjømat, barnehager og IKT for vekst og verdiskapning.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. mars 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Prop. 86 L (2012-2013)
Endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Arbeidsdepartementet

Prop. 102 L (2012-2013)
Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 85 L (2012-2013)
Endringer i barnelova
(barneperspektivet i foreldretvister)
(Pressemelding)

Prop. 88 L (2012-2013)
Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
(Pressemelding)

Prop. 105 L (2012-2013)
Endringer i barnelova (farskap og morskap)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 94 S (2012-2013)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London 14. mars 2013

Prop. 96 L (2012-2013)
Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 93 L (2012-2013)
Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)
(Pressemelding)

Prop. 103 L (2012-2013)
Endringer i akvakulturloven
(Pressemelding)

Meld. St. 22 (2012-2013)
Verdens fremste sjømatnasjon
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Meld. St. 23 (2012-2013)
Digital agenda for Norge
IKT for vekst og verdiskaping
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 87 L (2012-2013)
Endringar i helsepersonellova m.m. (utsending av epikrisar og utlevering av teiepliktige opplysningar til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring m.m.)

Prop. 90 L (2012-2013)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi)

Prop. 91 L (2012-2013)
Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.)

Prop. 95 L (2012-2013)
Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer)

Prop. 100 L (2012-2013)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv.
(styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.)

Prop. 107 L (2012-2013)
Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.)
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 92 L (2012-2013)
Endringar i straffegjennomføringsloven mv.

Kulturdepartementet

Prop. 108 S (2012-2013)
Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 24 (2012-2013)
Framtidens barnehage
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 104 S (2012-2013)
Reindriftsavtalen 2013/2014, og endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.
(Pressemelding)

Prop. 89 L (2012-2013)
Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene)
(Pressemelding)

Prop. 101 L (2012-2013)
Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Prop. 82 L (2012-2013)
Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Prop. 98 S (2012-2013)
Utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet
(Pressemelding)

Prop. 99 S (2012-2013)
Utbygging og drift av Gina Krog-feltet
(Pressemelding)

2. Styrer, utvalg

Fiskeri- og kystdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg for gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår:

Leder:
Professor Ragnar Tveterås, Stavanger

Medlemmer:
Forskningssjef Marit Aursand, Trondheim
Daglig leder Jonny Berfjord, Dønna
Dekan/professor Edel Elvevoll, Tromsø
Avdelingsleder Grethe Fossli, Oslo
Adm. direktør Arne Karlsen, Tromsø
Adm. direktør Trygve Myrvang, Tromsø
Adm. direktør Arne Møgster, Austevoll
Bedriftsutvikler Aino Olaisen, Lovund
(Pressemelding)

 3. Klagesaker m.v.

Kulturdepartementet

Klage fra Tromsø kommune over Kulturdepartementets vedtak av 20. september 2010 om avslag på søknad om idrettsfunksjonell godkjenning av planer for bygging av idrettsanlegg. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Montel over Olje- og energidepartementets vedtak 11. februar 2013 om avslag på begjæring om innsyn i dok. 08/786-27. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Øyvind Stokke utnevnes til generalkonsul i Shanghai, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Alex Winther utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 Forsvarsdepartementet

Underdirektør Wenche Bergli utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstituert direktør Ellen Hambro åremålsbeskikkes som direktør for Miljødirektoratet for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Miljøverndepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Statsministerens kontor

Ansvaret for samordning av forebyggende IKT-sikkerhet i sivil sektor overføres fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet, med virkning fra 1. april 2013.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/52/EF av 29. april 2004 om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer i Fellesskapet kan bli bindende for Norge.

Finansdepartementet

Undertegning av en protokoll til endring av overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, med tilhørende protokoll, undertegnet i Oslo den 12. januar 1990.

Justis- og beredskapsdepartementet

Leksvik og Mosvik lensmannsdistrikt slås sammen med Inderøy lensmannsdistrikt til Leksvik og Inderøy lensmannsdistrikt.
Harstad politistasjonsdistrikt og Bjarkøy lensmannsdistrikt slås sammen til Harstad politistasjonsdistrikt.

Kulturdepartementet

Det stilles statlig forsikring for forsikringsverdien begrenset oppad til 190 mill. kroner for verk i henhold til verksliste av 7. januar 2013 med tilleggskontrakt av 13.02.2013 for utstillingen “Munch og malervennene på Modum”. Utstillingen vises i Blaafarveværket i perioden 11. mai til 22. september 2013.
Forsikringen gjelder i tidsrommet fra 15. april til 18. oktober 2013, og er betinget av at Sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding om statlig forsikring oppfylles av Blaafarveværket.

Olje- og energidepartementet

Statkraft Energi AS gis tillatelse til bygging og drift av Grasbotntjørni pumpe og overføring av vann fra Grasbotntjørni til Langevatn i Ulvik herad i Hordaland.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen