Plannytt 4 - 2018

Nyhetsbrev | Dato: 18.12.2018

Nasjonal geodatastrategi
Overvannshåndtering i plan- og bygningsloven
Europarådets landskapspris
71 prosent av fastlands-Norge er laserskannet
Ny kartløsning visualiserer stormflo
Ny spesifikasjon for tegneregler for arealplaner
Kartlegging av tilgjengelighet
Budsjett: 220 millionar kroner til områdesatsingar
Budsjett: 18 millioner til bærekraftig arealutvikling i byområder
New Urban Agenda oversatt til norsk
Statlige planretningslinjer for klima
Rundskriv om samfunnssikkerhet
Rundskriv om planlegging i sjø
Tilskudd til kompetansetiltak
Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen
Tolkningsuttalelser
Rapporter
Arealstatistikk
Arrangementer
Innsigelsessaker

God jul

Nasjonal geodatastrategi

Nasjonal geodatastrategi ble lansert den 1. november. Strategien skal være et hjelpemiddel for å se, og utnytte mulighetene geografisk informasjon gir. I tillegg er det utarbeidet en handlingsplan som konkret viser hva som skal gjøres for å nå målene som er satt i strategien. Nasjonal geodatastrategi er en oppfølging av Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge.

Fra forsiden nasjonal geodatastrategi
Fra forsiden av Nasjonal geodatastrategi.

Overvannshåndtering i plan- og bygningsloven

Regjeringen foreslår endringer i plan- og bygningsloven som gir kommunene bedre mulighet til å forebygge skader på grunn av overvann. Forslaget til lovendringer følger opp overvannsutvalgets anbefalinger.

Lista kandidat til Europarådets landskapspris

Norge foreslår Lista som kandidat til Europarådets landskapspris. Utdrag fra juryens begrunnelse "Lista-landskapet er unikt og Farsund kommune har samarbeidet aktivt både med lokale, regionale og nasjonale aktører side 1976 med å fremme bevisstheten rundt de store landskap-, natur- og kulturverdiene."

71 prosent av fastlands-Norge er laserskannet

Regjeringen foreslår å bevilge 16 millioner kroner ekstra til den nye digitale 3D-modellen over Norge. Godt flyvær i 2018 gjorde det mulig å laserskanne store landområder, og regjeringens bevilgning gjør at disse dataene blir tilgjengelig tidligere enn planlagt. Per 1. november er 71 prosent av fastlands-Norge laserskannet. Gode høydedata er nyttig for blant annet flom og skredberedskap, klimatilpasning, arealplanlegging og utbygging.

Skjermdump fra kartløsningen sehavnivå.no
Skjermdump fra kartløsningen sehavnivå.no, viser 200 års stormflo med nåværende havnivå.

Ny kartløsning visualiserer stormflo

Kartverket har lansert innsynsløsning som viser havinvået nå og i fremtiden. Tidevann, forventet landhevning og havnivåstigning er beregnet og lagt oppå en terrengmodell som viser stormfloens påvirkning terreng og bygninger. Kun halvparten av landets 280 kystkommuner har kartlagt sårbarhet for stormflo.

Ny spesifikasjon for tegneregler for arealplaner

Endringer i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, spesifikasjon for tegneregler ble publisert i oktober.

Viktigste endringer er:

  • Formålet institusjon er delt i to nye formål, helse-/omsorgsinstitusjon og kulturinstitusjon.
  • Formålet kirke/annen religionsutøvelse heter nå forsamlingslokale/religionsutøvelse.
  • Eget formål for molo og navigasjonsinstallasjoner.
  • Nye formål for blågrønn struktur, vannspeil, overvannsløp og fordrøyningssone.
  • Ankringsområder, opplagsområder og riggområder.
  • Havneområde i sjø også på kommuneplannivå.
  • Fiskebruk erstattes av nytt formålsnavn fiskeområde.
  • Oppvekstområde for yngel blir gytefelt/oppvekstområde for yngel.

Departementet vil med det første lage nye oppdaterte plakater for som gir oversikt over tegneregler for kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.

Utsnitt av plakat med tegneregler
Utsnitt fra plakat med tegnereglene for kommuneplanens arealdel.

Kartlegging av tilgjengelighet

To fylker og 18 kommuner har i 2018 fått tildelt midler til kartlegging av tilgjengelighet i kommunesentra og friluftsområder. Kartverket administrerer tilskuddene på vegne av KMD.

Budsjett: 220 millionar kroner til områdesatsingar

Områdesatsing er ei samarbeid mellom stat og kommune for bedre tjenester og nærmiljøkvaliteter i geografisk avgrensede områder i Oslo, Stavanger, Drammen, Bergen og Trondheim.

Budsjett: 18 millioner til bærekraftig arealutvikling i byområder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en tilskuddsordning rettet inn mot kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med areal i byutviklings- og byvekstavtaler. Departementet bidrar også til kunnskapsformidling om god byutvikling gjennom samarbeid og nettverk. Både tilskuddsordningen og nettverkssamarbeidet er en oppfølging av programmet Plansatsing mot store byer (2013-2017).

I 2018 fikk kommuner og fylkeskommuner i ni byområder 18 millioner til arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive områder:

Det er tidligere laget en oversikt under fanen bysatsing på regjeringen.no over prosjekter som fikk støtte under programmet Plansatsing mot store byer (2013-2017). Det er nå laget en oversikt over prosjektene som har fått støtte i tilknytning til kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med areal i byutviklings- og byvekstavtaler:

New Urban Agenda oversatt til norsk

New Urban Agenda fra FN's Habitat III konferanse i Quito i 2016 finnes nå i norsk oversettelse. Det er laget en kortversjon som forklarer innholdet, en leseveiledning og en oversettelse av hele agendaen. Mer informasjon om Ny urban agenda finnes på nettsidene til FN's Habitat III konferanse. KMD ved planavdelingen har ansvar for oppfølging av FN's bærekraftmål 11 i Norge, bærekraftige byer og samfunn.

FN's bærekraftmål
FN's bærekraftmål sett i sammenheng med økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sammen med Klima- og miljødepartementet fastsatt nye statlige planretningslinjer for klima. Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).

Rundskriv om samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet er et viktig hensyn som skal ivaretas i regional og kommunal areal- og samfunnsplanlegging. Rundskrivet redegjør for de reglene i plan- og bygningsloven som ivaretar hensynet til samfunnssikkerhet. Dette får blant annet betydning for hvilke områder som kan bygges ut og hvordan utbygging kan skje. Vedleggene lister opp viktige aktører og aktuelle retningslinjer og veiledere.

Rundskriv om planlegging i sjø

Plan- og bygningsloven skal sikre samordning av statlige, fylkeskommunale og kommunale interesser i arealbruken ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen. Rundskrivet redegjør for hvordan plan- og bygningsloven og viktige sektorlover i kystnære sjøområder skal ses i sammenheng og samordnes. Oppdaterte kommuneplaner vil styrke kommunenes rolle og handlefrihet i utviklingen av akvakultur og andre sjørettede næringer. Det vil også redusere konflikter lokalt og gi mindre behov for dispensasjonssaker. Det vil derfor gi større forutsigbarhet for næringen og mer effektiv saksbehandling. På nyåret kommer en veileder om planlegging i sjø.

Brev om avgrensing av nullvekstmålet i byvekstavtaler

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut brev til de fire største byområdene om håndtering av nullvekstmålet i byvekstavtaler.

Tilskudd til kompetansetiltak

Med forbehold om Stortingets budsjettgodkjenning, vil KMD tidlig i 2019 lyse ut inntil 3,7 millioner kroner i tilskudd for å sikre tilstrekkelig kompetanse innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten i planleggingen etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkere er aktører innen organisasjonsliv, virksomheter og stiftelser. Ordningen retter seg ikke mot søkere fra offentlig sektor.

Søknadsfrist vil bli annonsert nærmere, men antas å bli senest 1. april.

Følg med på nettsiden for tilskudd til lokal kompetanse innen plan, kart og geodata.

Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en strategi for det videre arbeidet med bygningsdelen. Strategien er sendt ut på alminnelig høring. Frist: 22. mars 2019.

Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen

Tolkningsuttalelser

Rapporter

Rapport: Geografisk analyse av ny boligbygging i Norge

Rapporten ser på forskjeller i andelen nye boliger regionalt og fordelingen av små boliger og boligtyper (leiligheter vs småhus) er i kommuner med lav andel nyboligbygging.

Rapport: arealprofiler – felles kunnskapsgrunnlag i planlegging

Som del av prosjektet med å utvikle arealprofiler som felles kunnskapsgrunnlag i planleggingen er det laget en utredning av mulig bruk av arealprofiler i planlegging etter plan- og bygningsloven. Arealprofiler er et skreddersydd statistikkprodukt til bruk i planlegging.

Rapport om overvannshåndtering

Rapporten omhandler samfunnsøkonomiske og juridiske konsekvenser av utvalgte forslag til endringer i plan- og bygningsloven som ble fremmet i NOU 2015:16, Overvann i byer og tettsteder som problem og ressurs.

Rapport: Lokalisering av statlige virksomheter på Nord-Jæren

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt statlige virksomheters lokalisering på Nord-Jæren. Lokaliseringene er sett isammenheng med føringer i Regional plan for Jæren.

Lokalisering av statlige virksomheter på Nord-Jæren

 

Rapport: Evaluering av byregionprogrammet (Regionalpolitisk avdeling, KMD)

Arealstatistikk

Notat om utvikling av metode for identifisering av nyutbygd areal Arealbruksendringer 2016-2017 dokumenterer første steg i utviklingen av et fullstendig arealregnskap for bebygd areal. Det vil si en oversikt over tilgang og avgang av bebygd areal, samt endringer i type bebyggelse.

Aktuelle statistikker fra SSB:

Gjennomførte arrangementer

Kommende arrangementer

Kommuneplankonferansen 2019. 11.-12. februar i Halden (KS/FKP)

Innsigelsessaker

Lista fyr
Lista er Norges kandidat til Europarådets landskapspris. (Foto: Jan Hausken)

_________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen 
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen 
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken E-post: jah@kmd.dep.no