Avdelinger i Nærings- og fiskeridepartementet

 • Administrasjonsavdelingen

  Administrasjonsavdelingen skal bidra til at Nærings- og fiskeridepartementet er et effektivt, moderne, faglig sterkt og gjennomføringskraftig departement som er i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag på en god måte.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Wenche Stenberg

 • NFD Kommunikasjonsseksjonen

  Kommunikasjonsseksjonen (KOM) er det kommunikasjonsfaglege senteret i departementet. Med eit aktivt forhold til media og god samfunnsdialog spreier KOM informasjon og skaper debatt om norsk nærings-, fiskeri- og handelspolitikk. KOM planlegg og legg til rette for politisk leiing si kontakt med media og bidreg til å profilere prioriterte politikkområde.

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Trond Viken

 • Eierskapsavdelingen

  Eierskapsavdelingen forvalter statens eierskap i 21 selskaper. Avdelingens hovedoppgave er å bidra til en profesjonell forvaltning av det statlige eierskapet, slik at det oppnås høyest mulig avkastning for staten, og en god og ansvarlig utvikling for selskapene.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg

 • Næringspolitisk avdeling

  Næringspolitisk avdeling har ansvaret for den generelle næringspolitikken, makroøkonomi, skatter/avgifter, egne seksjoner for sjømat og reiseliv, generelt bransjeansvar (unntatt maritim sektor, fiskeri og havbruk), nærings- og selskapslovgivning og arbeidet med forenkling. Avdelingen har også etatsstyringsansvar for Brønnøysundregistrene, Norges geologiske undersøkelse, Justervesenet og Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Morten Berg

 • Maritim avdeling

  Avdelingen har et samlet ansvar for departementets arbeid med politikk for maritime næringer: skipsfart, verft, og maritime utstyrs- og tjenesteleverandører. Avdelingen ivaretar arbeidet med sjøfartslovgivning i IMO, ILO og EU og nasjonalt regelverk på området, og har etatsstyringsansvar for Sjøfartsdirektoratet. Avdelingen har ansvar for WTO-arbeid, bilaterale avtaler på det maritime området og maritimt internasjonalt markedsarbeid. Avdelingen følger EUs maritime arbeid og ivaretar ansvaret for oppfølging av regjeringens maritime strategi, miljø, forskning/innovasjon, maritim kompetanse, maritime finansielle virkemidler og nærskipsfart.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Birgit Løyland

 • Handelspolitisk avdeling

  Avdelingen bistår norske bedrifter i internasjonale markeder blant annet gjennom handelspolitiske tiltak som inngåelse av handelsavtaler og innsats for å profilere og fremme norsk næringsliv i utlandet.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Jan Farberg

 • Forsknings- og innovasjonsavdelingen

  Avdelingen har departementets overordnende administrative ansvar for det forsknings- og innovasjonspolitiske området. Våre oppgaver omfatter forvaltning av selskaper, etater og tilskuddsbevilgninger, samt politikkutvikling og -gjennomføring. Det er et mål at forsknings- og innovasjonspolitikken legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Cathrine Meland

 • Fiskeri- og havbruksavdelingen

  Fiskeri- og havbruksavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene, fiskeflåten og havbruksnæringa.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Vidar Landmark

 • Konkurransepolitisk avdeling

  Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvaret for gjennomføringen av konkurransepolitikken.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Camilla Bretteville Froyn