Seksjon for sjømathandel og WTO

Avdelingsdirektør Astrid Holtan

Seksjonen har ansvar for saker som er relatert til handel med sjømat, enten de er av bilateral eller multilateral karakter (EU, WTO, FAO). Dette inkluderer tollspørsmål og tekniske eller veterinære bestemmelser som regulerer den bilaterale sjømathandelen, dokumentasjonskrav knyttet til bærekraftig forvaltning av sjømatprodukter som eksporteres til EU og USA, samt krav til miljømerking av sjømatprodukter. Seksjonen har også ansvaret for NFD sitt arbeide med WTO-relaterte saker, herunder deltakelse i WTOs komiteer der dette er relevant. Dette innebærer koordinering av departementets arbeid med bestemmelser for markedsadgang, beskyttelsestiltak, subsidie- og antidumpingregelverk og tvisteløsning under WTO. Arbeidet med handelstiltak som rammer norsk næringsliv og forhandlinger om nytt regelverk for fiskesubsidier i WTO inngår i seksjonens arbeid.