Høyringar

Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine.

 

Viser 5161-5180 av 5435 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Organisering av toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning - høring

  07.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 05.06.2002 hnotat

  05.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall mv.

  05.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/5599 GHD 5.06.2002 Finansdepartementet legger med dette fram forslag om omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall til en utslippsavgift mv., jf. vedlagte høringsnotat.

  Status: Ferdigbehandlet

 • 05.06.2002 Utkast stortingets vedtak

  05.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Stortingets vedtak om avgift på sluttbehandling av avfall § 1 Fra 1. juli 2003 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen for sluttbehandling av avfall etter de satser som framkommer av § 2 og § 3.

  Status: Ferdigbehandlet

 • 05.06.2002 forskriftsutkast

  05.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I. I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende

  Status: Ferdigbehandlet

 • hnotat 13.02.2002

  31.05.2002 Høring Finansdepartementet

  1 Innledning Departementet legger fram forslag om at omsetning av tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport unntas fra den generelle merverdiavgiftsplikten. 2 Gjeldende rett – bakgrunn for forslaget Med virkning fra 1. juli

  Høringsfrist: 13.05.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forslag til nye forskrifter

  30.05.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/1294 FM CBe 29.05.2002 Vedlagt følger linkdoc133391#docKredittilsynets høringsnotat og oversendelsesbrev datert 15. april 2002 hvor det foreslås nye forskrifter om verdipapirfonds utlån av finansielle

  Status: Ferdigbehandlet

 • 290502 brev fra kt

  29.05.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Saksbehandler: Grinaker Dir.linje: 22 93 98 17 Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 200203213 401 99/4817,01/221, 99/1294,00/339 15.04.2002 Kredittilsynet viser til brev fra Finansdepartementet datert

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsbrev - forskrifter om akkreditering og evaluering

  29.04.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsbrev om frittstående skoler

  18.04.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 01.09.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til revidert forskrift til Opplæringsloven, kapittel 14 og kapittel 25

  16.04.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 03.06.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

  04.04.2002 Høring Helse- og omsorgsdepartementet

  Høringsfristen er 22. juni 2002. Høringsuttalelser sendes til: Helsedepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsbrev - Forskrift om grunnskoleopplæring for voksne

  04.04.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Deres ref Deres dato Vår ref 02/1027 Dato 20.02.02 Utkast til forskrift om grunnskoleopplæring for voksne - alminnelig høring Rett til grunnskoleopplæring for voksne trer i kraft den 1. august 2002. Utdannings- og forskningsdepartementet

  Høringsfrist: 08.04.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endring av luftfartsloven - Eftarevisjon

  21.03.2002 Høring Samferdselsdepartementet

  Høringsfrist: 19.04.02 Nytt i høringssaken: Ot.prp.nr. 91 (2001-2002) Innst.O.nr. (2002-2003)

  Høringsfrist: 19.04.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven)

  10.03.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2427 FM KTN 23.6.2000 Vedlagt følger NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven) avgitt til Finansdepartementet 28. april 2000. Verdipapirregisterloven er

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om frivillig registrering av skipsrederier

  05.03.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsfrist: 05.06.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endringer i plan- og bygningsloven - tidsfrister i planbehandlingen

  04.03.2002 Høring Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet sendte 4. mars 2002 ut høringsnotat med forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Forslaget innebærer frister for kommunenes behandling av reguleringsforslag og frist for berørte myndigheters innsigelse til

  Høringsfrist: 17.04.2009 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring: Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk

  01.03.2002 Høring Klima- og miljødepartementet

  Høring Miljøverndepartementet har sendt ut på høring kulturminneutvalgets utredning NOU 2002:1 Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. Høringsbrev

  Høringsfrist: 28.06.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - NOU 2002: 3

  19.02.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/780 FM KSj 19.02.2002 Vedlagt følger NOU 2002: 3 Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner. Utredningen er avgitt av en ekspertgruppe som ble oppnevnt av Finansdepartementet for å evaluere

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om krav til mastergrad

  18.02.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet