Barnehageavdelingen

Barnehageavdelingen har det overordnede ansvaret for barnehager. Avdelingen bistår politisk ledelse med å utforme og iverksette den nasjonale barnehagepolitikken.

Avdelingen arbeider med forslag til statsbudsjettet, henter inn statistikk og sørger for at departementet har kunnskap om barnehagesektoren.

Forvaltning av lovverk og utvikling av statlige virkemidler for innhold og kvalitet i barnehagesektoren inngår også i avdelingens arbeid.

Sammen med Opplæringsavdelingen har Barnehageavdelingen etatsstyringsansvar for Utdanningsdirektoratet, sekretariatet for Foreldreutvalget for barnehager (FUB), og Senter for IKT i utdanningen.

Avdelingen ledes av en ekspedisjonssjef.