Natur- og friluftslivseksjonen

Seksjonen har ansvar for virkemidler for å ivareta naturmangfold i skog, våtmark, i byer og på fjellet, herunder områdevern, prioriterte arter, utvalgte naturtyper, regulering av fremmede organismer, mv. Ansvar for friluftsliv, herunder sikring av friluftslivsområder og andre virkemidler for å fremme friluftsliv. Ansvar for motorferdsel i utmark, forvaltning av verneområder og arbeidet med naturinformasjonssentre.
 • Skogvern
 • Utenlandske treslag
 • Nasjonalparker
 • Friluftsliv
 • Naturmangfold i by
 • Marka
 • Koordinerer verneområdeforvaltningen
 • Motorferdsel i utmark og bruk av vannscootere
 • Arbeidet med verdiskaping knyttet til naturarven
 • Koordinerer arbeidet med naturinformasjonssentre
 • Konvensjoner: Ramsarkonvensjonen, Forrest Europe, UNFF
 • Lovverk: Naturmangfoldloven, friluftsloven, markaloven, motorferdselloven, småbåtloven
Til toppen