Høring om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven.

Departementet foreslår at ekstern styreleder og ansatt rektor skal være hovedmodellen for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler. I tillegg foreslår departementet andre endringer i bestemmelser om flertallskrav ved visse styrevedtak, endringer i fylkeskommunens adgang til å oppnevne eksterne styremedlemmer til statlige høyskoler og endring i styrenes kompetanse til å fastsette egen godtgjørelse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2015

Vår ref.: 15/3111

Høring om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, jf. Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Departementet foreslår endringer i lovens hovedmodell for styring og ledelse, endring i lovens bestemmelser om oppnevning av eksterne styremedlemmer til statlige høyskoler og endring i bestemmelser om fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk i Word-format til postmottak@kd.dep.no

Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. august 2015.

I notatet som ble sendt ut i forbindelse med høring om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven, hadde det i forslaget til ny § 9-3 første ledd kommet inn en korrekturfeil. Departementet ønsker ikke å endre styrets normalsammensetning, og forslaget til lovtekst vil bli rettet opp i forbindelse med skriving av proposisjonen. Det korrekte er at i modellen med ansatt rektor skal det være fire representanter for de vitenskapelig ansatte, ikke tre slik det fremkommer i det forslaget som ble sendt på høring. 

 

Med hilsen                                                                        

 

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Kasper Aunan                                                                                           førstekonsulent

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Vedlegg

I notatet som ble sendt ut i forbindelse med høring om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven, hadde det i forslaget til ny § 9-3 første ledd kommet inn en korrekturfeil. Departementet ønsker ikke å endre styrets normalsammensetning, og forslaget til lovtekst vil bli rettet opp i forbindelse med skriving av proposisjonen. Det korrekte er at i modellen med ansatt rektor skal det være fire representanter for de vitenskapelig ansatte, ikke tre slik det fremkommer i det forslaget som ble sendt på høring. 

Høringsnotat om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven.pdf

Departementene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets høgskole
Luftkrigsskolen
Krigsskolen
Sjøkrigsskolen
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Norske studentorganisasjon
ANSA
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
NOKUT
Senter for internasjonalisering av utdanning
Utdanningsdirektoratet
Felles studieadministrativt tjenestesenter
Norges forskningsråd
Statens lånekasse for utdanning
Studentsamskipnadene
Studentsamskipnadsrådet
Nasjonalt fagskoleråd
Rådet for offentlige fagskoler
Forum for fagskoler
Norgesuniversitetet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Utdanning.no
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen VIRKE
KS Kommunesektorens organisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Oslo Kommune
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Utdanningsforbundet
Parat
Norsk Tjenestemannslag – NTL
Forskerforbundet
Econa

Følg saken