Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 181-200 av 3616 treff.

 • EØS er vårt viktigste marked

  05.06.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Nei til EU forsøker i et innlegg 15. mai å redusere omfanget og betydningen av norsk eksport til EU.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide innlegg i Dagsavisen, 5. juni

 • Innenriksministermøte i EU om fortsatte koronatiltak

  15.05.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet deltok fredag 15. mai på et koordineringsmøte med innenriksministrene i EU om Covid-19.

 • Flere kan reise inn i Norge

  13.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt at flere grupper med utlendinger som normalt kan reise inn i Norge, nå kan reise hit igjen. Det innebærer blant annet at flere EØS-borgere kan komme til Norge.

 • EUs fjerde jernbanepakke: Regjeringen vil legge til rette for en moderne jernbane

  07.05.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen ønsker en effektiv og moderne jernbane, der flere og mer fornøyde passasjerer og mer gods kan transporteres. Formålet med EUs fjerde jernbanepakke er også å styrke sikkerhetsarbeidet i sektoren og gjøre jernbanetransport mer attraktivt. Det skal bli enklere og mindre byråkratisk å utvikle togtilbudet både nasjonalt og med tanke på de internasjonale tjenestene. Vi skal fortsette med å styre og utvikle den norske jernbanen i tråd med vår offensive politikk, og norske myndigheter skal kontrollere og ha siste ord når det gjelder å kjøre tog i Norge på en sikker måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Prop. 101 LS (2019–2020) - Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke

  07.05.2020 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  EUs fjerde jernbanepakke inneholder et sett av direktiver og forordninger som skal bidra til et effektivt og sunt marked for jernbanetjenester og produkter. Proposisjonen inneholder forslag til lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre fjerde jernbanepakke i norsk rett. I tillegg omhandler proposisjonen også samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke.

 • Redegjørelse om viktige EU/EØS-saker

  05.05.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Stortinget, 5. mai

 • Korona: EU-kommisjonen legger frem tiltakspakke i form av fire nye regelverksforslag innen transport

  04.05.2020 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen presenterte 29. april sin tiltakspakke for transportsektoren. Pakken inneholder fire nye regelverksforslag som skal avhjelpe følger av COVID-19 innen transport. Forslagene berører alle transportsektorene - vei, jernbane, sjø og luftfart.

 • Norges samarbeid med EU om krisehåndtering av covid-19

  29.04.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Under covid-19-krisen er samarbeidet mellom Norge og EU blitt intensivert på en rekke områder. Norge samarbeider tett med EUs institusjoner og medlemsland for å hindre smittespredning, sikre forsyninger av medisiner og utstyr, og for å hjelpe norske borgere hjem. Samarbeidet med EU er også viktig for å fremme global helse og internasjonalt samarbeid for å bekjempe pandemien.

 • Monica Mæland i møte med EUs innenriksministre

  29.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Både justisministeren og statssekretær Hilde Barstad deltok tirsdag 28. april på uformelt ministermøte i EU. Temaene var koronapandemien og migrasjon.

 • Prop. 85 LS (2019–2020) - Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. og samtykke til godkjenning av vedtak nr. 72/2019 i EØS-komiteen av 29. mars 2019 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) 2017/1369 (energimerkeforordninga)

  24.04.2020 Proposisjon Olje- og energidepartementet

  Proposisjonen inneheld forslag om endringar i forbrukermerkeloven som gjennomfører energimerkeforordninga. I tillegg blir det føreslått at Stortinget vedtek samtykke til godkjenning av vedtak i EØS-komiteen om å innlemme forordninga i EØS-avtala. Forordninga erstattar energimerkedirektivet og inneheld krav om at leverandørar og forhandlarar skal utstyre produkt med ein energietikett med opplysingar om energibruk. Forordninga er ei rammeforordning med overordna rammer for energimerking av produkt, medan dei enkelte produktgruppene blir regulerte i eigne produktspesifikke forordningar.

 • Foreløpig norsk innspill til EU og European Green Deal

  01.04.2020 Brev Klima- og miljødepartementet

  Brev fra statsminister Erna Solberg til kommisjonspresident Ursula von der Leyen, med foreløpige norske innspill til Kommisjonens melding fra 11. desember 2019 om European Green Deal. Det norske innspillet ble også formidlet 5. mars 2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Kommisjonens visepresident Frans Timmermans, i en samtale mellom de to i tilknytning til møter i Green Growth Group og i EUs miljøråd i Brussel.

 • Ja takk til europeisk samarbeid - også i krisetider

  01.04.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Det er en illusjon å tro at Norge i en global pandemisk krise ville være bedre tjent med å håndtere krisen alene. Kampen mot viruset krever internasjonal dugnadsånd og felles kjøreregler. For Norges del begynner dugnaden i Europa.

  Av: Statssekretær Audun Halvorsen kronikk i Nationen, 1. april

 • Besøk til EU-delegasjonen

  31.03.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen mottar hvert år flere tusen besøkende, fra statsråder til lokale myndigheter, næringsorganisasjoner og studenter.

 • Norge slutter seg til EUs internasjonale nettverk for bærekraftig finans

  26.03.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Etter invitasjon fra Europakommisjonen har Norge sluttet seg til nettverket International Platform on Sustainable Finance (IPSF).

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 20. mars 2020

  23.03.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 20. mars 2020.

 • Diskuterte korona-tiltak med europeiske forsvarsministre

  20.03.2020 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministrene fra land som deltar i det europeiske forsvarsinitiativet EI2 gjennomførte 19. mars en telefonkonferanse for å utveksle informasjon og erfaringer om korona-pandemien. Til sammen 13 europeiske land deltar i EI2-samarbeidet.

 • EU kan eksportere smittevernutstyr til Norge

  19.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  - EU-kommisjonen har i dag besluttet at de nye restriksjonene på eksport av smittevernutstyr ikke vil gjelde Norge og øvrige EFTA/EØS-land. Det er gode nyheter og betyr at Norge vil bli behandlet på lik linje med EUs medlemsland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Lovforslag om elsertifikater på høring i Sverige

  18.03.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Infrastrukturdepartementet i Sverige har i dag sendt på høring et forslag om endringer i den svenske elsertifikatloven. Der foreslås det blant annet at elsertifikatsystemet avsluttes i 2035, og at det ikke skal tildeles elsertifikater for produksjon av fornybar elektrisitet i anlegg som er satt i drift etter 31. desember 2021.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  13.03.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om kommisjonens plan for et grønnere og mer bærekraftig EU, den digitale agenda, det kroatiske formannskapsprogrammet, foran en ny programperiode, bypolitikk, territoriell utvikling og Housing Europe. I tillegg får du en oversikt over regionale og tematiske EU-nettverk.

 • Forbereder frihandelsforhandlingene med Storbritannia

  11.03.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø hadde tirsdag sin første samtale med kollega Conor Burns i det britiske handelsdepartementet.