Seksjon for helsefag (SHF)

Seksjon for helsefag har ansvar for videreutvikling av spesialisthelsetjenesten innenfor områdene somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.