Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Skatte- og avgiftsendringer 2022

I tilleggsnummeret foreslås det en rekke endringer i skatte- og avgiftssystemet sammenlignet med Prop 1. LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022. Forslag og omtaler i Prop. 1 LS (2021–2022) som ikke trekkes tilbake, opprettholdes av regjeringen.

Samlet sett foreslår regjeringen å øke skatter og avgifter med 6,0 mrd. kroner påløpt og 4,6 mrd. kroner bokført i 2022. Sammenlignet med regjeringen Solbergs forslag i Prop. 1 LS (2021–2022) økes skatter og avgifter med 6,6 mrd. kroner påløpt og 4,8 mrd. kroner bokført i 2022. Sammenlignet med regjeringen Solberg foreslår regjeringen å redusere det samlede avgiftsnivået med 2,3 mrd. kroner bokført i 2022. 

Endringer sammenlignet med Prop. 1 LS (2021–2022) (regjeringen Solbergs forslag)

Mer omfordelende inntektsskatt:

 • Oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. økes til 1,6.
 • Trinnskattesatsene videreføres uendret fra 2021 i trinn 1 og 2 og økes med 0,1 prosentenhet i trinn 3 og 4.
 • Innslagspunktet for trinn 3 videreføres nominelt på 651 250 kroner fra 2021.
 • Satsen for minstefradraget i lønn/trygd videreføres uendret fra 2021.
 • Personfradraget økes med 4 250 kroner.
 • Forslaget om å legge om foreldrefradraget til én beløpsgrense trekkes. Beløpsgrensene i foreldrefradraget videreføres nominelt.
 • Nedre grense for å betale trygdeavgift videreføres nominelt.

Endringer i inntektsfradrag og særordninger:

 • Maksimalt fagforeningsfradrag økes til 5 800 kroner. Økningen er første del av en toårig opptrappingsplan mot en dobling av fradraget.
 • Fradraget for sjøfolk økes til 83 000 kroner.
 • Fiskerfradraget økes til 154 000 kroner.
 • Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv. økes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget til 195 000 kroner.
 • Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt fra reindrift økes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget økes til 195 000 kroner.
 • Det særskilte inntektsfradraget for de som bor i Troms og Finnmark (tiltakssonen), økes til 18 100 kroner.
 • Bunnbeløpet i reisefradraget reduseres til 14 000 kroner for alle, uten geografisk differensiering. Forslaget om én kilometersats på 1,65 kr/km opprettholdes.
 • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50 000 til 25 000 kroner.
 • Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen på 40 pst. oppheves.
 • Ordningen med skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer mv. oppheves.

Endringer i formuesskatt:

 • Formuesskattesatsen økes til 0,95 pst.
 • Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. økes til 65 pst.
 • Verdsettelsen av primærboliger øker til 50 pst. for den delen av markedsverdien som overstiger 10 mill. kroner.
 • Formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 pst.
 • Bunnfradraget i formuesskatten økes til 1,65 mill. kroner.
 • Det gjøres en endring i skatteloven for å sikre at erstatningsbeløp for tap av egen bolig (primærbolig) ved brann eller naturkatastrofe, verdsettes til 25 pst. av omsetningsverdi i erstatningsåret.

Tilpasninger i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift:

 • Kvitsøy og Utsira tas ut av virkeområdet i den notifiserte ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, og legges inn i sone 1A. Årsaken er at disse øyene ikke grenser til det øvrige virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift. Det er et vilkår for å kunne inkluderes i ordningen. Midsund tas inn i virkeområdet for den notifiserte ordningen (sone 2).
 • Forslaget i Prop. 1 LS (2021–2022) til endringer i særreglene for ambulerende virksomhet i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift trekkes. I tillegg fjernes muligheten til å benytte lavere sats for ambulerende virksomhet i form av fjernarbeid utført i en sone med lavere sats enn i registreringssonen.

Klimaavgifter og kompensasjon:

 • Det innføres CO2-avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen tilsvarende 10 pst. av det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp. Det tas sikte på å gradvis trappe avgiften opp til det generelle nivået i 2026.
 • Veibruksavgiften reduseres med 0,62 kr/liter for biodiesel, 0,46 kr/liter for bioetanol, 0,18 kr/liter for bensin og 0,18 kr/liter for mineralolje, sammenlignet med prisjusterte 2021-satser.

Andre avgiftsendringer:

 • Forslaget om å redusere den alminnelige satsen på avgiften på elektrisk kraft med 1,5 øre per kWh opprettholdes for månedene april–desember, men det foreslås en avgiftssats i januar–mars som er 8 øre lavere per kWh sammenlignet med prisjusterte 2021-regler.
 • Endringen i de avgiftsfrie innførselskvotene i 2014 reverseres, slik at reisende ikke lenger kan bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl.