Avdelinger i Nærings- og fiskeridepartementet

 • Administrasjonsavdelingen

  Administrasjonsavdelingen skal bidra til at Nærings- og fiskeridepartementet er et effektivt, moderne, faglig sterkt og gjennomføringskraftig departement som er i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag på en god måte.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Knut Løkstad (fung.)

 • NFD Kommunikasjonsseksjonen

  Kommunikasjonsseksjonen (KOM) er det kommunikasjonsfaglege senteret i departementet. Med eit aktivt forhold til media og god samfunnsdialog spreier KOM informasjon og skaper debatt om norsk nærings-, fiskeri- og handelspolitikk. KOM planlegg og legg til rette for politisk leiing si kontakt med media og bidreg til å profilere prioriterte politikkområde.

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Trond Viken

 • Eierskapsavdelingen

  Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til profesjonell forvaltning av statens direkte eierskap der målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning over tid og en god og ansvarlig utvikling for selskapene. Avdelingen forvalter statens eierskap i 22 selskaper, hvorav børsnoterte selskaper som blant annet DNB, Telenor og Norsk Hydro, heleide selskaper som blant annet Statkraft og Flytoget, og enkelte deleide unoterte selskaper. Avdelingen er også faglig sekretariat for næringsministeren og regjeringen i utformingen av eierskapspolitikken, og er ressurs- og kompetansesenter for eiermiljøer i andre departementer.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Jan Tore Føsund

 • Næringspolitisk avdeling

  Næringspolitisk avdeling har ansvaret for den generelle næringspolitikken, makroøkonomi, skatter/avgifter, egne seksjoner for sjømat og reiseliv, generelt bransjeansvar (unntatt maritim sektor, fiskeri og havbruk), nærings- og selskapslovgivning og arbeidet med forenkling. Avdelingen har også etatsstyringsansvar for Brønnøysundregistrene, Norges geologiske undersøkelse, Justervesenet og Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Wenche Stenberg

 • Maritim avdeling

  Avdelingen har et samlet ansvar for departementets arbeid med politikk for maritime næringer: skipsfart, verft, og maritime utstyrs- og tjenesteleverandører. Avdelingen ivaretar arbeidet med sjøfartslovgivning i IMO, ILO og EU og nasjonalt regelverk på området, og har etatsstyringsansvar for Sjøfartsdirektoratet. Avdelingen har ansvar for WTO-arbeid, bilaterale avtaler på det maritime området og maritimt internasjonalt markedsarbeid. Avdelingen følger EUs maritime arbeid og ivaretar ansvaret for oppfølging av regjeringens maritime strategi, miljø, forskning/innovasjon, maritim kompetanse, maritime finansielle virkemidler og nærskipsfart.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Birgit Løyland

 • Handelspolitisk avdeling

  Handelspolitisk avdeling har ansvaret for bilaterale frihandelsavtaler, profilering og fremme av norsk næringsliv i utlandet, handel med sjømat, Norges ordninger for eksportfinansiering og for å følge opp utviklingen av det indre marked i EU/EØS.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Erling Rimestad

 • Forsknings- og innovasjonsavdelingen

  Avdelingen har departementets overordnende administrative ansvar for det forsknings- og innovasjonspolitiske området. Våre oppgaver omfatter forvaltning av selskaper, etater og tilskuddsbevilgninger, samt politikkutvikling og -gjennomføring. Det er et mål at forsknings- og innovasjonspolitikken legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Cathrine Meland

 • Fiskeri- og havbruksavdelingen

  Fiskeri- og havbruksavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene, fiskeflåten og havbruksnæringa.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Vidar Landmark

 • Konkurransepolitisk avdeling

  Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Camilla Bretteville Froyn

Til toppen