Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2016

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett onsdag 7. oktober. På denne siden finner du aktuelle budsjettdokumenter og pressemeldinger om satsingene fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Bilde av Kristian Dahlberg Hauge, administrerende direktør ved Nymo Øyvind Boye og direktør i NAV Aust-Agder Hilde Høynes.

Presenterte omfattende tiltak mot ledighet

08.10.2015 - Tiltakene i statsbudsjettet for å motvirke den økende ledigheten sto sentralt da statssekretær Kristian Dahlberg Hauge onsdag besøkte verkstedbedriften AS Nymo i Grimstad.

Dokumenter

Høyring

Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9

Lovforslaget inneber å utvide pleiepengeordninga ved å inkludere grupper som i dag ikkje er omfatta. Dette gjeld barn som ikkje er livstruande eller svært alvorleg sjuke, men som har kontinuerleg pleiebehov og barn med varig sjukdom. Samtidig foreslår departementet å gjere regelverket enklare.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 90 068 | Pr. 1. mai 2015

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo