Revidert nasjonalbudsjett 2021

Krisetiltak i revidert budsjett 2021

De viktigste koronarelaterte forslagene i revidert budsjett 2021.

 • Kompensasjon til kommunene for merutgifter og inntektsbortfall som følge av pandemien i 2. halvår 2021 (2,7 milliarder)
 • Innkjøp av prøvetakingsutstyr og iverksettelse av et nasjonalt system for massetesting for covid-19 (2 milliarder)
 • Dagpenger – oppdaterte tiltakseffekter og nye utvidelser (1,6 milliarder)
 • Kompensasjon til kollektivtransporten for bortfall av billettinntekter (1,5 milliarder)
 • Forlengelse av kompensasjons- og stimuleringsordninger for kultur, idrett og frivillighet ut oktober (1,3 milliarder)
 • Karantenehotell, grensekontroll og innreiseregistrering for å holde kontroll ved grensene og redusere risikoen for importsmitte (1,3 milliarder)
 • Tilskudd til Avinor for 2. halvår 2021 (1,05 milliarder)
 • Den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 milliard)
 • Innkjøp av ytterligere vaksiner mot covid-19 (625 millioner)
 • Videreføring av tilleggsavtalene for persontogtrafikken ut oktober. Avtalene legger til rette for et grunnleggende togtilbud i en periode med redusert reiseaktivitet (435 millioner)
 • Forlengelse av midlertidige særregler for sykepenger og omsorgspenger til 30. september, herunder redusert arbeidsgiverperiode ved koronarelatert fravær (366 millioner)
 • Drift og distribusjon av vaksinasjonsprogrammet mot covid-19, fordelt på Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket og primærhelsetjenesten (322 millioner)
 • Forlengelse av stønadsperioden for personer som mottar arbeidsavklaringspenger på ordinære vilkår og som arbeidssøker til 1. oktober, samt at personer som har gått ut maksimal sykepengeperiode skal få innvilget arbeidsavklaringspenger i en begrenset periode selv om de ikke oppfyller de ordinære vilkårene (320 millioner)
 • Tiltak for psykisk helse, livskvalitet og rusmiddelbruk, blant annet som oppfølging av Kjøsutvalget (300 millioner)
 • Tiltak for å ta igjen tapt progresjon i skolen, barnehagene og voksenopplæring (296 millioner)
 • Kompensasjonsordningen for arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjonene (280 millioner)
 • Tiltak rettet mot sårbare grupper, herunder tiltak rettet mot vold og overgrep, tiltak for å støtte familier, foreldre og barnevernet, samt tiltak overfor personer med funksjonsnedsettelser (260 millioner)
 • Tilskudd til vaksinasjonsorganisasjonen CEPI for å utvikle vaksiner som kan beskytte mot et bredere spekter av virusvarianter og mot beslektede betakoronavirus (200 millioner kroner)
 • Tilskudd til ikke-statlige flyplasser (132 millioner)
 • Videreføring av støtteordningen for publikumsåpne arrangementer ut oktober (130 millioner)

Se også