Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Endringer i bilavgiftene

I tilleggsnummeret foreslås det ingen endringer i bilavgiftene sammenlignet med Prop 1. LS (2021–2022). Det innebærer at satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler foreslås økt og at særfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften strammes inn. Videre foreslås det å avvikle fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften og innføre full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften.

Innstramming i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler

For personbiler beregnes engangsavgiften på grunnlag av kjøretøyenes egenvekt, CO2-utslipp og NOX-utslipp. For 2022 foreslår regjeringen å øke de to laveste positive satsene i CO2-komponenten med 35 pst. utover prisjustering. Endringene styrker insentivene til valg av null- og lavutslippsbiler og bidrar til økt proveny.

Innstramming i engangsavgift for ladbare hybridbiler

For ladbare hybridbiler er engangsavgiftsreglene svært gunstige. Det skyldes blant annet en særfordel i vektkomponenten i form av et fradrag i vekten det betales avgift for. For 2022 foreslår regjeringen en innstramming av vektfradraget ved at fradragssatsen reduseres fra 23 til 15 pst. og at kravet til elektrisk rekkevidde for å få maksimalt vektfradrag økes fra 50 til 100 km. Forslaget gir insentiver til å velge biler med lengre elektrisk rekkevidde og lavere utslipp. Videre vil innstrammingen bidra til å styrke insentivet til å velge elbil og begrense inntektsnedgang fra engangsavgiften  

Endringer i trafikkforsikringsavgiften

For 2022 foreslås å øke CO2-avgiften med 28 prosent utover prisjustering. For å motvirke noe av kostnadsøkningen for bilistene ved økt CO2-avgift, foreslås å redusere trafikkforsikringsavgiften for personbiler (avgiftsgruppe a og b) med 95 kroner på årsbasis. Videre foreslås det å innføre full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Med den forventede økningen i antallet elbiler i bilparken i årene fremover, ville dagens reduserte sats medført et stadig større provenytap om den ble videreført. Økt trafikkforsikringsavgift for elbiler vil bidra til å begrense det økende fallet i inntekter fra bilavgiftene.

Omregistreringsavgift for elbiler

For 2022 foreslå å fjerne fritaket i omregistreringsavgiften for elbiler. Dagens fritak innebærer at inntektene fra omregistreringsavgiften reduseres i takt med økt andel elbiler i bilparken. Innføring av omregistreringsavgift for elbiler vil bidra til å begrense det økende fallet i inntekter fra bilavgiftene.