Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 401-420 av 3922 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Åpenhet om leverandørkjeder

  Utredning fra Etikkinformasjonsutvalget

  28.11.2019 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Utredning fra utvalg oppnevnt av regjeringen 1. juni 2018 for å utrede en lov om etikkinformasjon. Innstilling avgitt til Barne- og familiedepartementet 28. november 2019.

 • Evaluering av Norges deltakelse i EUs romprogrammer

  27.11.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny rapport fra Oslo Economics konkluderer med at Norges deltakelse i EUs romprogrammer for satellittnavigasjon og jordobservasjon er samfunnsøkonomisk lønnsom. Videre deltakelse i programmene er en forutsetning for å realisere nytten av

 • Rapporter om pensjon i private barnehager

  22.11.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  BDO har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet to rapporter om pensjonspåslaget i private barnehager.

 • Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

  22.11.2019 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Kortversjon av Meld. St. 7 (2019-2020)

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (04/2019)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  21.11.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  I høstnummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk kan du lese om den nye kommisjonen, distriktsmeldingen og Europas juveler - fjell, øyer og spredtbodde områder, Bodø - Europeisk kulturhovedstad 2024, regionale

 • Delrapport: Veier til økt kompetansemangfold og gjennomføring i Forsvaret

  Forsvaret: Delrapport 2019 - Svendsenutvalget

  21.11.2019 Rapport Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet oppnevnte Svendsen-utvalget i august 2019. Utvalget skal vurdere hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse, herunder bidra til å utvikle et nødvendig kompetansemangfold i

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2019

  18.11.2019 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2019. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 5. Beregninger av fremtidig trafikkvekst og klimagassutslipp - ettersendt notat

  15.11.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Beregninger av fremtidig trafikkvekst og klimagassutslipp. Ettersendt notat fra Statens vegvesen, Nye Veier AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 og oppdrag 5 om byområdene.

 • Evaluering av post 5.2 og 5.3 i spillemiddeltilskuddet til NIF

  Evaluering utført av Oslo Economics for Kulturdepartementet, september 2019. (Rapport 2019-26)

  14.11.2019 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole gjennomført en evaluering av post 5.2 og 5.3 i spillemiddel-tilskuddet til Norges idrettsforbund og olympiske og

 • Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv

  Utredning av tempoet på grønn omstilling for 11 bransjer i norsk næringsliv.

  12.11.2019 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Last ned rapporten (pdf) Klima- og miljødepartementet har engasjert EY for å kartlegge status for grønn omstilling i norsk næringsliv, med utgangspunkt i 11 utvalgte bransjer; olje og gass, avfall og

 • 10 og 20 Mbit/s bredbånd - kostnader for 100% dekning

  Notat for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  07.11.2019 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  I juni 2019 anslo Analysys Mason kostnader og offentlig støttebehov forbundet med å sikre 100 prosent dekning for digital tilgang, dvs. minimum 10 Mbit/s nedstrøms hastighet og 1-2 Mbit/s oppstrøms kapasitet, til hele landet. Målsetting med dette

 • Hvordan øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging?

  – et strategidokument

  04.11.2019 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Dokumentet danner grunnlaget for felles strategi for aktører som kan bidra til å øke utdanningskapasiteten innen offentlig planlegging. Strategidokumentet er laget av en komite nedsatt på initiativ fra KS og Forum for utdanning i samfunnsplanlegging

 • Sluttrapport - Ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig avfall

  01.11.2019 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Det er utvalgets ambisjon at rapporten kan bidra positivt på vei mot en mer sirkulær økonomi, vekst i norsk næringsliv og trygghet hos befolkningen knyttet til forsvarlig behandling av farlig avfall.

 • Etablering av midlertidig mobildekning ved utfall

  En vurdering av eksisterende og nye løsninger

  01.11.2019 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utfall i mobilnettene skjer med ujevne mellomrom, og utfall vil også skje i fremtiden. Etter hvert som mobilnettene er blitt en kritisk infrastruktur med stor betydning for alle samfunnssektorer, er nettenes tilgjengelighet og pålitelighet stadig

 • Evaluering av Digitaliseringsrådet

  29.10.2019 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Evalueringen av Digitaliseringsrådet er gjennomført av KPMG på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 3. kvartal 2019

  29.10.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  I tredje kvartal 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 26 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 24 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Handlingsplan for et bedre smittevern med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019 - 2023

  25.10.2019 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet. Slik er godt smittevern også avgjørende for å håndtere utfordringen med

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Tilleggsoppdrag til oppdrag 1 - porteføljeutvidelse. Svar fra Nye Veier AS

  23.10.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Svar på et deloppdrag fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

 • Attractive Nordic towns - strategies towards a more sustainable future

  22.10.2019 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rapporten er utarbeidet av Sweco på oppdrag fra formannskapsprosjektet og gir innspill til alle som jobber med utviklingen av attraktive små og mellomstore byer i Norden. Rapporten tar utgangspunkt i samarbeidet med de 18 nordiske byene som er

 • Levealdersjustering av aldersgrensene i pensjonssystemet

  Hvordan og hvorfor?

  22.10.2019 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  I dette PensjonsLAB-notatet fra ISF presenterer forskerne forslag til en mulig endring av det norske pensjonssystemet.