Statsbudsjettet 2023: Nøkkeltall

Hovedtall for norsk økonomi. Tabellene er de samme som publiseres i Finansdepartementets pressemelding kl. 10:00, og inkluderer også tallene som legges frem kl. 08:00.

Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

 

Mrd. kroner1

 

 

 

 

 

2021

2021

2022

2023

2024

  Privat konsum

1 616,0

4,9

5,9

1,4

2,3

  Offentlig konsum

968,3

3,8

0,0

1,3

 

  Bruttoinvesteringer i fast kapital

960,5

-0,9

2,3

0,3

3,5

  Herav: Oljeutvinning og rørtransport

178,7

-2,7

-4,5

-2,2

7,8

              Bedrifter i Fastlands-Norge

353,5

2,2

6,8

0,3

4,1

              Boliger

206,5

0,6

-0,7

1,6

0,3

              Offentlig forvaltning

219,5

-4,0

3,2

0,8

 

  Etterspørsel fra Fastlands-Norge2

3 363,8

3,4

3,7

1,3

2,1

  Eksport

1 721,9

4,7

2,1

5,6

2,3

  Herav: Råolje og naturgass

861,7

2,8

1,6

8,3

2,0

              Varer og tjenester fra fastlandet

717,7

4,9

1,5

4,1

3,5

  Import

1 214,2

2,3

8,3

1,1

3,2

  Bruttonasjonalprodukt

4 141,9

3,9

2,7

2,8

1,9

  Herav: Fastlands-Norge

3 267,4

4,1

2,9

1,7

2,0

Andre nøkkeltall:

 

 

 

 

 

  Sysselsetting

 

1,2

3,3

0,8

0,3

  Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

 

4,4

3,2

3,2

3,4

  Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

 

3,1

1,7

1,7

1,9

  Årslønnsvekst

 

3,5

3,9

4,2

 

  Konsumprisvekst (KPI)

 

3,5

4,8

2,8

2,4

  Vekst i KPI-JAE

 

1,7

3,2

3,1

2,8

  Råoljepris, kroner per fat (løpende priser)

 

609

986

912

845

  Råoljepris, USD per fat (løpende priser)

 

71

103

91

85

  Tremåneders pengemarkedsrente, pst3

 

0,5

2,1

3,7

3,6

  Importveid kursindeks, årlig endring i pst4

 

-5,7

1,5

1,7

0,0

1 Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.

 2 Utenom lagerendring.

 3 Beregningsteknisk forutsetning basert på terminpriser.

4 Positivt tall angir svakere krone.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD, IMF, internasjonale sentralbanker, nasjonale kilder, Norges Bank, Nav, Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 2 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd kroner

 

2021

2022

2023

Totale inntekter

1 502,7

2 521,1

2 875,0

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

312,2

1 195,5

1 412,6

     1.1  Skatter og avgifter

91,8

580,2

854,9

     1.2 Andre petroleumsinntekter

220,4

615,3

557,7

2 Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 190,5

1 325,6

1 462,4

     2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

1 099,5

1 219,8

1 355,6

     2.2 Andre inntekter

91,0

105,9

106,8

Totale utgifter

1 584,2

1 656,8

1 747,8

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet

24,7

26,7

28,3

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 559,4

1 630,1

1 719,5

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til
Statens pensjonsfond utland

-81,5

864,4

1 127,3

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

287,5

1 168,8

1 384,3

= Oljekorrigert overskudd

-369,0

-304,4

-257,0

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

390,1

304,4

257,0

= Overskudd på statsbudsjettet

21,1

0,0

0,0

+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

-102,6

864,4

1 127,3

+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond1

223,7

252,8

287,8

= Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond1

142,2

1 117,2

1 415,0

Memo:

 

 

 

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland2

10 907

12 340

12 500

Markedsverdien av Statens pensjonsfond2

11 199

12 673

12 848

Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner2,3

9 242

9 644

10 208

Strukturelt oljekorrigert underskudd, mrd kroner

350,4

323,7

316,8

     Prosent av fondskapitalen

3,2

2,6

2,5

     Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

10,5

9,3

8,8

Budsjettindikator, prosentenheter4

-0,8

-1,2

-0,6

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst

-1,3

1,5

1,3

1 Inkl. Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge Inneholder ikke kursgevinster eller -tap.

2 Ved inngangen til året.

3 Nåverdien av allerede opptjente rettigheter til fremtidige alderspensjonsutbetalinger i folketrygden.

4 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.