Organisasjonsavdelingen

Avdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler og vedlikeholder styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

Organisasjonsavdelingens ansvarsområde består i å bidra til at miljøforvaltningen arbeider målrettet i henhold til miljømålene og overordnede retningslinjer for statsforvaltningen.

Avdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler og vedlikeholder styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

Avdelingen har ansvaret for oppgaver knyttet til sikkerhet og beredskap, budsjett og regnskap, styring, virksomhetsplanlegging, personalforvaltning- og utvikling, organisasjonsutvikling.

IKT-strategi, både for departementet og underliggende virksomheter.

Avdelingen har også ansvaret for departementets servicetorg, IKT internt, saksbehandlingssystemer, arkiv, bibliotek og intranett.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Internforvaltningsseksjonen

  Koordinering av IKT-utviklingen i miljøvernforvaltningen og politikkutforming på IKT-området. Utvikling av departementets tekniske infrastruktur og kompetansetiltak innen IKT. Eiendomsforvaltning, anskaffelser og logistikk. Sikkerhet og beredskapssaker. Forvaltningsoppgaver og tjenester.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Truls Bjørvig

 • Personal- og organisasjonsseksjonen

  Utvikling og gjennomføring av departementets personalpolitikk, kompetanse- og organisasjonsutvikling, personalforvaltning samt koordinering av personalpolitiske oppgaver og spørsmål for underliggende etater. Arkiv og elektronisk saksbehandling.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ståle Tangestuen

 • Økonomi- og styringsseksjonen

  Utvikling og drift av styringssystemene.Samordning og utvikling av miljøvernforvaltningens budsjett- og regnskapsarbeid. Tilleggsbevilgninger og omdisponeringssaker. Forklaringer til statsregnskapet og andre revisjonssaker. Virksomhetsplanlegging og resultatkontroll. Forsikringer.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Terje Auestad

Til toppen