Nyheter om Statsbudsjettet 2021

Viser 1-20 av 136 treff.

 • Svar på spørsmål om bevilgninger til nordområdeformål

  19.03.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Martin Henriksen (Ap) om hvor mye som er bevilget til nordområdeformål på statsbudsjettet for 2021, og om bevilgningene til nordområdetiltak har økt eller blitt redusert i årene 2013-2021.

 • Vi går lysere tider i møte

  16.03.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  I materialet til regjeringens konferanse om budsjettet for 2022 er det lagt til grunn at vaksinering av den vokse befolkningen og utfasingen av smitteverntiltakene vil legge grunnlag for høy vekst i norsk økonomi. Hvor raskt veksten vil ta seg opp, avhenger i stor grad av hvor raskt vaksineringen går og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut.

 • 825 millioner kroner til obligatorisk testing på grensen

  29.01.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 18. januar plikter innreisende til Norge fra karantenepliktige land å teste seg før de reiser videre inn i landet. Kapasiteten ved eksisterende teststasjoner er utvidet, og det er etablert flere teststasjoner.

 • Fremtidsscenarioer for pandemien

  29.01.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen legger nå frem tre mulige løp for pandemien og smitteverntiltak fremover: Et optimistisk scenario, et mellom-scenario og et pessimistisk scenario.

 • Skal markere vaksinasjon av eldre med måltid

  29.01.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til en tilskuddsordning for kommuner som samarbeider med restauranter om å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre. Dette skal skje etter at de eldre har fått koronavaksine, og blir en viktig markering for mange av at pandemien endelig nærmer seg slutten. Målet er å hindre ensomhet og samtidig støtte restaurant- og taxinæringen.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2020

  27.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett for 2020 anslås bruken av oljeinntekter til 392,5 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 3,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 12,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

 • Kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter i sykehusene

  20.11.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Virusutbruddet førte til redusert aktivitet ved sykehusene fra mars 2020, og dermed lavere aktivitetsbaserte inntekter for sykehusene. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til helseregionene med 2,4 milliarder kroner for å kompensere tapte inntekter til og med mai 2020.

 • Nye økonomiske tiltak

  10.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til nye kraftfulle tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Forslagene er blant annet rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv, støtte til sårbare grupper og forlengelse av ordninger for inntektssikring.

 • Svar på spørsmål om plast i havet

  27.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Terje Halleland (Frp) om hvordan regjeringen kan  mene at bekjempelse av plast i havet er høyt prioritert i utviklingspolitikken når summen som går til dette formålet reduseres betydelig i budsjettforslaget for 2021.

 • Feil tal for utsleppa i 2025 i Nasjonalbudsjettet og KLDs budsjettproposisjon

  08.10.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  I tabell 3.13 i Nasjonalbudsjettet (Meld. St. 1 (2020-2021)) og tabell 13.1 i KLDs budsjettproposisjon (Prop. 1 S (2020-2021) er det oppgitt feil tal i kolonna for utsleppa i 2025. Feilen innebar at dei fleste tala for 2025 var for høge. I tabellen under er riktige tal vist. Ein ventar at både dei kvotepliktige og dei ikkje-kvotepliktige utsleppa vil gå ned frå 2020 til 2025, og vidare ned til 2030. Samla utslepp er venta å gå ned frå 49,4 mill. tonn CO2-ekvivalentar i 2020 til 46,7 mill. tonn i 2025 og vidare til 40,8 mill. tonn i 2030.

 • Styrkar norskopplæringa for å betre integreringa

  07.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa styrkar norskopplæringa for innvandrarar gjennom ein eigen norskinnsats. - Denne regjeringa gjennomfører den største integreringsreforma på nesten 20 år. Betre kunnskapar i norsk er nøkkelen for å lukkast, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

 • Statsbudsjettet 2021: Finansministeren innledning på pressekonferanse om statsbudsjettet

  07.10.2020 Tale/innlegg Finansdepartementet

  Av: Finansminister Jan Tore Sanner

 • Satsingen på utdanning videreføres på samme høye nivå

  07.10.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, videreføres den globale utdanningssatsingen på samme høye nivå som i 2020 med et styrket fokus på de mest sårbare.

 • Statsbudsjettet 2021: Noreg tar ansvar for aukande behov internasjonalt som følgje av koronapandemien

  07.10.2020 Nyheit Utenriksdepartementet

  Koronapandemien og tiltaka som er sette i verk for å demme opp, har dramatiske konsekvensar i utviklingsland og for menneske som allereie er råka av krise og naud. Økonomisk tilbakegang, auka fattigdom, arbeidsløyse, svekka utdanningstilbod og svolt er blant konsekvensane av pandemien og smitteverntiltaka.

 • Statsbudsjettet 2021: Vil modernisere tinghuset i Bergen

  07.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil starte et forprosjekt om rehabilitering av Bergen tinghus. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 11 millioner kroner til forprosjektet.

 • Statsbudsjettet 2021: 6 millioner ekstra til Spesialenheten for politisaker

  07.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har gjennomført en historisk satsning på politiet, nå står Spesialenheten for tur. Regjeringen forslår å styrke Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner.

 • Statsbudsjettet 2021: Regjeringa fortsett styrkinga av Forsvaret

  07.10.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein auke på om lag 3,5 milliardar kroner som gir eit forsvarsbudsjett på om lag 64,5 milliardar kroner i 2021. Det er ein reell auke på 4,1 prosent frå budsjettet inneverande år og ein reell auke på 30 prosent sidan 2013. Forsvarsbudsjetta har auka kvart år under denne regjeringa, med ei kraftig årleg opptrapping kvart år frå 2017. Med forslaget følgjer regjeringa opp lovnadene i langtidsplanen for forsvarssektoren

 • Statsbudsjettet 2021: Regjeringa vil ha betre tilsyn med daglegvaremarknaden

  07.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa vil løyve 6,5 millionar kroner til etablering av eit daglegvaretilsyn. I tillegg foreslår regjeringa å setje av 8,5 millionar kroner til arbeidet med daglegvare i Konkurransetilsynet.

 • Statsbudsjettet 2021: På veg mot ei framtid med meir grøn transport

  07.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Klimakampen er den viktigaste jobben vi politikarar har no, og difor er det viktig for regjeringa med målretta tiltak. Transportsektoren står for ein stor del av klimautsleppa våre. Regjeringa har som ambisjon å kutte utsleppa frå transport med 50 prosent i 2030 samanlikna med 2005. I budsjettet for 2021 foreslår regjeringa fleire tiltak som skal bidra til å gjere transporten i Noreg meir grøn, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Statsbudsjettet 2021: KLD sitt budsjett for 2021

  07.10.2020 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Budsjettet for Klima- og miljødepartementet aukar med 9,1 prosent frå 15,5 milliardar kroner til 16,9 milliardar kroner i 2021. Om lag 1,1 milliardar kroner av auken knyter seg til ordninga med CO2-kompensasjon for industrien, hovudsakleg som følgje av endring i kvotepris.