Høring - forslag til endring i studiekvalitetsforskriften

Kunnskapdepartementet foreslår endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Endringsforslaget er en del av oppfølgingen av Meld.St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet og regjeringens arbeid for å styrke NOKUTs arbeid med å heve kvaliteten i høyere utdanning, jf. punkt 12 i Sundvolden-plattformen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.02.2016

Vår ref.: 15/5197

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

 

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endring av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). Endringsforslaget er en del av oppfølgingen av Meld.St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet. Formålet med meldingen er å legge til rette for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Regjeringen varslet i stortingsmeldingen at den ville sette i gang en prosess for økte krav til etablering av master- og doktorgradsprogrammer. Regjeringen gir samtidig uttrykk for at den vil videreføre ordningen med at institusjonene kan søke om å endre institusjonskategori, men stramme inn kravene for akkreditering som vitenskapelig høyskole og universitet. Stortinget har gitt sin tilslutning til dette, jf. Innst. 348 S (2014–2015), men påpeker betydningen av effektive søknadsprosesser hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Departementet og NOKUT vil legge til rette for effektive og smidige søknadsprosesser samtidig som faglige hensyn ivaretas på best mulig måte.

Forslag til endring av studiekvalitetsforskriften er videre en del av regjeringens arbeid for å styrke NOKUTs arbeid med å heve kvaliteten i høyere utdanning, jf. punkt 12 i Sundvolden-plattformen. NOKUT har initiert et arbeid for å utvikle en nasjonal strategi for utdanningskvalitet og ny modell for tilsyn med høyere utdanning. Målet med dette arbeidet har vært å styrke NOKUTs bidrag til kvalitetsheving i universitets- og høyskolesektoren.

Vi viser til vedlagte høringsnotat for nærmere omtale av forslagene til endringer i studiekvalitetsforskriften.

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2460086. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Høringsfristen er satt til tre måneder. Departementet ber om eventuelle høringsuttalelser innen 4. februar 2016.


Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt i høringslisten.

 

 

 

Med hilsen                                                                        

 

Grethe Sofie Bratlie (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Gunn Gallavara
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Vedlegg:
Høringsnotat
Oversikt over gjeldende forskrift og endringsforslag
Skjematisk oversikt over endringsforslag

Departementene
Statlige og private universiteter og høyskoler
Norgesuniversitetet
Fagskoler
Fellesstudieadministrativt tjenestesenter
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanningen
VOX
Norges forskningsråd
Datatilsynet
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Utdanningsdirektoratet
Nasjonalt fagskoleråd
Norsk studentorganisasjon
ANSA
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Stipendiatorganisasjonen i Norge
Statens lånekasse for utdanning
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk presseforbund
Steinerskoleforbundet
Sosialistisk opplysningsforbund
Tjenestemannsorganisasjonene i universitet- og høyskolesektoren
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
NHO
Abelia
Virke
Spekter
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge
Unio
Fylkeskommunene
Fylkesmannsembetene
Cristin
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Samskipnadsrådet
Studentsamskipnadene

 

Følg saken