Nyheter om Statsbudsjettet 2021

Viser 1-20 av 131 treff.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2020

  27.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett for 2020 anslås bruken av oljeinntekter til 392,5 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 3,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 12,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

 • Kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter i sykehusene

  20.11.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Virusutbruddet førte til redusert aktivitet ved sykehusene fra mars 2020, og dermed lavere aktivitetsbaserte inntekter for sykehusene. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til helseregionene med 2,4 milliarder kroner for å kompensere tapte inntekter til og med mai 2020.

 • Nye økonomiske tiltak

  10.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til nye kraftfulle tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Forslagene er blant annet rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv, støtte til sårbare grupper og forlengelse av ordninger for inntektssikring.

 • Svar på spørsmål om plast i havet

  27.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Terje Halleland (Frp) om hvordan regjeringen kan  mene at bekjempelse av plast i havet er høyt prioritert i utviklingspolitikken når summen som går til dette formålet reduseres betydelig i budsjettforslaget for 2021.

 • Feil tal for utsleppa i 2025 i Nasjonalbudsjettet og KLDs budsjettproposisjon

  08.10.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  I tabell 3.13 i Nasjonalbudsjettet (Meld. St. 1 (2020-2021)) og tabell 13.1 i KLDs budsjettproposisjon (Prop. 1 S (2020-2021) er det oppgitt feil tal i kolonna for utsleppa i 2025. Feilen innebar at dei fleste tala for 2025 var for høge. I tabellen under er riktige tal vist. Ein ventar at både dei kvotepliktige og dei ikkje-kvotepliktige utsleppa vil gå ned frå 2020 til 2025, og vidare ned til 2030. Samla utslepp er venta å gå ned frå 49,4 mill. tonn CO2-ekvivalentar i 2020 til 46,7 mill. tonn i 2025 og vidare til 40,8 mill. tonn i 2030.

 • Styrkar norskopplæringa for å betre integreringa

  07.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa styrkar norskopplæringa for innvandrarar gjennom ein eigen norskinnsats. - Denne regjeringa gjennomfører den største integreringsreforma på nesten 20 år. Betre kunnskapar i norsk er nøkkelen for å lukkast, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

 • Statsbudsjettet 2021: Finansministeren innledning på pressekonferanse om statsbudsjettet

  07.10.2020 Tale/innlegg Finansdepartementet

  Av: Finansminister Jan Tore Sanner

 • Satsingen på utdanning videreføres på samme høye nivå

  07.10.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, videreføres den globale utdanningssatsingen på samme høye nivå som i 2020 med et styrket fokus på de mest sårbare.

 • Statsbudsjettet 2021: Noreg tar ansvar for aukande behov internasjonalt som følgje av koronapandemien

  07.10.2020 Nyheit Utenriksdepartementet

  Koronapandemien og tiltaka som er sette i verk for å demme opp, har dramatiske konsekvensar i utviklingsland og for menneske som allereie er råka av krise og naud. Økonomisk tilbakegang, auka fattigdom, arbeidsløyse, svekka utdanningstilbod og svolt er blant konsekvensane av pandemien og smitteverntiltaka.

 • Statsbudsjettet 2021: Vil modernisere tinghuset i Bergen

  07.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil starte et forprosjekt om rehabilitering av Bergen tinghus. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 11 millioner kroner til forprosjektet.

 • Statsbudsjettet 2021: 6 millioner ekstra til Spesialenheten for politisaker

  07.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har gjennomført en historisk satsning på politiet, nå står Spesialenheten for tur. Regjeringen forslår å styrke Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner.

 • Statsbudsjettet 2021: Regjeringa fortsett styrkinga av Forsvaret

  07.10.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein auke på om lag 3,5 milliardar kroner som gir eit forsvarsbudsjett på om lag 64,5 milliardar kroner i 2021. Det er ein reell auke på 4,1 prosent frå budsjettet inneverande år og ein reell auke på 30 prosent sidan 2013. Forsvarsbudsjetta har auka kvart år under denne regjeringa, med ei kraftig årleg opptrapping kvart år frå 2017. Med forslaget følgjer regjeringa opp lovnadene i langtidsplanen for forsvarssektoren

 • Statsbudsjettet 2021: Regjeringa vil ha betre tilsyn med daglegvaremarknaden

  07.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa vil løyve 6,5 millionar kroner til etablering av eit daglegvaretilsyn. I tillegg foreslår regjeringa å setje av 8,5 millionar kroner til arbeidet med daglegvare i Konkurransetilsynet.

 • Statsbudsjettet 2021: På veg mot ei framtid med meir grøn transport

  07.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Klimakampen er den viktigaste jobben vi politikarar har no, og difor er det viktig for regjeringa med målretta tiltak. Transportsektoren står for ein stor del av klimautsleppa våre. Regjeringa har som ambisjon å kutte utsleppa frå transport med 50 prosent i 2030 samanlikna med 2005. I budsjettet for 2021 foreslår regjeringa fleire tiltak som skal bidra til å gjere transporten i Noreg meir grøn, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Statsbudsjettet 2021: KLD sitt budsjett for 2021

  07.10.2020 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Budsjettet for Klima- og miljødepartementet aukar med 9,1 prosent frå 15,5 milliardar kroner til 16,9 milliardar kroner i 2021. Om lag 1,1 milliardar kroner av auken knyter seg til ordninga med CO2-kompensasjon for industrien, hovudsakleg som følgje av endring i kvotepris.

 • Statsbudsjettet 2021: Auka satsing på grøn omstilling i maritim næring

  07.10.2020 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa ønsker å styrke satsinga på grøn omstilling og miljøvennleg innovasjon innan sjøfart og maritime næringar.

 • Statsbudsjettet 2021: BSU-ordningen blir mer målrettet

  07.10.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår at ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) målrettes mot unge som ikke eier bolig. Samtidig foreslår regjeringen å øke det årlige sparebeløpet til 27 500 kroner, slik at de som er utenfor boligmarkedet, kan spare mer.

 • Statsbudsjettet 2021: Eit kulturbudsjett for aktivitet og mangfald

  07.10.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår ei samla løyving over Kulturdepartementets budsjett på vel 23,6 milliardar kroner. Dette er ei auke på over 3,7 milliardar kroner eller 18,7 prosent frå saldert budsjett 2020. Av denne auka er vel 2,5 milliardar kroner knytt til mellombelse støtteordningar for kultur-, frivilligheit- og idrettssektorane i samband med covid-19-pandemien.

 • Statsbudsjettet 2021: 2250 millionar kroner i stimuleringsordningar til kultur, frivilligheit og idrett

  07.10.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Målet for regjeringa er å bidra til at kulturlivet, frivilligheita og idretten skal klare seg gjennom krisa vi no står i. Regjeringa foreslår derfor å løyve 2250 millionar kroner i stimuleringsmiddel til kultur, frivilligheit og idrett i samband med covid-19-utbrotet.

 • Statsbudsjettet 2021: Auka fokus på global helse

  07.10.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Koronapandemien og tiltaka som er sette i verk for å demme opp, har dramatiske konsekvensar i utviklingsland. Økonomisk tilbakegang, auka fattigdom, arbeidsløyse og svolt er nokre av konsekvensane. Pandemien rammar allereie utsette og sårbare grupper særleg hardt. Konsekvensane av pandemien syner kor viktig det er med investeringar på helsefeltet, spesielt i land med svake helsesystem. Regjeringa gjer difor framlegg om å auke den internasjonale helseinnsatsen med 500 millionar kroner i budsjettet for 2021. Den samla løyvinga til global helse blir nær fire milliardar kroner, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.