Prosjekter knyttet til digitalisering av planprosessen

Arbeidet med en mer effektiv og bedre planprosess gjennom økt digitalisering fortsetter. Nye verktøy vil bli lansert. Først ut var digital nabovarsling av planoppstart.

Digitalt varsel om planoppstart

Digitalt nabovarsel om planoppstart ble lansert i januar 2021. Flere hundre berørte naboer av nye E6 sør for Trondheim (Gyllan-Kvål) fikk digital varsling om utbyggingsplanene. Hvert år utarbeider private aktører og kommuner cirka 1600 reguleringsplaner. I oppstartsfasen, høringsfasen og når planen er vedtatt skal berørte naboer varsles. Digital nabovarsling av planoppstart er forventet å gi store effektiviseringsgevinster.

Prosjektet digitalisering av planprosessen ble gjennomført i perioden fra 2015–2019, og hadde som mål å bidra til en mer effektiv og bedre planprosess.

Her er noen av temaene fra prosjektet

  • ePlansak
  • GeoLett og Fellestjenester BYGG
  • ESPON-prosjektet DIGIPLAN
  • Digital plandialog
  • Det offentlige kartgrunnlaget
  • Romlige plankart og digitale planbestemmelser
  • Digitalt planregister
  • Digitalisering av eksisterende arealplaner
  • Grensesnitt og geointegrasjon

digitalisering illustrasjon

Digitalisering av planprosessen (storymaps.com)