Tariffnemndas vedtak 27. november 2014 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene 2014-2016

Protokoll 2/2014

Vedtak om videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Tariffnemnda finner at vilkårene for allmenngjøring er til stede og viser til dokumentasjonen av forholdene i bransjen som er lagt fram i LOs begjæring 4. juni 2014 og dokumentasjonen fremkommet i høringsrunden. Nemnda har særlig lagt vekt på Arbeidstilsynets beskrivelse av forholdene i bransjen. Det fremgår av beskrivelsen at etaten fortsatt avdekker tilfeller med ulovlige lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i landbruket. Arbeidstilsynets oppfatning er at landbruket utgjør et klart eksempel på at vedtak om allmenngjøring har effekt, og at denne mest sannsynlig vil bli reversert dersom forskriften blir opphevet fordi det er så stor tilgang på arbeidskraft som er villig til å akseptere langt lavere lønn. Tariffnemnda er av samme oppfatning.

Tariffnemnda finner at fortsatt allmenngjøring i bransjen for inneværende tariffperiode er et nødvendig tiltak for å oppfylle formålet med allmenngjøringsloven.

Tariffnemnda har blitt gjort oppmerksom på at bestemmelsen i forskriften § 4 Regulering av lønn i forskriftens virketid, oppfattes som uklar med hensyn til tidspunktet for når nye lønnssatser som følge av tariffrevisjoner skal tre i kraft. Tariffnemnda har funnet det hensiktsmessig å endre bestemmelsen slik at det går tydelig fram at nye satser skal vedtas av nemnda, og med virkning fra det tidspunkt nemnda bestemmer. Det legges til grunn at satsene normalt vil endres som følge av begjæring fra en av partene.

Utover dette, innebærer Tariffnemndas vedtak at forskriften videreføres uten endringer.

For nærmere omtale og begrunnelse for forskriften for øvrig vises til Tariffnemndas opprinnelige vedtak 16. november 2009 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Oslo, 27. november 2014,

 

  Johan Kr. Øydegard  
Steinar Holden   Terese Smith Ulseth
Knut Bodding   Margrethe Meder

 

 

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Landbruk på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar

Forskriften omfatter jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen.      

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner:

a) Ferie- og innhøstingshjelp

Arbeidstakere 16-17 år: 87,90
Arbeidstakere 17-18 år: 90,90
Over 18 år: ansatt inntil 12 uker 109,40
Over 18 år: ansatt mellom 12 – 24 uker (3-6 mnd.) 114,90

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 mnd. skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b)

b) Fast ansatte arbeidstakere

Ufaglærte arbeidstakere: 129,30
Arbeidstakere 16-17 år: 95,90
Arbeidstakere 17-18 år: 99,90

c) Tillegg for fagarbeidere:10,-

d)Helge-/helligdagstillegg
Røktere/avløsere i fast turnus

Det betales et tillegg på 25 % per arbeidet time
1) mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24
2) mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften
3) mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji skal ikke regnes som lønn etter forskriften.      

§ 4. Regulering av lønn i forskriftens virketid

Tariffnemnda kan endre satsene i § 3 som følge av tariffrevisjoner.

Kap. III. Fravikelighet mm.

§ 5. Fravikelighet

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

§ 6. Lønns og arbeidsvilkår i lov eller forskrift

Bestemmelser i lov eller andre forskrifter som vanligvis gjelder for arbeidsforhold, kommer også til anvendelse for arbeidsforhold som omfattes av forskriften her, herunder

  • lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
  • lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie og
  • lov 26. april 1947 nr. 1 om 1 og 17 mai som høgtidsdager.

Forskriften gjelder med de begrensninger som følger av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-7.

Kap. IV. Ikrafttreden mm.

§ 8. Ikrafttreden og opphør

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2014 - 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Landbruk på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side blir avløst av ny tariffavtale, eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen, jf. allmenngjøringsloven § 7.

Forskrift 27. november 2012 nr. 1196 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene oppheves straks.

Til toppen