Offisielt fra statsråd 26. april 2013

I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en melding til Stortinget om helse: «Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar.»

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. april 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 133 S (2012-2013)
Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 14. oktober 2005 til konvensjon av 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart og protokoll av 14. oktober 2005 til protokoll av 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen

Prop. 137 S (2012-2013)
Samtykke til ratifikasjon av Nagoya-protokollen til konvensjon om biologisk mangfold av 22. mai 1992, om tilgang til genressurser og en rettferdig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av bruken av disse ressurser av 29. oktober 2010

Prop. 139 S (2012-2013)
Samtykke til ratifikasjon av avtale av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute)

Prop. 140 S (2012-2013)
Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO)

Finansdepartementet

Prop. 130 S (2012-2013)
Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 12. januar 1990 mellom Norge og Nederland, undertegnet i Oslo 23. april 2013

Prop. 138 S (2012-2013)
Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, undertegnet i Oslo 15. april 2013

Meld. St. 30 (2012-2013)
Finansmarknadsmeldinga 2012

Meld. St. 3 (2012-2013)
Statsrekneskapen 2012
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Prop. 136 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker)
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 34 (2012-2013)
Folkehelsemeldingen.
God helse – felles ansvar

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 141 L (2012-2013)
Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)
(Pressemelding)

Prop. 132 L (2012-2013)
Endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.)

Kulturdepartementet

Prop. 135 L (2012-2013)
Endringer i lov om folkebibliotek
(Pressemelding)

Prop. 142 L (2012-2013)
Endringer i medieeierskapsloven
(Pressemelding)

Prop. 144 L (2012-2013)
Lov om omsetning av bøker (bokloven)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Prop. 129 L (2012-2013)
Endringer i opplæringslova og privatskolelova
(spesialundervisning m.m.)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 127 L (2012-2013)
Endringar i jordlova
(Pressemelding)

Prop. 128 L (2012-2013)
Endringar i odelslova
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Prop. 134 L (2012-2013)
Endringer i naturmangfoldloven
(Pressemelding)

Prop. 145 L (2012-2013)
Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven
(Pressemelding)

Meld. St. 35 (2012-2013)
Framtid med fotfeste
Kulturminnepolitikken
(Pressemelding)

Meld. St. 37 (2012-2013)
Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerak (forvaltingsplan)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Meld. St. 32 (2012-2013)
Mellom himmel og jord:
Norsk romvirksomhet for næring og nytte
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Meld. St. 36 (2012-2013)
Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 143 S (2012-2013)
Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen m.m.
(Pressemelding)

Meld. St. 31 (2012-2013)
Verksemda til NSB AS
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. april 2013 til lov om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv.(kontrollbestemmelser og personalliste).
Lovvedtak 45 (2012-2013). Lov nr. 16.
Delt ikraftsetting av loven. Loven del IX trer i kraft straks. Loven del I med unntak av §§ 10-9 og 11-1, del II, III, IV, VI og VIII trer i kraft 1. juli 2013. Loven del I §§ 10-9 og 11-1 og loven del V trer i kraft 1. januar 2014.

3. Forskrifter

Landbruks- og matdepartementet

Fastsetting av forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.


Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis.
(Pressemelding)

 4. Styrer, utvalg

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes til Markedsrådet for perioden fra og med 1. mai 2013 til og med 30. april 2017:

Leder:
Professor Tore Lunde, Bergen
Personlig varamedlem: Forsker Herdis Helle, Osterøy (ny)

Nestleder:
Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg (ny)
Personlig varamedlem: Advokat Olav Kolstad, Oslo

Medlemmer:
Førsteamanuensis Arve Pettersen, Trondheim (ny)
Personlig varamedlem: Professor Håvard Hansen, Eigersund (ny)

Rådgiver Ronny Bratten, Tromsø (ny)
Personlig varamedlem: Advokat Vegard Syvertsen, Lier (ny)

Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand, Hamar (ny)
Personlig varamedlem: Advokat Mette Thorne Lothe, Oslo (ny)

Advokat Signe Eriksen, Stavanger
Personlig varamedlem: Professor Tove Bull, Tromsø

Advokat Anna Elisabeth Nordbø, Bærum (ny)
Personlig varamedlem: Administrerende direktør Jan Morten Drange, Drammen (ny)

Advokat Thea Broch, Oslo
Personlig varamedlem: Styreleder Eirik Hokstad, Bergen (ny)

Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie, Skedsmo (ny)
Personlig varamedlem: Administrerende direktør Anne-Lise Løfsgaard, Oslo (ny)

Justis- og beredskapsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll for en periode av fire år frem til 15. april 2017:

Tingrettsdommer Finn Haugen, Oslo, leder
Tingrettsdommer Randi Carlstedt, Tønsberg, medlem
Førsteamanuensis Jon Petter Rui, Tromsø, medlem
Professor Monica Martinussen, Tromsø, varamedlem
Advokat Thomas Randby, Bærum, varamedlem (ny)

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Astri Aas-Hansen gis avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsråd Grete Faremo.

Dommerfullmektig Pål Martin Sand utnevnes til statssekretær for statsråd Grete Faremo med tiltredelse fra 2. mai 2013.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Buenos Aires, Janne Julsrud, utnevnes tillike til ambassadør i Asunción, Paraguay.

Ambassadør i Buenos Aires, Janne Julsrud, utnevnes tillike til ambassadør i Montevideo, Uruguay.

Politisk direktør Kåre Reidar Aas utnevnes til ambassadør i Washington, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utviklingspolitisk direktør Hege Hertzberg utnevnes til ambassadør i Accra, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Merethe Nergaard utnevnes til ambassadør i Mexico, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Elin Bergithe Rognlie utnevnes til generalkonsul i New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Hilde Janne Skorpen utnevnes til generalkonsul i San Francisco, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Direktør Hans Christian Holte beskikkes som skattedirektør for en åremålsperiode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Spesialrådgiver Kjetil Skogrand utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/77/EU av 27. september 2011 om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 924/2009 om betalinger på tvers av landegrensene i fellesskapet og forordning (EU) nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 av 20. oktober 2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordning (EU) nr. 363/2012 og forordning nr. 607/2012.

Finansdepartementet

Undertegning av en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Tyskland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen