Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 181-200 av 1096 treff.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (7/2017)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  24.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Hovedsak i Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 7-2017 er EU-initiativ og virkemidler for smarte løsninger i kommunene. Ellers kan du bl.a. lese om EUs reviderte verktøykasse for kvalitet i offentlig administrasjon og ny melding om ytre regioner.

 • Europakommisjonen la fram melding om utdanning og kultur 14. november

  Rapport fra EU-delegasjonens utdanningsråd Ragnhild Skålid.

  16.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Dokumentet er et bidrag fra Europakommisjonen til stats- og regjeringssjefenes diskusjoner under Social Summit i Gøteborg 17. november, der utdanning og kultur står på dagsorden under lunsjen.

 • Økonominytt 11/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  03.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om at den økonomiske utviklingen i EU har styrket seg ytterligere den siste tiden. På ECOFINs agenda 10. oktober stod klimafinansiering og andre saker.

 • Prop. 4 S (2017–2018) - Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

  03.11.2017 Proposisjon Utenriksdepartementet

  EUs tredje energimarkedspakke inneholder et sett av direktiver og forordninger som skal bidra til å harmonisere betingelsene for handel i EUs indre energimarked.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 27. oktober 2017

  27.10.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 27. oktober 2017.

 • EUs kommende plaststrategi skal snu problemer til muligheter

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen

  26.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  EUs kommende plaststrategi skal snu problemer til nye muligheter for teknologisk utvikling og økonomisk vekst for Europa.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (6/2017)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  16.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I årets sjette utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at EU med et nytt verktøy byr på inspirasjon til beste praksis i kommunale anskaffelser. I tillegg har EU lagt fram en melding om grensehindringer - hvor de peker på mulige løsninger. Ikke gå glipp av en klassiker for nye lesere: søppel er fremdeles ikke søppel, og rammene for kommunal avfallshåndtering legges også i Brussel.

 • Økonominytt 10/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  09.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonens forslag om å styrke bankenes motstandskraft. I tillegg har forhandlingene mellom Rådet og Europaparlamentet om revisjonen av fjerde hvitvaskingsdirektiv vist seg å være vanskelige.

 • Økonominytt 9/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  29.09.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonspresident Jean Claude Junckers ambisiøse planer. Han vil opprette ny finansministerstilling og raskt innlemme alle EU-land i eurosamarbeidet.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 22. september 2017

  15.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 22. september 2017.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (5/2017)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  04.09.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I årets femte utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at Europakommisjonen varsler reform av investeringspolitikken i byer og regioner. Norske fylker gjør det bedre på innovasjonsmålingene, men det må ikke bli noen sovepute fordi EU varsler fullt trykk på smart spesialisering i Europas regioner. I disse høst-tider inneholder brevet også en påminnelse at det ikke bare er nordmenn som ferdes i fjellet.

 • Prop. 166 S (2016–2017) - Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket)

  01.09.2017 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Stortinget bes i denne proposisjonen om å samtykke i at Norge godtar direktiv 2017/853 (endringsdirektivet). Direktivet endrer direktiv 91/477/EØF (våpendirektivet) om kontroll av erverv og besittelse av våpen. Norge er allerede bundet av våpendirektivet. Endringsdirektivet anses for Norge å være en videreutvikling av Schengen-regelverket. Formålet med endringsdirektivet er å bedre våpenkontrollen for å forhindre misbruk av våpen og kriminelle handlinger.

 • Fakta om Estland og EØS-midlene

  11.08.2017 Artikkel Utenriksdepartementet

  Estland har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. Forskning og innovasjon er viktige samarbeidsområder.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, 8/2017

  01.08.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om at den solide økonomiske utviklingen i EU fortsetter og om Kommisjonens refleksjonsnotat om EUs fremtidige finanser.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, 7/2017

  03.07.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette andre juni-nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om juni-møtet i Eurogruppen som i all hovedsak kom til å dreie seg om tilpasningsprogrammet for Hellas, ECOFINs møte i juni og Europakommisjonens forslag til direktiv om opplysningsplikt for skatterådgivere. Du vil også finne statistikk og indikatorer for 1. kvartal 2017.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 7. juli 2017

  30.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 7. juli 2017.

 • Prop. 159 L (2016–2017) - Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)

  21.06.2017 Proposisjon Finansdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til nye lovregler om innskuddsgaranti og håndtering av kriser og andre økonomiske vansker i banker. De foreslåtte lovreglene vil gjennomføre EUs innskuddsgarantidirektiv og krisehåndteringsdirektiv.

 • Meld. St. 45 (2016–2017) - Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi

  21.06.2017 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Stortingsmeldingen presenterer avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi. Meldingen vektlegger avfallsforebygging, økt ombruk og materialgjenvinning. Meldingen inneholder også en samlet plaststrategi, som gjennomgår alle planlagte og igangsatte tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 13. juni 2017

  07.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. juni 2017.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 31. mai - 1. juni 2017

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen.

  06.06.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet avholdt plenumssesjon i Brussel 31. mai - 1. juni.