Organisasjonsavdelingen

Avdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler og vedlikeholder styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

Organisasjonsavdelingens ansvarsområde består i å bidra til at miljøforvaltningen arbeider målrettet i henhold til miljømålene og overordnede retningslinjer for statsforvaltningen.

Avdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler og vedlikeholder styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

Avdelingen har ansvaret for oppgaver knyttet til sikkerhet og beredskap, budsjett og regnskap, styring, virksomhetsplanlegging, personalforvaltning- og utvikling, organisasjonsutvikling.

IKT-strategi, både for departementet og underliggende virksomheter.

Avdelingen har også ansvaret for departementets servicetorg, IKT internt, saksbehandlingssystemer, arkiv, bibliotek og intranett.

Avdelingen har følgende seksjoner: