Høring - forslag til endring i studiekvalitetsforskriften

Kunnskapdepartementet foreslår endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Endringsforslaget er en del av oppfølgingen av Meld.St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet og regjeringens arbeid for å styrke NOKUTs arbeid med å heve kvaliteten i høyere utdanning, jf. punkt 12 i Sundvolden-plattformen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.02.2016

Følg saken Veien mot ny struktur