Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 181-200 av 3423 treff.

 • Norges samarbeid med EU om toll, skatt og avgifter

  06.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge er ikke forpliktet etter EØS-avtalen til å implementere EUs regler på skatte- og avgiftsområdet. Likevel er Norge forpliktet til å sørge for at de norske skattereglene og praktiseringen av dem er i samsvar med de fire friheter og statsstøttereglene i EU.

 • Norges transportsamarbeid med EU

  06.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Transport er avgjørende for fri bevegelse av personer og varer i det indre markedet. Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs transportmarked for alle transportsektorene: luftfart, jernbane, sjø- og veitransport. Dette innebærer at det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og tas inn i norsk rett.

 • To år med europeisk justispolitikk

  03.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Migrasjon og terrorangrep har satt press på fri bevegelse og åpne grenser i Europa. Gjennom to år har justisråd Aksel Sørby jobbet tett på europeisk justispolitikk, og nå oppsummerer han årene før han avslutter jobben ved Norges delegasjon til EU.

 • EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser

  28.07.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  I VG 26. juli skriver Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik at grunnen til at Sveits ikke ble unntatt EUs beskyttelsestiltak for stål mens EØS-landene Norge, Liechtenstein og Island ble det, ikke skyldes EØS (som Sveits ikke er med i) men at Sveits gjorde dårlig påvirkningsarbeid overfor EU. Dette er en oppfinnsom feiltolkning selv til å komme fra Senterpartiet.

  Av: Statssekretær Audun Halvorsen kronikk i VG 28.juli

 • Ny personopplysningslov og EUs personvernforordning

  20.07.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018, samme dag som beslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen trådte i kraft.

 • Ny personopplysningslov 20. juli

  20.07.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

 • Norge unntas fra EUs beskyttelsestiltak på stål

  18.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU vedtok onsdag 18. juli å innføre midlertidige beskyttelsestiltak på import av stål. Norge er, sammen med de to andre EØS-medlemmene Island og Liechtenstein, unntatt tiltakene på grunn av den tette økonomiske integrasjonen som følger av EØS-avtalen.

 • Forvaltning og kontroll av EØS-midlene

  17.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  For å sikre EØS-midlene mot misbruk er det innført en rekke kontrollsystemer som skal forhindre korrupsjon og sørge for at vi oppnår avtalte resultater.

 • Nye logoer for EØS-midlene

  16.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vi har hentet inspirasjon fra norske fjell og horisonten der himmel møter hav. Til sammen har det blitt en logo som symboliserer vekst, samarbeid og en bedre fremtid i Europa.

 • Menneskesmugling og grensekontroll på dagsorden

  11.07.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Når EUs justis- og innenriksministre møtes torsdag står blant annet asyl, grensekontroll og menneskesmugling på dagsorden. Statssekretær Torkil Åmland deltar fra norsk side på det uformelle innenriksministermøtet i Innsbruck.

 • Fisk og EU

  10.07.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Samarbeidet med EU på fiskeri- og akvakulturområdet er av stor betydning for Norge, selv om akvakulturpolitikk og forvaltning av fiskeriressurser ikke er en del av EØS-avtalen. Fiskerisamarbeidet mellom EU og Norge er basert på bilaterale avtaler, mens handelen med fisk og fiskeprodukter er regulert gjennom en egen protokoll i EØS-avtalen og flere bilaterale avtaler. De veterinære aspektene av fiskeri- og akvakultur er omfattet av EØS-avtalen. Handelen med sjømat foregår dermed uten grensekontroll internt i EØS-området.

 • Personvernforordningen innlemmet i EØS-avtalen

  06.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 6. juli ble 69 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. Blant disse er personvernforordningen og regler som gir deg tilgang til strømmetjenester og nett-tv når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land.

 • Mobilitet av nett-TV ett skritt nærmere

  06.07.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  I dag er det slik at når norske forbrukere reiser til andre land, påvirkes tilgangen til tjenester som for eksempel Netflix, TV2 Sumo og HBO av landet de oppholder seg i. Nå har vi kommet et skritt nærmere en løsning der man får tilgang til det samme innholdet, selv om man reiser utenlands.

 • Iverksettelse av artikkel 19-avtalen med EU

  05.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge og EU kom den 5. april 2017 til enighet om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen er inntatt som vedlegg til Prop. 115 S (2016-2017) "Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalen artikkel 19".

 • Forslag til endringer i jernbaneloven på høring

  03.07.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen ønsker å styrke mulighetene for internasjonale togforbindelser. Da er det viktig å harmonisere regelverket på tvers av landegrensene og utvikle en felles strategi. Samtidig skal vi beholde kontroll med norsk jernbane og ivareta Statens jernbanetilsyn sin rolle som nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 • EU- og EØS-relevante nettsider

  03.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du lenker til EØS- og EU-relevante nettsteder.

 • Styrker næringslivs- og justissamarbeidet med Kroatia

  03.07.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge og Kroatia undertegner i dag samarbeidsavtaler om 103,4 millioner euro. Gjennom EØS-midlene blir næringsliv og innovasjon, energitiltak og justissektoren sentrale satsingsområder.

 • Statsministeren til Serbia og Kroatia

  02.07.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg innleder i dag en todagers tur til Serbia og Kroatia. Tema for besøket er den regionale sikkerhetssituasjonen på Vest-Balkan, EU-integrasjon og norsk økonomisk støtte og samarbeid.

 • EØS-komiteen

  27.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Samtidig er komiteen et viktig forum for løpende dialog mellom partene i EØS.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 6. juli 2018

  27.06.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6.juli 2018.

Til toppen