Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Endringer i klimaavgiftene

I tilleggsnummeret foreslås det kun å endre de nye satsene for veksthusnæringen til 10 pst. av det generelle avgiftsnivået. Det innebærer at avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp foreslås økt med 28 pst., at avgiftene på kvotepliktige utslipp fra luftfarten og petroleumsvirksomheten økes til om lag 632 kroner per tonn CO2 og at det foreslås å innføre avgift på avfallsforbrenning og bruk av naturgass og LPG i veksthusnæringen.

Økte avgifter på ikke-kvotepliktige utslipp

Regjeringen vil trappe opp avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser til om lag 2 000 2020-kroner i 2030. For å følge opp dette foreslår regjeringen å øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp med 28 pst. utover prisstigning i 2022. Dette vil være konsistent med en jevn opptrapping av avgiftene mot om lag 2 000 2020-kroner i 2030. Avgiftsøkningen er anslått å gi et merproveny i 2022 på om lag 2,0 mrd. kroner påløpt og 1,8 mrd. kroner bokført i 2022.

For å skjerme bilistene for avgiftsøkningen foreslår regjeringen å redusere trafikkforsikringsavgiften og veibruksavgiften. Reduksjonen i veibruksavgiften vil skjerme veitrafikken for 65 pst. av økningen i CO2-avgiften. Trafikkforsikringsavgiften reduseres med 95 kroner i året.

Økte avgifter på kvotepliktige utslipp i petroleumssektoren og luftarten

Regjeringen foreslår å øke satsene for naturgass og mineralolje i CO2-avgiften for petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen med 15 pst. utover prisstigning i 2022. CO2-avgiften på mineralolje brukt i kvotepliktig luftfart foreslås økt med 5,4 pst. utover prisstigning. Det etableres med dette et felles avgiftsnivå for kvotepliktige utslipp på om lag 632 kroner per tonn CO2. Med dagens kvotepris vil samlet karbonpris (kvotepris pluss avgift) for luftfarten og petroleumsvirksomheten være på over 1 200 kroner per tonn CO2 i 2022. Det innebærer en økning i karbonprisen på nesten 40 pst., eller 340 kroner per tonn CO2, sammenlignet med januar 2021.

Avgift på forbrenning av avfall

For 2022 foreslås det å innføre avgift på forbrenning av avfall på 192 kroner per tonn CO2. Det foreslås avgiftsfritak for utslipp av CO2 ved forbrenning av farlig avfall og ved forbrenning av avfall dersom CO2 fanges og lagres (CCS). Provenyet fra avgiften anslås å bli 155 mill. kroner påløpt og 140 mill. kroner bokført i 2022.

ESA har vurdert at et unntak for kvotepliktige forbrenningsanlegg utgjør statsstøtte. ESA påpeker at dette er en foreløpig vurdering og utelukker heller ikke at unntaket kan utgjøre forenlig statsstøtte. Dette krever i så fall en formell notifikasjon til ESA. Departementet er fortsatt av den oppfatning at et avgiftsunntak for kvotepliktige virksomheter ikke utgjør statsstøtte. Om avgiften innføres med et slikt unntak, vil det imidlertid være en risiko for at staten på et senere tidspunkt må kreve tilbakebetaling av støtten, dvs. at kvotepliktige virksomheter må betale avgiften de tidligere har blitt unntatt. Regjeringen foreslår derfor avgift for både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige forbrenningsanlegg. Forslag om et avgiftsunntak for kvotepliktige virksomheter notifiseres til ESA.

Avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen

Regjeringen foreslår å avvikle fritaket for naturgass og LPG til veksthusnæringen slik at også veksthusnæringen står overfor en karbonpris på bruk av fossil gass. Regjeringen foreslår å innføre avgiften med en sats som tilsvarer 10 pst. av det generelle avgiftsnivået på naturgass og LPG. Regjeringen tar sikte på å trappe opp avgiften til generelt avgiftsnivå fra og med 2026.

Forslaget vil gi et merproveny på om lag 3 mill. kroner påløpt og bokført i 2022. 2 mill. kroner mindre enn i forslaget fra regjeringen Solberg. Kostnadsøkningen for næringen vil i første omgang være tilsvarende, men vil inngå i kostnadskalkylen i jordbruksoppgjøret.

Tabell 1: Endring i avgiftssatser for klimaavgiftene

 

2021

2022

 

Kr per

l/Sm3/kg

Kr per

Tonn CO2

Kr per

l/Sm3/kg

Kr per

Tonn CO2

CO2-avgiften på mineralske produkter

 

 

 

 

Bensin           

1,37

591

1,78

769

Mineralolje

 

 

 

 

            generell sats 

1,58

593

2,05

770

            annen innenriks luftfart      

1,51

592

1,96

768

            kvotepliktig innenriks
            luftfart           

1,51

592

1,61

631

Naturgass

 

 

 

 

            generell sats 

1,17

588

1,52

764

            kvotepliktige1

0,066

33

0,066

33

            veksthusnæringen   

-

-

0,15

75

            kjemisk reduksjon mv.       

0,00

0

0,0

0

LPG   

 

 

 

 

            generell sats 

1,77

590

2,30

767

            kvotepliktige1

0,00

0

0,00

0

            veksthusnæringen   

-

-

0,23

77

            kjemisk reduksjon mv.       

0,00

0

0,0

0

Avgift på forbrenning av avfall1

-

-

106

192

Avgift på HFK og PFK

-

591

-

766

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten

 

 

 

 

            mineralolje

1,27

477

1,48

556

            naturgass

1,27

543

1,48

632

            naturgass som slippes ut til luft           

8,76

630

10,66

766