Prop. 66 L (2019–2020)

Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslagene

2.1 Høringsnotat 25. mai 2018

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 25. mai 2018 på høring forslag til endringer i straffeloven og enkelte andre lover. Høringsfristen var 10. september 2018. Forslaget fulgte opp den nye straffeloven som trådte i kraft 1. oktober 2015. Ikraftsettelsen av den nye straffeloven forutsatte en rekke lovendringer i straffeloven og andre lover, og det var ikke anledning til å følge opp alle spørsmål om endringsbehov i forbindelse med ikraftsettelsen. Erfaringer med loven gjennom noen år hadde også gitt anledning til å vurdere enkelte lovendringer. I tillegg fulgte høringsnotatet opp anmodningsvedtak nr. 699, 7. mai 2018, om å sikre at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart.

Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Generaladvokaten

 • Krigsadvokatene for Nord-Norge

 • Krigsadvokatene for Sør-Norge

 • Kripos

 • Politidirektoratet

 • Politidistriktene

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • ØKOKRIM

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Domstoladministrasjonen

 • Erstatningsnemda for voldsofre

 • Fylkesmennene

 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Regjeringsadvokaten

 • Sametinget

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Statens barnehus

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

 • Stortingets ombudsmann for Forsvaret

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Tolldirektoratet

 • Trygderetten

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Alternativ til Vold

 • Amnesty International Norge

 • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene

 • Den norske Dommerforeningen

 • Den norske Helsingforskomité

 • DIXI Ressurssenter mot voldtekt

 • Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Fritt ord

 • Gatejuristen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • IKT-Norge

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

 • Krisesentersekretariatet

 • Kvinnefronten i Norge

 • Kvinnegruppa Ottar

 • Landsforeningen for voldsofre

 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • MiRA-senteret

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Offisersforbund

 • Norges Politilederlag

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Norsk Rettsmedisinsk Forening

 • Norsk rikskringkasting

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • PION – Sexarbeidernes Interesseorganisasjon

 • Politiets fellesforbund

 • Politijuristene

 • PRO-senteret

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Senter for seksuelt misbrukte menn

 • Statsadvokatenes forening

 • Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarets høgskole

 • Handelshøyskolen BI

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

 • Politihøgskolen

2.2 Høring 4. juli 2018 av ekstern utredning

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 4. juli 2018 en enkeltpersonsutredning fra professor i rettsvitenskap Kjetil Mujezinović Larsen på høring. Høringen hadde frist 1. november 2018. Enkelte instanser fikk utsatt høringsfrist.

Utredningen ble innhentet av det daværende Barne- og likestillingsdepartementet som ledd i arbeidet med lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) og forelå 13. september 2016. I tråd med mandatet drøftet Larsen om det var grunn til å foreta endringer i gjeldende strafferettslige regler om diskriminering i straffeloven og diskrimineringslovgivningen. Det ble i denne forbindelse vurdert hvilke diskrimineringsgrunnlag som bør vernes, og om sammenhengen mellom bestemmelsene i straffeloven og diskrimineringslovgivningen er god nok.

Utredningen munnet ut i flere forslag til lovendringer. Larsen anbefalte at diskrimineringsgrunnlagene «kjønnsidentitet», «kjønnsuttrykk» og «kjønn» inkluderes i en rekke bestemmelser i straffeloven, herunder § 77 bokstav i om skjerpende omstendigheter, § 185 om hatefulle ytringer og § 186 om diskriminering. Larsen anbefalte videre at uttrykket «homofil orientering» erstattes med «seksuell orientering» i de samme bestemmelsene.

Et annet tema i utredningen var om rasistiske organisasjoner burde forbys særskilt i lys av forpliktelsen i konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (rasediskrimineringskonvensjonen) artikkel 4 bokstav b og kritikken Norge har mottatt av FNs rasediskrimineringskomité. Larsen konkluderer med at de beste grunner taler for ikke å innføre et slikt forbud, se utredningen punkt 5.5.1 side 77–80. Han viser i den forbindelse til at et formelt forbud mot rasistiske organisasjoner i norsk rett har vært utredet og forkastet flere ganger tidligere, se blant annet Ot.prp. nr. 109 (2001–2002) punkt 3.1 side 17–20 og Ot.prp. nr. 33 (2004–2005) punkt 13 side 153–165.

På bakgrunn av kritikken anbefalte Larsen imidlertid å innføre en bestemmelse i straffeloven om straff for å stifte eller delta i en forening som er forbudt ved lov, eller som har som formål å begå eller oppmuntre til en handling som kan straffes med fengsel i minst 6 måneder, etter mønster av straffeloven 1902 § 330. En slik endring fordrer en nærmere vurdering. Straffelovrådet har i NOU 2020: 4 drøftet behovet for et straffebud som rammer deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger og organisasjoner. Rådet foreslår en ny bestemmelse i straffeloven rettet mot deltagelse mv. i organiserte kriminelle sammenslutninger som begår alvorlige straffbare handlinger som krenker liv, helse eller frihet. Rådet påpeker at en slik bestemmelse kan ramme rasistiske organisasjoner som tar i bruk relativt grove virkemidler i sin rasistiske virksomhet. Departementet vil komme tilbake til straffelovrådets forslag på et senere tidspunkt.

Larsens utredning ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Kripos

 • Politidirektoratet

 • Politidistriktene

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • ØKOKRIM

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Diskrimineringsnemnda

 • Domstoladministrasjonen

 • Erstatningsnemda for voldsofre

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Statens barnehus

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Sametinget

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Aksept

 • Alternativ til Vold

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk senter

 • Atlas-alliansen

 • BonjuSámit

 • Care Norge

 • Caritas Norge

 • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene

 • Den norske bamseklubben

 • Den norske dommerforening

 • Den norske Helsingforskomité

 • DIXI – ressurssenter i Oslo

 • Elevorganisasjonen

 • Fellesrådet for Afrika

 • Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Flyktninghjelpen

 • FN-sambandet i Norge

 • Forbundet for transpersoner i Norge

 • Forening for kjønnsforskning i Norge

 • Frelsesarmeen

 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Fritt ord

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 • Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter

 • Gatejuristen

 • Harry Benjamin Ressurssenter

 • Helseutvalget for bedre homohelse

 • HivNorge

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human Rights service (HRS)

 • ICJ-Norge

 • IKT Norge

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

 • Kirkens Bymisjon

 • Krisesentersekretariatet

 • KUN Senter for kunnskap og likestilling

 • Kvenlandsforbundet

 • Kvinnefronten i Norge

 • Kvinnegruppa Ottar

 • Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

 • Landsforeningen for voldsofre

 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • Likestilling- og diskrimineringsombudet

 • Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

 • Likestillingssenteret

 • Mannsforum

 • Menneskerettsalliansen

 • MiRA-Senteret

 • Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR)

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

 • Norges Juristforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Politilederlag

 • Norges Røde Kors

 • Norges Handikapforbund

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges kvinnelobby

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Norsk Rettsmedisinsk Forening

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk kvinnesaksforening

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norske kveners forbund

 • Norske kvinnelige akademikere

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske Samers Riksforbund

 • Nye SOS Rasisme

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 • Oslo Queer

 • Politiets fellesforbund

 • Politijuristene

 • Redd Barna

 • REFORM ressurssenter for menn

 • Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)

 • Rettspolitisk forening

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn

 • Samenes Folkeforbund

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Senter for kvinne- og kjønnsforskning

 • Senter for seksuelt misbrukte menn

 • Sex og Politikk

 • Skeiv ungdom for mangfold mot diskriminering

 • Skeiv verden

 • SMil Norge

 • Statsadvokatenes forening

 • Stensveen Ressurssenter for Transpersoner

 • Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Stopp Diskrimineringen

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

 • Taternes landsforening

 • Uføres Landsorganisasjon (ULO)

 • Unge funksjonshemmede

 • UNICEF-komiteen i Norge

 • Utrop

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile

 • Handelshøyskolen BI

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

 • Politihøgskolen

 • Universitetene

2.3 Høringsnotat 17. desember 2018

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 17. desember 2018 på høring forslag til en rekke andre endringer i straffeloven mv. Forslagene følger opp handlingsplaner fra regjeringen, anmodningsvedtak fra Stortinget og innspill fra andre aktører. Høringsfristen var 15. april 2019. Anmodningsvedtakene fra Stortinget som ble fulgt opp, er:

 • vedtak nr. 130, 7. desember 2015, om endringer i straffeloven for å holde utleier ansvarlig ved ulovlig virksomhet i lokaler som blir leid ut

 • vedtak nr. 462, 17. mars 2015, om foreldelsesregler for forsettlige handlinger som har døden til følge

 • vedtak nr. 96, 2. desember 2016, om opphevelse i straffeloven § 184 bokstav a vedrørende krenkelser av representanter frå andre stater

 • vedtak nr. 787, 29. mai 2018, om tiltak mot kjønnslemlestelse, herunder tydeliggjøre foreldrenes ansvar for å avverge og anmelde slike alvorlige straffbare forhold

 • vedtak nr. 789, 29. mai 2018, om utvidelse av straffeloven § 253 med forklaring av kva «utilbørlig press» innebærer

Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Generaladvokaten

 • Krigsadvokatene for Nord-Norge

 • Krigsadvokatene for Sør-Norge

 • Kripos

 • Politidirektoratet

 • Politidistriktene

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • ØKOKRIM

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Domstoladministrasjonen

 • Erstatningsnemda for voldsofre

 • Fylkesmennene

 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Regjeringsadvokaten

 • Sametinget

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Statens barnehus

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

 • Stortingets ombudsmann for Forsvaret

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Tolldirektoratet

 • Trygderetten

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Alternativ til Vold

 • Amnesty International Norge

 • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene

 • Den norske Dommerforeningen

 • Den norske Helsingforskomité

 • DIXI Ressurssenter mot voldtekt

 • Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Fritt ord

 • Gatejuristen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • IKT-Norge

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

 • Krisesentersekretariatet

 • Kvinnefronten i Norge

 • Kvinnegruppa Ottar

 • Landsforeningen for voldsofre

 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • MiRA-senteret

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Offisersforbund

 • Norges Politilederlag

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Norsk Rettsmedisinsk Forening

 • Norsk rikskringkasting

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon

 • Politiets fellesforbund

 • Politijuristene

 • PRO-senteret

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Romsk råd

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Senter for seksuelt misbrukte menn

 • Statsadvokatenes forening

 • Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarets høgskole

 • Handelshøyskolen BI

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

 • Politihøgskolen

Til forsiden