Prop. 66 L (2019–2020)

Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)

Til innholdsfortegnelse

11 Ulovlig befatning med våpendeler

11.1 Bakgrunn

Riksadvokaten gjorde i brev 21. oktober 2016 oppmerksom på en inkurie i straffeloven § 190 første ledd om ulovlig befatning med skytevåpen, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver. Inkurien bestod i at ulovlig befatning med «ammunisjon» ikke uttrykkelig rammes av bestemmelsen, i motsetning til straffeloven § 191, som rammer grov overtredelse. Inkurien ble rettet ved lov 21. juni 2017 nr. 94. Lovendringen trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer, se Prop. 99 L (2016–2017) punkt 5.7.

Departementet ble i dette arbeidet oppmerksom på at det kan være behov for å utvide straffeloven §§ 190 og 191 til å ramme befatning med «våpendeler».

11.2 Gjeldende rett

Straffeloven § 190 første ledd lyder:

«Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt, og gjentatt eller på graverende måte, overtrer bestemmelsene om ulovlig innføring, avhendelse, erverv eller besittelse av skytevåpen eller ammunisjon i våpenloven.»

Grov ulovlig befatning med skytevåpen eller ammunisjon kan straffes med fengsel inntil seks år, jf. straffeloven § 191.

Den straffbare handlingen etter straffeloven § 190 består i «ulovlig innføring, avhendelse, erverv eller besittelse». Slik straffebudene i §§ 190 og 191 er formulert, rammes ikke ulovlig innføring, avhendelse, erverv eller besittelse av våpendeler. Straffeloven § 191 a om befatning med skytevåpen eller eksplosiver i den hensikt å begå en straffbar handling, rammer på sin side også befatning med våpendeler ved siden av skytevåpen, ammunisjon og sprengstoff, se bokstav a.

Befatning med våpendeler i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av våpenloven kan også straffes etter våpenloven § 33. Strafferammen er tre måneders fengsel, mens straffeloven § 190 første ledd som nevnt har en strafferamme på to års fengsel.

Ny våpenlov (lov 20. april 2018 nr. 7 om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon), er vedtatt, men ennå ikke trådt i kraft. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer, jf. loven § 42 første ledd. Den nye våpenloven § 39 viderefører straffebudet i gjeldende våpenlov § 33, med presiseringer av hvilke bestemmelser gitt i eller i medhold av våpenloven som skal omfattes av straffebudet, jf. Prop. 165 L (2016–2017) punkt 17 på side 91. Straffen er bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

11.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet foreslo departementet å tilføye «våpendeler» i § 190 første ledd, slik at ulovlig befatning med våpendeler får tilsvarende strafferamme som ulovlig befatning med skytevåpen og ammunisjon.

11.4 Høringsinstansenes syn

Alle høringsinstanser som har uttalt seg, støtter forslaget til endring i straffeloven § 190. Det gjelder Advokatforeningen, Dommerforeningen, Kripos, Kristiansand tingrett, Nordland politidistrikt, Nordland statsadvokatembeter, Oslo politidistrikt, Tolldirektoratet, Politihøgskolen, Norges politilederlag, Politidirektoratet, Riksadvokaten, Sør-Øst politidistrikt og Øst politidistrikt.

Riksadvokaten mener det gir god sammenheng å ha samme strafferamme for ulovlig befatning med våpendeler som med skytevåpen og ammunisjon. Dommerforeningen uttaler at ulovlig befatning med våpendeler kan være like straffverdig som befatning med skytevåpen og ammunisjon.

Tolldirektoratet mener det bør fremgå eksplisitt av ordlyden i straffebudet at «utførsel», samt eventuelt også «transitt», omfattes. Tolldirektoratet anbefaler også, slik departementet forstår direktoratet, at vareomfanget som omfattes av straffeloven § 190 utvides med en del nærmere bestemte komponenter. Tolldirektoratet anbefaler også at et «tydeligere vareomfang defineres gjennom hele kapittelet».

Oslo politidistrikt mener det i proposisjonen bør redegjøres for forholdet til endringene knyttet til våpendeler i ny våpenlov. Politidirektoratet viser til dette høringsinnspillet fra Oslo politidistrikt.

Kripos og Nordland statsadvokatembeter viser til at «våpendeler» også bør tas inn i straffeloven § 191.

11.5 Departementets vurdering

Departementet opprettholder synspunktet i høringsnotatet om at det er behov for å endre straffeloven § 190 første ledd slik at bestemmelsen også omfatter ulovlig befatning med våpendeler.

Ulovlig befatning med våpendeler kan kun straffes etter våpenloven § 33 med en strafferamme på fengsel inntil tre måneder, dersom ikke straffeloven § 191 a kommer til anvendelse. Det gjelder selv om det måtte være tale om gjentatte eller graverende overtredelser. Ulovlig erverv eller innførsel av våpendeler kan imidlertid gjøre det mulig å endre karakteren til skytevåpen slik at de får et vesentlig større skadepotensial (for eksempel ved at en gjør pistoler om til maskinpistoler). Videre kan gjeldende rettstilstand åpne for at komplette skytevåpen handles eller smugles inn i deler, uten risiko for like streng straff som for komplette skytevåpen. Dette tilsier at ulovlig befatning med våpendeler ikke bør være regulert vesentlig annerledes enn ulovlig befatning med skytevåpen.

Departementet foreslår i tillegg å endre straffeloven § 191 om grov overtredelse av § 190, slik at også denne bestemmelsen omfatter ulovlig befatning med våpendeler.

Straffeloven § 190 første ledd og § 191 omfatter etter ordlyden handlingsnormer som følger av «bestemmelsene» i våpenloven. Det bør komme tydeligere frem av ordlyden at også forskrifter og individuelle pålegg gitt i medhold av våpenloven omfattes. Departementet foreslår endringer i straffeloven § 190 i tråd med dette.

I lys av Tolldirektoratets høringsinnspill har departementet vurdert om det bør presiseres at straffebudet også omfatter utførsel av skytevåpen, ammunisjon og våpendeler. Den straffbare handlingen er angitt som «ulovlig innføring, avhendelse, erverv eller besittelse» av skytevåpen og ammunisjon. I Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) punkt 10.10.3 og punkt 12.2.5 uttaler departementet at de nevnte alternativene blant annet vil omfatte våpenloven kapittel II til VII. Kapittel VI regulerer både innføring og utførsel. Det fremgår ikke av forarbeidene til straffeloven § 190 hvorfor utførsel ikke er nevnt i oppregningen. Departementet mener at utførsel kan være like straffverdig som innføring, og foreslår at det tas inn i ordlyden i straffeloven § 190. Med «innføring» og «utførsel» er det også meningen at transitt skal være dekket.

Det vises for øvrig til spesialmerknadene i punkt 21.4.

Til forsiden