Revidert nasjonalbudsjett 2021: A til Å

Du kan finne ditt stikkord i A-Å listen, under departement eller ved å søke på stikkord.

Sorter etter: Departementene A - Å

A

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til adopsjonsorganisasjonene med 3,5 millioner kroner. Økningen skal kompensere organisasjonene for tapte gebyrinntekter ved utenlandsadopsjoner som følge av koronarestriksjonene.

 • Regjeringen ønsker å øke bistanden til partnerland i Afrika med 140 millioner kroner. 125 millioner kroner skal styrke samarbeidet med sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider for sårbare grupper i Afrika sør for Sahara. Økningen øremerkes sivilt samfunns arbeid med klimatilpasning, matsikkerhet, lokal matproduksjon, skolemat og gjenåpning av skoler. 15 millioner kroner skal benyttes til å styrke arbeidet med landbruk og matsikkerhet i Malawi gjennom TRANSFORM-programmet

 • Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til kostnader knyttet til merverdiavgift til programaktivitetene i felles kommunal journalløsning (Akson), som en følge av at det er KS og virksomheten felles kommunal journal som skal dekke kostnader til merverdiavgift.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år i 2021 med 20 millioner kroner.

  Bevilgningen vil i større grad kunne dekke etterspørselen etter ordningen. Ordningen er rammestyrt og det gis avslag på søknad om aktivitetshjelpemidler hvis bevilgningen er brukt opp selv om vilkårene for å få tildelt aktivitetshjelpemidler er oppfylt.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Alarmtelefonen for barn og unge med to millioner kroner. Alarmtelefonen har fått et økt antall henvendelser under koronautbruddet. Midlene skal brukes til å opprettholde god tilgjengelighet og kvalitet på tjenesten.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 257 milliarder kroner til alderspensjon fra folketrygden. Det er 6 milliarder mer enn i regjeringens budsjettforslag for 2021 i Prop. 1 S (2020-2021). Store deler av økingen skyldes regelverksendringer, men det er også endringer som skyldes endret anslag for grunnbeløp og antall mottakere.

  Regelverksendringene består av økt minste pensjonsnivå for enslige og endret regulering av alderspensjon under utbetaling. Det er vedtatt at minste pensjonsnivå for enslige øker med 4000 kroner fra 1. mai 2020 og med 5000 kroner fra 1. juli. Økt i minstenivå fra 1. mai 2020 etterbetales i 2021. Videre er det vedtatt at alderspensjon under utbetaling skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst i 2021, samt at det skal gis en kompensasjon i 2021 for at løpende alderspensjon ikke ble regulert med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst i 2020.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Antarktis-ekspedisjonen 2020/21 med 2 millioner kroner på grunn av ekstra tiltak for å hindre koronasmitte under den norske ekspedisjonen.

 • Utviklingen av moderne systemløsninger i NAV fortsetter. Regjeringen foreslår å starte opp Prosjekt 4 i IKT-moderniseringen i 2021. Prosjekt 4 har en kostnadsramme på 1 060 millioner kroner for perioden 2021-2025. For 2021 foreslår regjeringen en utløsning av allerede bevilgede midler i 2021 på 60 millioner kroner.

  Prosjekt 4 legger til rette for utfasing av datasystemene Arena og Abetal. Målet er å sikre nye og gode tjenester til både brukere og arbeidsgivere i forbindelse med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og NAVs arbeidsrettede tjenester. Prosjektet vil bidra til at flere av NAVs tjenester kan automatiseres, slik at de ansatte kan bruke mer tid på oppfølging og veiledning.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidsavklaringspenger med 2 130 millioner kroner sammenliknet med vedtatt budsjett.

  Den viktigste årsaken er økning i anslagene for tilgang til arbeidsavklaringspenger. Reduksjon i anslagene for avgang er også en viktig årsak til økningen. I dagens ekstraordinære situasjon settes mange aktiviteter og dermed fremdriften i oppfølgingen av mottakere av arbeidsavklaringspenger på vent. Dette vil medføre forsinkede avganger fra ordningen i 2021 og gi flere mottakere av stønaden i gjennomsnitt.

  Stønadsperioden der man kan motta arbeidsavklaringspenger mens man søker arbeid er i forbindelse med koronapandemien forlenget til og med 30. juni 2021. Regjeringen foreslår nå en ytterligere forlengelse av stønadsperioden til og med 30. september 2021.

  Som følge av koronapandemien foreslår regjeringen også at det gis rett til ytterligere forlengelse av stønadsperioden frem til 30. september 2021 for mottakere av arbeidsavklaringspenger under arbeidsavklaring, og hvor stønadsperioden løper ut i perioden 1. juli 2021 til 29. september 2021.

  Regjeringen foreslår videre å innføre tiltak slik at personer som har gått ut maksimal sykepengeperiode og

  1. har fått utsatt behandling som følge av koronapandemien
   eller
  2. ikke kan gå på jobb på grunn av fare for alvorlig sykdomsforløp hvis de blir smittet av covid-19, og som heller ikke har mulighet til hjemmekontor

  får rett til arbeidsavklaringspenger etter modell av folketrygdloven § 11-13. Det foreslås at tiltaket iverksettes 1. juli 2021 og gjelder til og med 30. september 2021.

  Samlet kan de foreslåtte kronatiltakene på usikkert grunnlag anslås å medføre en merkostnad på om lag 370 millioner kroner.

 • Stortinget har vedtatt at avgiften på alkoholfrie drikkevarer skal differensieres etter sukkerinnhold. Alkoholfrie drikkevarer som har lavt sukkerinnhold eller kun er tilsatt kunstig søtstoff, vil få redusert avgift, mens drikkevarer med høyest sukkerinnhold får uendret avgift.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. punkt 15.7.

 • Stortinget har vedtatt å innføre en avgift på forbrenning av avfall. Det er ikke avklart om avgiften er i tråd med statsstøtteregelverket, og det legges derfor opp til at avgiften ikke innføres i 2021.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. punkt 15.4.

 • Regjeringen foreslår å innføre avgift på nye nikotinvarer som blant annet e-sigaretter. Samtidig foreslås det at de nye nikotinvarene omfattes av tax free-kvote, adgang til tax free-salg og forenklet fortolling.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. kapittel 7.

 • Regjeringen foreslår å innføre avgift på villfisk mv. i tråd med anmodningsvedtak nr. 554 (2020)

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. kapittel 3.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddsrammen for Avinor med 1 050 millioner kroner. Selskapet har hatt betydelig inntektsfall som følge av koronapandemien. Det stilles krav til Avinor om at tiltak gjennomføres for å redusere selskapets underskudd og at det legges rette for effektiv drift, riktige investeringer og langsiktig lønnsomhet.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

B

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn med 10 millioner kroner. Midlene skal bidra til å gi barn og ungdom fritidstilbud og åpne møteplasser når samfunnet skal gjenåpnes.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. Midlene skal bidra til å styrke politiet, kriminalomsorgen og konfliktrådene.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår 28 millioner til styrking av tiltak innen barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Pandemien har ført til redusert aktivitet og økte ventetider for utredning. Regjeringens forslag skal bidra til å avhjelpe utfordringer som følge av pandemien i 2021.

 • Regjeringen foreslår å omdisponere 5 millioner kroner til styrking av tverrfaglig helsekartlegging i barnevernet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til statlige og private barnevernsinstitusjoner med 40 millioner kroner.

  Midlene skal dekke økte kostnader for å opprettholde tilbudet til barn og unge under koronautbruddet. Behovet knytter seg for eksempel til økt arbeidsbelastning som følge av hjemmeskole og mangel på fritidsaktiviteter, samt høyere korttidsfravær grunnet smittevernstiltak.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet med to millioner kroner.

  Midlene skal brukes til å styrke driften til organisasjoner som får støtte av tilskuddsordningen, slik at disse bedre kan dekke ulike behov hos medlemmene sine under koronautbruddet.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 184 millioner kroner til å starte nye behandlingstilbud som Stortinget vedtok ved behandling av bioteknologiloven. Tilbudene skal gis fra høsten 2021.

 • Forslaget innebærer inndekning til 12 millioner kroner til etablering av et vaksinesekretariat som ble vedtatt av Stortinget tidligere i år jf. Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 233 S (2020-2021). Regjeringens forslag til revidert budsjett innebærer blant annet en solid styrking av samarbeidet med sivilsamfunnsorganiasjoner som arbeider med sårbare grupper i partnerland i Afrika sør for Sahara. Regjeringen ønsker også å øke innsatsen for matsikkerhet og landbruk i Malawi, styrking av Skatt for utvikling-programmet under Kunnskapsbanken og økt støtte til FNs fredsbyggingsfond. Rammen for bistandsbudsjettet er uendret sammenlignet med saldert budsjett for 2021. Økningene dekkes inn ved lavere flyktningutgifter, forsinkelser i prosjekter på grunn av koronapandemien og øvrige omdisponeringer på bistandsbudsjettet.

 • Bostøtten går til folk med lav inntekt og høye boutgifter. Mellom 80 000 og 90 000 husstander mottar bostøtte hver måned, det utgjør i alt om lag 3050 millioner kroner i 2021. I tillegg ble bevilgningen økt med 260 millioner kroner i mars. Det gikk til en ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakerne på grunn av høye strømpriser. Før påske fikk bostøttemottakerne 2 950 kroner ekstra, med et ytterligere tillegg på 120 kroner for hvert husstandsmedlem ut over det første.

  I revidert budsjettet øker bevilgningen på bostøtte med 5 millioner kroner. Ekstrautbetalingen ble dyrere fordi antall mottakere økte til 88 600 mot opprinnelig anslått 85 400. Samtidig blir pensjonene økt mer i år enn tidligere forutsatt. Da går bostøtten til pensjonistene litt ned, siden høyere inntekter betyr lavere bostøtte.

 • Regjeringen foreslår at midler på BSU-konto (Boligsparing for ungdom) ikke bare skal kunne brukes til kjøp av bolig, men også til oppgradering og vedlikehold av boligen.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. kapittel 6.

C

D

 • Regjeringen foreslår investeringstilskudd til Den Nationale Scene for modernisering av teaterbygningen. Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 40 millioner kroner til Den Nationale Scene i 2021, samt tilhørende tilsagn om ytterligere 568,4 millioner kroner til prosjektet i kommende år.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Digitaliseringsdirektoratet med om lag 37 millioner kroner for å håndtere økt bruk av de nasjonale fellesløsningene under pandemien, inkludert nødvendige utviklings- og sikkerhetstiltak. Digitaliseringsdirektoratet skal også bidra i arbeidet med å utvikle nye digitale løsninger til bruk i helsesektorens håndtering av koronapandemien. I tillegg skal det utvikles en pilot for etablering av offentlig løsning for elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Medfinansieringsordningen skal bidra til økt gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringsprosjekter. Som følge av at det ikke er gitt tilsagn for hele rammen for 2021, foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 20 millioner kroner.

E

 • Regjeringen foreslår å styrke den strategiske satsingen på eksport gjennom å opprette Eksportstrategirådet. Etaten skal bidra til økt verdiskaping i norsk næringsliv og tilrettelegge for forpliktende medvirkning og medfinansiering fra næringslivet.

 • Regjeringen varsler om høring av forslag til endringer i elavgiften og solcellefritaket. Endringene skal gjøre det enklere for forbrukere av egenprodusert strøm å utnytte fritaket.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. punkt 15.6.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 1,2 milliarder kroner til 8,7 milliarder kroner.

  Equinor ASA har betalt et utbytte på 0,11 dollar per aksje for tredje kvartal 2020. Styret i Equinor har foreslått et utbytte på 0,12 dollar per aksje for fjerde kvartal 2020. For budsjettformål legges det beregningsteknisk til grunn at et tilsvarende utbytte som for fjerde kvartal 2020 utbetales for første og andre kvartal 2021.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen for EØS-finansieringsordningene med 1,02 milliarder kroner. Årsaken til reduksjonen skyldes i hovedsak forsinkelser på grunn av koronapandemien, som har rammet flere av mottakerlandene hardt, og en styrket norsk krone.

F

 • Regjeringen foreslår å gi fagskolene 25 millioner kroner for å gjennomføre tiltak som kan bidra til at flest mulig fullfører som planlagt og at færrest mulig blir forsinket.

 • Regjeringen foreslår 1,4 millioner kroner til økning av kapasitet og kompetansen innenfor det som er en felles primæroppgave for senteret: Undervisning for skoleelever i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til familievernet med 15,5 millioner kroner. Midlene skal gå til å styrke bemanningen ved kirkelige og statlige familievernkontor for å møte den økte pågangen under koronautbruddet.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.

 • Regjeringen foreslår å styrke basistilskuddet under knekkpunktet på 1000 listepasienter med 75 millioner kroner med virkning fra 1.7.2021. Per capita-satsen under knekkpunktet økes fra 577 til 610 kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge med 45 millioner kroner. Styrkingen vil gi flere barn og unge mulighet til å delta på ferie- og fritidsaktiviteter.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner for å redusere ferjetakstene på både riksvei- og fylkesveiferjer med 10 prosent fra andre halvår 2021. Regjeringen foreslår å fordele 65 millioner kroner til riksveiferjene og 55 millioner kroner til fylkesveiferjene. Kun ferjesamband som mottar offentlig tilskudd omfattes av forslaget.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet

 • Regjeringen foreslår at tilsagnsfullmakten til nye prosjekter under insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge økes til 100 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett 2021.

  Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. En økning av tilsagnsfullmakten gjør at flere produksjoner kan få midler fra ordningen.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Fiskeriforskningsavgiften er på 1,35 prosent av førstehåndsomsetningen for villfisk. Det oppdaterte anslaget innebærer økte inntekter på om lag 19 millioner kroner til 342,4 millioner kroner. Midlene fordeles til Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og på diverse fiskeriformål.

 • Regjeringen forslår å styrke NVEs arbeid med sikringstiltak mot flom og skred, arealplanlegging og kvikkleirekartlegging med 4 millioner kroner til flere stillinger.

  Kvikkleireskredet i Gjerdrum medfører stor arbeidsmengde med sikringstiltak for NVE, både på kort og lengre sikt. Videre er det behov for å skalere opp arbeidet med kartlegging av kvikkleire med flere detaljutredninger og NVEs bistand i arbeidet med arealplansaker.

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

 • Regjeringen vil innlemme flyselskapene i kompensasjonsordningen for næringslivet fra mai 2021. Ordningen gir bedrifter som har hatt stort omsetningsfall som følge av koronapandemien en økonomisk kompensasjon.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Andelen for hvor mye som regnes som bistand etter OECD/DACs regelverk for FNs regulære bidrag er økt fra 18 til 47 prosent. Det innebærer at bevilgningen til FN på programområde 02 reduseres, mens den økes på programområde 03.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til FNs fredsbyggingsfond med 7,6 millioner kroner. Fondet bidrar til å støtte inkluderende politiske løsninger og forebygge og redusere konflikt og politisk vold.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til forsøksordningen for programmet Familie for første gang med 17,6 millioner kroner på grunn av forsinkelse i utvidelsen av programmet. Bevilgningsreduksjonen skal bidra til å finansiere foreslåtte bevilgningsøkninger for å bedre situasjonen til utsatte barn og unge etter koronautbruddet.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen Foreldrestøttende tiltak i kommunene med 15 millioner kroner. Å støtte flere foreldre i utøvelsen av foreldrerollen, kan bidra til å begrense negative konsekvenser av smitteverntiltakene for barn og foreldre.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.

 • Regjeringen foreslår å opprette en midlertidig femte avdeling ved Oslo forliksråd. Tiltaket skal bidra til å øke rettsmøtekapasiteten, ta unna saker og redusere restansene. Forliksrådsbehandling er et rimelig alternativ til domstolsbehandling.

 • Regjeringen foreslår å omdisponere 338 millioner kroner for å øke fremdrift i prioriterte byggeprosjekter på Ørland, Evenes og Porsangmoen, samt sikring av skjermingsverdige objekter.

  Se pressemelding fra Forsvarsdepartementet

 • Regjeringen foreslår 7 millioner kroner til å styrke tilskuddet til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

  Midlene skal blant annet benyttes til aktiviteter og tiltak med relevans for følger av koronapandemien på fysisk helse og levevaner, psykisk helse og mestring. Forslaget følger opp rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert konsekvenser av koronapandemien for befolkningens psykiske helse og rusbruk.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til å styrke Utdanningsdirektoratets tilsyn med friskoler.

 • Regjeringen foreslår å styrke Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten med 15 millioner kroner i 2021. Bevilgningene inngår i regjeringens tiltakspakke rettet mot sårbare grupper for å redusere de negative konsekvensene av pandemien for personer med funksjonsnedsettelse.

  Aktivitetsprogrammet for sårbare eldre foreslås styrket med 10 millioner kroner i 2021. Forslaget følger opp rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert konsekvenser av koronapandemien har for befolkningens psykiske helse og rusbruk.

  Stiftelsen Dam forvalter begge programmene.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 370 millioner kroner til utvidelse av stimuleringsordninger som følge av koronapandemien. Søknadsperioden utvides med to måneder, til ut oktober 2021.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

G

 • Regjeringen foreslår å bevilge 212 millioner kroner til gang- og sykkelveier og kollektivtransporttiltak i Bergen og Trondheim. Pengene kan brukes til gang- og sykkelveier, samt kollektivtiltak langs de kommunale og fylkeskommunale veiene. Midlene blir en del av byvekstavtalene i disse byene, og vil bidra til at målene i avtalene nås.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6,7 millioner kroner for å fullføre arbeidet med utgravningen av Gjellestadskipet.

  Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

 • Regjeringen foreslår at Gjerdrum kommune får en ekstrabevilgning på 125 millioner kroner for å kompensere for merkostnader etter kvikkleireskredet i desember 2020. Kvikkleireskredet var en svært tragisk hendelse med fatale konsekvenser og mange berørte. Kommunen har gjort en formidabel innsats i denne vanskelige situasjonen, men har fortsatt krevende oppgaver foran seg.

  Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at staten skal stille opp for å hjelpe kommunen. Ekstrabevilgningen skal dekke merkostnader til blant annet den akutte krisehåndteringen, sikring av området, midlertidige lokaler og gjenoppbygging av kommunal infrastruktur.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Det er svært viktig at vi opprettholder mobil evne til å kommunisere høygradert. Regjeringen vil derfor erstatte de eksisterende 2G/3G-mobiltelefonene med ny 4G-versjon.

  Regjeringen foreslår 12,8 millioner kroner til formålet.

  De nye 4G-telefonene vil erstatte 2G/3G-versjoner i sentrale deler av forvaltningen og i totalforsvaret.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 136 millioner kroner for å dekke Forsvarets utgifter til bistand ved forsterket grensekontroll 2021.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 100 millioner til 433 millioner til Grønn plattform i 2021. Dette vil gi mulighet til å støtte flere gode prosjekter gjennom hovedutlysningen i 2021. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva administrerer ordningen og fordeler pengene til grønne prosjekter.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

H

 • Regjeringen foreslår å omdisponere om lag 90 millioner kroner til utbetaling av feriepenger tilbake til 2005 til innsatsstyrkene og områdesjefene i Heimevernet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 39 millioner kroner for å dekke uforutsette kostnader i sammenheng med etablering av Helseanalyseplattformen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til felles opplæringsmodul for hjelpetelefoner innen psykisk helse. Under pandemien har flere hjelpetelefoner og nettjenester blitt styrket. Pågangen på tjenestene har økt, og henvendelsene er mer alvorlige enn før. Forslaget følger opp rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert konsekvenser av koronapandemien for befolkningens psykiske helse og rusbruk.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til Musea i Sogn og Fjordane, på bakgrunn av museets søknad om midler til et verne- og formidlingsbygg for å sikre båten Holvikejekta, en autentisk klinkbygd jekt fra 1881 som ble satt på land på Sandane i Gloppen i 1906. Dette er et viktig kulturminne om fraktefart langs kysten av Vestlandet fram til de motoriserte fartøyene overtok. Statens andel vil utgjøre 1/3 av de samlede kostnadene for prosjektet.

 • Regjeringen foreslår tilleggsbevilgninger på 100 millioner kroner til oppfølging av regjeringens hydrogenstrategi:

  • 85 millioner kroner til teknologiutvikling gjennom pilot- og demonstrasjonsprosjekter
  • 15 millioner kroner til etablering av et nytt forskningssenter for hydrogen

  Midlene skal bidra til etablering av infrastruktur og leveransekjeder som legger til rette for kommersiell bruk av hydrogen.

  Forskningssenteret skal koordinere og sette større kraft bak forskningsinnsatsen innen hydrogen og ammoniakk. Dette kan bidra til raskere utvikling av konkurransedyktig teknologi og løsninger for produksjon og bruk.

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

I

 • Regjeringen foreslår å bevilge 370 millioner kroner til utvidelse av stimuleringsordninger som følge av koronapandemien. Søknadsperioden utvides med to måneder, til ut oktober 2021.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Reiselivsnæringen har vært sterkt berørt av restriksjonene grunnet koronapandemien. Regjeringen foreslår derfor 50 millioner kroner til internasjonal markedsføring av Norge som reisemål.

 • Regjeringen foreslår 5,9 millioner kroner til tiltak i regjeringens strategi for å styrke sivilsamfunnet rolle på integreringsfeltet, både lokalt og nasjonalt.

 • Regjeringen foreslår å omdisponere 34 millioner kroner knyttet til merbehov på de internasjonale operasjonene i Sør-Sudan (UNMISS) og det norske sanitetsbidraget i Kabul.

 • Regjeringen foreslår 60,8 millioner kroner til økt bruk av forlenget introduksjonsprogram i inntil fire måneder for deltakere som er i sluttfasen av programmet. Introduksjonsprogrammet gir deltakerne bedre muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

 • Regjeringen foreslår å endre mandatet til Investinor, slik at de får anledning til å samarbeide med private om et fond med formål om å investere i skogsektoren. Tilgang på kapital til konkurransedyktige betingelser er avgjørende for nye satsinger i skog- og trenæringen. Regjeringen vil med dette legge til rette for økte investeringer i skog- og trenæringen.

J

 • Regjeringen foreslår å bevilge 435 millioner kroner ekstra til å sørge for et tilstrekkelig togtilbud til tross for reduserte billettinntekter som følge av smitteverntiltak. Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke fullmakten til å pådra Staten fremtidige forpliktelser til mindre jernbaneinvesteringer. Nye prosjekter som startes opp må dekkes innenfor gjeldende bevilgning for 2021. Fremtidige utgifter må dekkes uten at det går utover fremdriften til allerede igangsatte prosjekter, eller at bevilgningen til selskapet må økes. For 2021 vil Bane NOR vurdere oppstart av blant annet tiltak på Narvik terminal for å gjøre godstransporten i Nord-Norge bedre.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til en midlertidig refusjonsordning som dekker opplæringsmidler for sesongarbeidere i grøntnæringen. Grunnet innreiserestriksjonene som følge av pandemien, har grøntnæringen utfordringer med å få tak i tilstrekkelig arbeidskraft for å opprettholde matproduksjonen. Gjennom ordningen vil arbeidsgivere i grøntnæringen kunne få kompensert deler av opplæringskostnadene ved å bruke norsk arbeidskraft. Ordningen vil gjelde for denne sesongen så lenge innreiserestriksjonene opprettholdes, og for arbeidsforhold av minimum tre ukers varighet.

K

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1.154 millioner kroner til DSB slik at karantenehotellordningen om nødvendig kan videreføres til 10. november 2021.

  Karantenehotellordningen har vist seg som et helt nødvendig verktøy for å begrense importsmitten mest mulig.

  Se informasjonsartikkel om karantenehotell

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår nye regler som avhjelper dobbeltbeskatning for norske deltakere i NOKUS-selskap som også betaler kildeskatt på renter og royalty mv.

  Det foreslås også en ny overgangsregel til bestemmelsen som regulerer når to selskap skal anses som nærstående etter reglene om kildeskatt.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. kapittel 8.

 • Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 73 millioner kroner til destruksjon av fregatten KNM Helge Ingstad samt å omdisponer 70 millioner kroner til gjennomføring av sikkerhetsanbefalinger fra Havarikommisjonen.

  Se pressemelding fra Forsvarsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til fylkeskommunene for tapte inntekter fra kollektivtransporten på grunn av koronapandemien med 1,5 milliarder kroner.

  I tillegg foreslår regjeringa å øke tilskuddsordningen til ekspressbusser og -båter med 27,7 millioner kroner. Ordningen ble opprettet på grunn av den usikre inntektssituasjonen mange selskaper har i forbindelse med koronasituasjonen.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Regjeringen forslår å bevilge 2,3 millioner kroner til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Gjenopptakelseskommisjonen har flere ressurskrevende saker til behandling samtidig, blant annet NAV-sakene. Midlene skal sørge for at sakene behandles innen rimelig tid, noe som er viktig for rettssikkerheten til de som får sin sak behandlet av kommisjonen.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • For å sikre jobber og bidra til å ta Norge ut av krisen foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 1 milliard kroner til den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Dette kommer i tillegg til 1,75 milliarder kroner som er bevilget til ordningen i 2021.

  Ordningen treffer næringslivets behov godt fordi den kan tilpasses ulike lokale behov.

  I tillegg er ordningen en viktig ventil for virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor andre nasjonale kompensasjonsordninger.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Regjeringen har varslet at kommunesektoren vil bli kompensert for virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter under koronapandemien. En arbeidsgruppe som består av regjeringen og KS har kartlagt de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren, og konkluderer med at sektoren samlet sett ble godt kompensert i 2020.

  I 2020 fikk kommunesektoren om lag 18 milliarder kroner i ekstrabevilgninger begrunnet i koronapandemien. 12 milliarder kroner var kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter, mens seks milliarder kroner var andre bevilgninger og tiltak, blant annet aktivitetsstimulerende tiltak.

  I 2021 er det bevilget koronamidler til kommunesektoren på nær 16 milliarder kroner. Det inkluderer 1,9 milliarder kroner som er gitt som en særskilt kompensasjon for skattesvikten i 2020.

  I revidert budsjett foreslår regjeringen å øke innbyggertilskuddet til kommunene med 1 milliard kroner og skjønnsmidlene med 1,5 milliard kroner. Kommunene får i tillegg 757 millioner kroner til vaksinering og 100 millioner kroner til massetesting.

  Regjeringen foreslår at fylkeskommunene får 1 531 millioner kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtrafikken og 150 millioner kroner i kompensasjon for merutgifter i videregående opplæring og mindreinntekter i tannhelsetjenesten.

  I august leverer arbeidsgruppen en ny rapport om merutgifter og mindreinntekter i 2021. Regjeringen vil etter det komme tilbake med en ny vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av pandemien.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om infrastruktur langs kysten

 • Som følge av pandemien er det behov for en midlertidig beredskapstjeneste med kvalifiserte tolker og oversettere som kan kontaktes ved behov og gjennomføre oppdrag med kort frist. Regjeringen foreslår derfor 6,4 millioner kroner til en midlertidig tolke- og oversettelsestjeneste.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til Norges forskningsråd til forskning på covid-19. Det vil særlig bli lagt vekt på forskning knyttet til langtidseffektene av koronapandemien.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til innkjøp av nye koronavaksiner og drift av koronavaksinasjonsprogrammet med 947 millioner kroner. Formålet er å sikre avtaler om framtidige vaksineleveranser og beredskap mot nye virusvarianter. Norge er tilknyttet EUs vaksineavtaler gjennom videresalgsavtaler med Sverige. Norge har allerede fått tilgang på vaksiner fra flere leverandører.

 • Vi trenger et bredt kulturtilbud, som er tilgjengelig for alle over hele landet. Smittevernbegrensninger innebærer at en rekke kulturarrangementer ikke lar seg gjennomføre i 2021.

  Regjeringen foreslår derfor å forlenge stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur ut oktober dersom smitteverntiltak setter vesentlige begrensninger på gjennomføring av arrangementer og foreslår en økning på 950 millioner til kulturordningene.

  Formålet med stimuleringsordningen er blant annet å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlige myndigheter som følge av covid-19 og å stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede.

  Formålet med kompensasjonsordningen er å kompensere arrangører og underleverandører i kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer. Fra juni økes taket for kompensasjon fra 3,5 millioner kroner til 7 millioner kroner.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke Kunnskapsbankens program «Skatt for utvikling» med 31 millioner kroner. Programmet skal bidra til å forbedre skattesystemene i utviklingsland og øke skatteinntektene for å fremme bærekraftig utvikling. Økningen bidrar til å nå Norges forpliktelse om nivået på skatterelatert bistand i 2021.

L

 • Regjeringen foreslår seks millioner kroner til Røde Kors sin digitale leksehjelp. Det er økende etterspørsel blant elever på ungdomskolen og i videregående skole som trenger støtte og hjelp med lekser og skolearbeid. Pengene skal gå til utvikling av ny plattform og opplæring av flere ansatte.

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 15 millioner kroner til aktivitetstiltak for personer med funksjonsnedsettelse. Bevilgningen skal bidra til å redusere isolasjonen barn og unge med funksjonsnedsettelse har opplevd under pandemien. Midlene skal nyttes til gjennomføring av, tilrettelegging for, og utstyr til aktivitet og deltakelse på kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter.

  Regjeringen foreslår en bevilgning på 10 millioner for å styrke tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner. Organisasjonene har bidratt med særlig innsats og har gjort et viktig likepersonsarbeid gjennom hele pandemien. Dette arbeidet må videreføres.

  Regjeringen foreslår en bevilgning på 2 millioner til prosjektet "Større mangfold- friere valg" i regi av Senter for Likestilling ved Universitetet i Agder. Formålet med tiltaket er et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked ved at ungdom tar mer bevisste og kunnskapsbaserte utdanningsvalg.

 • Regjeringen foreslår å sette av 1,5 millioner kroner til et pilotprosjekt med en livssynsmedarbeider i kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsdirektoratet vil lede prosjektet, som er et samarbeid mellom Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet.

 • Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til et kompetanseløft for luftfarten. Representanter fra luftfarten skal definere hvilke opplæringsbehov luftfarten har og velge hvilken utdanning og opplæring som skal inngå i kompetanseløftet.

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 10 millioner kroner i 2021, og en tilsagnsfullmakt på ytterligere 15 millioner kroner til bevilgning i senere budsjettår, til rehabilitering av Ole Bulls villa Lysøen utenfor Bergen. Dette kommer i tillegg til de 14,5 millioner kronene som allerede er bevilget i 2021-budsjettet, slik at det samlede statlige bidraget til dette tiltaket blir 39,5 millioner kroner.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

M

 • Regjeringen foreslår en alternativ bruk av deler av tilskuddsmidlene til marin forsøpling: 1,6 millioner kroner for å hente inn kunnskap om innsamlet marint avfall og 3 millioner kroner til overvåking av mikroplast for å evaluere effekten av opprydding av marin forsøpling. Denne alternative bruken av 4,6 millioner kroner gjelder kun for et år.

  Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

 • Regjeringen foreslår å omdisponere 98,5 millioner kroner for å etablere en midlertidig løsning for innfasing av det nye maritime overvåkningsflyet P-8A på Evenes.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 941 millioner kroner til massetesting for covid-19.

  Barn, unge, studenter, samt ansatte og foresatte i barneskoler og barnehager prioriteres. Dersom det er ledig kapasitet, kan også andre grupper prioriteres.

  Massetestingen vil være frivillig for kommuner og individer.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til oppstart av en rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen. Dette er en oppfølging av anbefalinger fra det regjeringsnedsatte rådgivende utvalget som i februar leverte rapporten "Uten fagarbeidere – ingen matnasjon. Rekruttering til mat- og måltidsbransjen, en lite kjent karrierevei".

  Koronapandemien har rammet deler av mat- og måltidsbransjen hardt. En rekrutteringskampanje vil vise nåværende og fremtidige fagarbeidere arbeidsmulighetene innenfor bransjen etter pandemien, og legge grunnlag for økt rekruttering av arbeidstakere med god kompetanse.

 • Regjeringen foreslår 5,3 millioner kroner for at deltakere i prosjektet Menn i helse skal få rett til lån og stipend i Lånekassen i perioden de ikke har livsoppholdsytelser fra Nav. Deltakerne i Menn i helse har et tilrettelagt utdanningsløp som helsefagarbeider. Bevilgningen vil gi deltakerne rett til å supplere lærlinglønnen med utdanningsstøtte.

 • En eventuell autorisasjon av akupunktører, naprapater og osteopater vil ikke kunne vedtas av Stortinget før mot slutten av året. Regjeringen foreslår derfor å videreføre unntaket fra merverdiavgiftsplikt for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. kapittel 5.

 • Ved avviklingen av 350-kronersgrensen ble det innført en overgangsordning blant annet for å lette vareflyten. Det midlertidige deklareringsunntaket for varer med verdi under 350 kroner forlenges inntil videre. Bestemmelsene om ansvarsbegrensning for tilbyderne fases ut fra 1. juli 2021.

  Se omtale i Meld. St. 2 (2020–2021) Revidert nasjonalbudsjett 2021 punkt 5.2.

 • Den lave merverdiavgiftssatsen er midlertidig redusert fra 12 til 6 prosent i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. juni 2021. Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige satsreduksjonen frem til og med 30. september 2021.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. kapittel 2.

 • Avgiftssubjekter hjemmehørende i en EØS-stat kan registrere seg direkte i Merverdiavgiftsregisteret. Som følge av Brexit faller britiske avgiftssubjekter utenfor denne ordningen. Regjeringen foreslår at britiske avgiftssubjekter igjen skal kunne foreta slik direkteregistrering.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. kapittel 9.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til museer og musikk- og scenekunstinstitusjonene med til sammen 50 millioner kroner, hvorav 35 millioner kroner er fordelt på museer og 15 millioner kroner på musikk- og scenekunstinstitusjoner. Økningen kommer i tillegg til 200 millioner kroner som allerede er fordelt på institusjonene i statsbudsjettet for 2021. Formålet med økningen er å opprettholde aktivitet og sikre at de ansatte ved institusjonene kan være i arbeid.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • På grunn av militærkuppet har Norge fryst stat-til-stat-programmene for faglig samarbeid mellom norske og myanmarske offentlige institusjoner. Regjeringen foreslår derfor å  flytte 15,4 millioner kroner fra blant annet Kunnskapsbank-programmer til annen bistand til Myanmar, slik at nivået opprettholdes. Midlene omdisponeres til arbeid for særlig sårbare grupper, fortrinnsvis gjennom norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

N

 • Regjeringen foreslår at 600 000 kroner av midlene som er satt av til dialog, offentlig debatt og kunnskapsutvikling på tros- og livssynsfeltet, skal gå til å utvikle et kursopplegg for å styrke kunnskapen om negativ sosial kontroll i tros- og livssynssamfunnene og i hjelpetjenestene.

 • Regjeringen foreslår 200 millioner kroner til nytt investeringsfond i Nord-Norge.

  Formålet er å bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode forvaltermiljøer i nord. Fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner og staten går inn med inntil 50 prosent av kapitalen.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) for å dekke kostnader i forbindelse med utsettelse av olympiske og paralympiske leker fra 2020 til 2021.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Regjeringen foreslår ytterligere 10 millioner til norskinnsatsen. Dette kommer i tillegg til de 25 millioner kronene i statsbudsjettet for 2021. Styrkingen av tiltaket vil gi flere innvandrere med begrensende norskferdigheter, og med behov for å lære mer norsk, et styrket opplæringstilbud.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 22 millioner kroner til å styrke Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2021 for uttesting av nødrespiratorer som Lærdal Medical leverer. Regjeringen ønsker å bidra til at nødrespiratorene kan passe inn som en del av WHOs program for å styrke den internasjonale helseberedskapen. Et ekspertpanel oppnevnt av WHO skal teste ut utstyret.

O

 • Regjeringen foreslår å redusere den samlede tilsagnsrammen for investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser med 100 millioner kroner til 3 606,8 millioner kroner. Husbanken har vurdert at årets tilsagnsramme ikke vil bli benyttet fullt ut.

  For 2021 medfører dette en reduksjon i bevilgningen på 5 millioner kroner knyttet til første års utbetaling av tilsagnsrammen.

 • Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene skal utvides med seks nye kommuner. I tillegg til de fem kommunene som allerede deltar, Froland, Lødingen, Enebakk og Lyngdal delta i forsøkets finansieringsmodell fra 1. oktober 2021.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til økt bruk av omvendt voldsalarm. Voldsutsatte ofre skal beskyttes, og da er omvendt voldsalarm et viktig redskap, blant annet for å overføre belastningen fra den voldsutsatte til trusselutøver.

 • Regjeringen varsler at forslag til en ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen vil sendes på høring.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. punkt 15.1.

P

 • Regjeringen forslår å øke bevilgningen med 150 millioner kroner til kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold. Avviklingstakten har vært raskere enn forventet, og det er bare få pelsdyroppdrettere som fortsatt har pelsdyr.

  Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til omstillingsordningen for pelsdyroppdrettere med 15 millioner kroner i 2021. Det har vært mange søkere til ordningen, og regjeringen ønsker ved økt bevilgning å muliggjøre rask omstilling til annen virksomhet

 • I forbindelse med forbudet mot hold av pelsdyr foreslår regjeringen en ordning med betinget skattefritak (skattekreditt) for erstatning utmålt etter reglene i ekspropriasjonserstatningsloven.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. kapittel 10.

 • Regjeringen foreslår å øke satsen for minstefradraget i pensjon fra 32 til 37 prosent. Forslaget sikrer at minstenivået i alderspensjon for enslige fremdeles blir skattefritt etter at minste pensjonsnivå er økt.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. kapittel 4.

 • Arbeidsgiverperiode II utgår: Det var lagt opp til fem dagers lønnsplikt ved permitteringer som har vart mer enn 30 uker fra 1. juni, den såkalte arbeidsgiverperiode II. I lys av utviklingen i pandemien og smitteverntiltak, og situasjonen for bedrifter med langvarige permitteringer, foreslår regjeringen at arbeidsgiverperiode II likevel ikke blir innført. Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

  Endring tilbake til maksimal periode 26 uker i løpet av 18 måneder for nye tilfeller: Arbeidsgivers fritaksperiode etter permitteringslønnsloven er nå 49 uker i løpet av en 18-månedersperiode. Fritaksperioden er midlertidig forlenget til og med 30. september 2021 for alle tilfeller, og 18-månedersregelen gjelder ikke i denne perioden. Retten til dagpenger følger dette. Regjeringen har lagt til grunn at maksimal periode igjen blir 26 uker for nye permitteringer etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det. Med utsikt til gjenåpning og klar bedring i arbeidsmarkedet i 2. halvår, foreslår regjeringen å gå tilbake til 26 uker for nye tilfeller fra 1. juli.

  Grensen på 26 uker telles innenfor en periode på 18 måneder. Slik regelen er, vil mange i noe tid framover ha brukt hele eller deler av retten til permittering gjennom 2020 og 2021, som følge av pandemien. For å sikre at permitteringsmuligheten blir reell når vi går over i en normalsituasjon, foreslår regjeringen å telle forbruket av de 26 ukene fra og med 1. juli i år, for nye tilfeller. Det vil si at permitteringsuker før 1. juli i år, ikke regnes med i 18-månedersperioden, for nye tilfeller.

 • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til om lag 154 milliarder kroner i 2021.

  Samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten var 134 milliarder kroner i 2020, og netto kontantstrøm var 107 milliarder kroner.

  Statens netto kontantstrøm består av skatter, avgifter, tilbakekjøp av aksjer og aksjeutbytte fra Equinor og netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til pleie, opplærings- og omsorgspenger med 421 millioner kroner.

  I 2021 har alle foreldre rett til doble kvoter med omsorgspenger. Videre er det fastsatt følgende midlertidige regler for omsorgspenger med virkning til og med 30. juni 2021:

  • Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller skoler og barnehager er helt eller delvis stengt.
  • Rett til overføring av dager med omsorgspenger mellom foreldre når skoler og barnehager er stengt.
  • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp for foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
  • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp når skoler og barnehager er stengt.

  Utviklingen i smittesituasjonen og smitteverntiltakene hittil i år, hvor smitten også har økt blant barn, indikerer et høyere forbruk av omsorgsdager enn tidligere lagt til grunn. Merkostnadene ved koronatiltakene er derfor på usikkert grunnlag oppjustert til om lag 300 millioner kroner. Anslaget for utgiftene på posten er også oppjustert som følge av blant annet høyere volumvekst og høyere anslag for lønnsvekst enn tidligere forutsatt.

  Regjeringen foreslår å forlenge de midlertidige reglene for omsorgspenger til og med 30. september 2021. Dette er på usikkert grunnlag anslått å medføre merkostnader på om lag 70 millioner kroner. Regjeringen følger utviklingen nøye og vil vurdere å øke kvoten for omsorgspenger dersom det viser seg at det blir behov for det.

 • Regjeringen foreslår å gi de private høyskolene 25 millioner kroner for å gjennomføre tiltak som kan bidra til at flest mulig fullfører som planlagt og at færrest mulig blir forsinket.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 30 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning til aktiviteter/ferietilbud til aleneboende unge og eldre og/eller personer med psykiske helseutfordringer som ikke fanges opp av andre tilbud. Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige og ideelle organisasjoner. Forslaget følger opp ekspertgruppen som har vurdert konsekvenser av koronapandemien for befolkningens psykiske helse og rusbruk.

 • Regjeringen foreslår 30 millioner kroner rettet mot psykisk helse i skolen. Midlene skal gå til utvikling av relevante kompetansetilbud.

 • Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til etablering av en midlertidig tilskuddsordning for kommunene. Hensikten er å gi kommunene bedre anledning til midlertidig å styrke eksisterende lavterskel behandlingstilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid for barn, unge og voksne under pandemien. Forslaget er en oppfølging av rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert konsekvenser koronapandemien har for befolkningens psykiske helse og rusbruk.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til helhetlig støtte for pårørende med 5 millioner kroner i 2021 for å styrke kommunenes arbeid for pårørende i forbindelse med pandemien. Forslaget følger opp rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert konsekvenser av koronapandemien har for befolkningens psykiske helse og rusbruk,.

R

 • Regjeringen forslår å bevilge 102 millioner kroner for å dekke eventuelle tap til Torp og Haugesund lufthavner. Lufthavnene drives av lokale aktører og har hatt betydelig inntektsfall som følge av koronapandemien.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner ekstra for å kunne øke restaurering av myr i 2021.

 • Regjeringen foreslår omdisponeringer for å øke bevilgningen til drift og vedlikehold av riksveiene med 248,4 millioner kroner. Pengene skal blant annet gå til å utbedre setningsskader, tunnelsikkerhet, belysning og tiltak mot utforkjøringer i hele landet.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Regjeringen foreslår at fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss (FRE16) overføres til Nye Veier. Samferdselsdepartementet tar sikte på å inngå en planleggingsavtale med selskapet i juni 2021. Regjeringen foreslår å stille inntil 90 millioner kroner i planleggingsmidler til disposisjon til Nye Veier, avhengig av når prosjektet blir overført.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å omdisponere 3,1 millioner kroner i budsjettet for å sikre kapasitet til å rullere forvaltningsplan for rovvilt i region 8 og for å dekke tilleggsbehov knyttet til gjennomføring av FoU-prosjekter og kunnskapsinnhenting på tema kongeørn og sau, og bjørn og tamrein

 • Regjeringen foreslår å styrke de regionale kompetansesentrene – Rus med 5 millioner kroner i 2021. Bevilgningen skal bidra til å økt bruk av kartleggingsverktøy i kommunene for å identifisere problematisk rusmiddelbruk og avhengighetsproblematikk. Forslaget følger opp rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert konsekvenser av koronapandemien for befolkningens psykiske helse og rusbruk.

S

 • Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til modernisering av Samordna opptak.

 • Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) anslås nå til 91,4 milliarder kroner, en økning på 16,3 milliarder kroner fra saldert budsjett 2021.

  Anslaget for driftsinntekter er økt med 19,4 milliarder kroner til 148,5 milliarder kroner. Gjennomsnittlig oljepris per fat for 2021 er i Revidert nasjonalbudsjett 2021 anslått til 557 kroner. I Nasjonalbudsjettet for 2021 var oljeprisen anslått til 424 kroner per fat.

  Anslaget for investeringer er økt med 2 milliarder kroner til 26 milliarder kroner. De største investeringene er på feltene Troll, Oseberg, Snorre, Johan Sverdrup, Johan Castberg, Gullfaks, Martin Linge og Heidrun.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner for å øke tilgjengeligheten til digitale behandlings- og selvhjelpsverktøy for mestring av psykiske plager under pandemien. Forslaget følger opp rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert konsekvenser av koronapandemien for befolkningens psykiske helse og rusbruk.

 • Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 3 millioner kroner til Redningsselskapet. Bakgrunnen er at mange trolig også i år komme til å oppholde seg i Norge i fritiden og på ferie som følge av pandemien. Oppdragsmengden til Redningsselskapet vil derfor trolig øke sammenlignet med et normalår. Engangstilskuddet skal sikre at den viktige beredskapen på sjøen blir oppretthold gjennom sommeren.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • For å kunne tilby et enklere og mer oversiktlig virkemiddelapparat for brukerne, se innovasjonsvirkemidlene bedre i sammenheng og videreutvikle dagens virkemiddelportefølje, foreslår regjeringen endringer i det næringsrettede virkemiddelapparatet:

  • Sivas programvirksomhet foreslås overført til Innovasjon Norge. Denne programvirksomheten bør videreutvikles rundt kompetansemiljøet som allerede finnes i Trondheim.
  • Sivas eierskap i innovasjonsselskaper foreslås avviklet. Det foreslås at Sivas eierandeler overføres til kommuner, fylkeskommuner eller andre aktuelle aktører som i dag allerede er inne på eiersiden sammen med Siva.

  Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget vedrørende Sivas eiendomsvirksomhet i forslag til statsbudsjett for 2022.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

 • Regjeringen foreslår å omdisponere inntil 40 millioner kroner til en midlertidig ordning for å sikre planting i skogen våren 2021, med en tilskuddssats på inntil 1,20 kroner per plante. Det vil bli utarbeidet en midlertidig forskrift for ordningen, etter mal fra 2020. Planting av skog er viktig for å opprettholde og bygge opp skogens positive nærings- og klimabidrag.

 • Regjeringen forslår å øke bevilgningen til Mattilsynet med 11,5 millioner kroner til arbeidet med å bekjempe skrantesjuke, etter funn av skrantesjuke hos rein også på Hardangervidda. 1,5 millioner kroner av dette er satt av til utgifter hos Miljødirektoratet. Direktoratene anbefaler at en rekke tiltak iverksettes i 2021, og dette medfører merutgifter både for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

  Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen med 3,5 millioner kroner under Landbrukets utviklingsfond. Dette skal gå til å dekke kostnader i beitenæringen som følge av tiltak for å bekjempe skrantesjuke. Regjeringen foreslår i tillegg å omdisponere 2 millioner kroner i Klima- og miljødepartementets budsjett for å dekke ytterligere behov for tiltak mot skrantesjuke som følge av smitteutbruddet på Hardangervidda.

  Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

 • Regjeringen foreslår å styrke organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) med 7 millioner kroner i 2021. Av disse foreslås 5 millioner kroner til etablering av et nytt senter i Tromsø. På grunn av økt pågang under pandemien foreslås det ytterligere 2 millioner kroner i 2021 til å øke kapasiteten til ROS under pandemien.

 • Konsernets overskudd etter skatt for 2020 ble 2 079 millioner kroner. I tråd med gjeldende utbyttepolitikk betaler selskapet et utbytte på 50 prosent av konsernets årsresultat etter skatt.

  På denne bakgrunn foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 131 millioner kroner til 1 039 millioner kroner.

  Alle nettselskap er underlagt omfattende regulering med årlig fastsatt tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap, også for Statnett SF. Hvor mye utbytte som tas ut av selskapet har ingen betydning for nettselskapets inntektsramme og derfor heller ikke for tariffen/nettleien. Størrelsen på utbyttet har heller ingen betydning for hvor mye Statnett investerer i nytt og/eller eksisterende nett. Det som er avgjørende for nivået for nettleien, er hvor mye foretaket investerer og hvor mye som brukes på drift og vedlikehold, i tillegg til hvor effektivt foretaket utfører sine oppgaver.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,3 millioner kroner for å styrke UDIs arbeid med statsborgerssaker. Videre foreslås det å heve gebyret for søknad om statsborgerskap fra 3 700 kroner til 5 500 kroner fra 1. juli 2021.

 • Regjeringen foreslår 1 million kroner til utarbeidelse av krigsseilerregisteret

 • Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til Høgskulen på Vestlandet for å videreføre den såkalte Stord-modellen.

 • Regjeringen foreslår å gi et tilskudd til Studentersamfundet i Trondheim på 10 millioner kroner. Dette er et bidrag til å finansiere et nybygg med nye arbeidslokaler til frivillige og ansatte, nye scener og serveringslokaler.

 • Regjeringen foreslår forlengelse ut oktober 2021 med en økt bevilgning på 130 millioner kroner.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

 • Regjeringen foreslår en bestillingsfullmakt på 25 millioner kroner over Svalbardbudsjett (JD). Fullmakten er nødvendig for at NVE skal inngå kontrakt for sluttføring av sikringstiltaket under Sukkertoppen i Longyearbyen i 2022. Kostnadsanslaget har økt fra 140 millioner kroner til 165 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår 90 millioner kroner i egenkapital og 110 millioner kroner i lån til Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK). Midlene skal brukes til å bygge et nytt bygg for Svalbard folkehøgskole.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

 • På grunn av svikende inntekter fra gebyr for tilreisende til Svalbard, foreslår Regjeringen å redusere inntektene til Svalbards miljøvernfond med 14 millioner kroner i 2021.

 • Regjeringen foreslår å kompensere sykehusene med 1,5 milliarder kroner for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter i ordningen med innsatsstyrt finansiering. Lavere aktivitet i sykehusene har gitt lavere aktivitetsbaserte inntekter. Samtidig motsvares ikke dette av lavere kostnader.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende med til sammen 490 millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett.

  Høyere utgifter enn ventet i 2020 til arbeidstakere øker anslaget i 2021 med om lag 1 200 millioner kroner. Det skyldes hovedsakelig at effektene av koronatiltak for denne gruppen i 2020 er om lag 900 millioner kroner høyere enn forventet. Samtidig er anslaget for merkostnadene av koronareglene betydelig lavere for 2021. Regnskapstall for de første to månedene av 2021 indikerer at merkostnadene vil bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn. Samtidig har smittesituasjonen vært ustabil med høyt smittetrykk i perioder. Samlet er anslaget for merkostnadene av de midlertidige koronatiltakene for arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende på usikkert grunnlag nedjustert til om lag 1 160 millioner kroner.

  Det er innført særskilte regler for sykepenger ved koronarelatert fravær med virkning ut juni 2021. Dette innebærer rett til sykepenger ved fravær på grunn av koronasmitte eller mistanke om slik sykdom, og redusert arbeidsgiverfinansiering for koronarelatert sykefravær fra 16 til 3 dager. Frilansere og selvstendige får også sykepenger fra dag 4.

  Regjeringen foreslår å videreføre koronatiltakene til og med 30. september 2021. Merkostnadene av å videreføre tiltakene kan på svært usikkert grunnlag anslås til om lag 300 millioner kroner.

  Innstramningene i innreiserestriksjonene som ble innført med virkning fra 29. januar 2021 videreføres i all hovedsak inntil videre. Arbeidstakere bosatt i andre EØS-land som er medlemmer av folketrygden, og som ikke får komme på jobb i Norge grunnet innreiseforbudet, er gitt rett til kompensasjon for tapt inntekt i form av sykepenger tilsvarende 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G. I vedtatt budsjett er det beregningsteknisk lagt til grunn at innreiserestriksjonene ville vare ut april. Beregningsteknisk legges det nå til grunn at restriksjonene vil vare ut mai, noe som tilsier en økning i sykepengeutgiftene på 280 millioner kroner. Det tas forbehold om at dersom varigheten på innreiserestriksjonene endres, kan også tidspunkt og beløpet her endres.

 • Regjeringen foreslår 8,6 millioner kroner for å legge til rette for oppstarten av Stiftelsen Sørlandets Maritime videregående skole fra høsten 2021. Skolen har inngått intensjonsavtale med Hurtigruten Cruise AS om kjøp av M/S Lofoten til bruk som skoleskip. Skolen er godkjent for 45 elevplasser.

T

 • Regjeringen foreslår at det åpnes opp for å kunne gi et tilskudd til Tanavassdragets fiskeforvaltning som kompensasjon for inntektssvikt etter at salg av fiskekort i Tanavassdraget blir nesten helt stanset i år.

  Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

 • Regjeringen foreslår å øke tapsavsetningen for innovasjonslån og garantier under Innovasjon Norge med 350 millioner. Økt tilgang på risikokapital vil bidra til å utløse mer kapital fra ordinære banker og gi bedre grunnlag for et bærekraftig og omstillingsdyktig næringsliv på lengre sikt.

  Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 266 millioner kroner til ulike tiltak for å ta igjen tapt læring for barn og unge. Dette inkluderer 250 millioner kroner til å ta igjen tapt læring i grunnskolen og videregående, samt å styrke barnehage, 10 millioner kroner til tiltak for å ta igjen tapt læring og tidlig innsats i levekårsutsatte byområder, og 6 millioner kroner til digital leksehjelp i regi av Røde Kors.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner for å styrke den digitale grunnmuren i Troms. Tiltakene kan blant annet inkludere flere føringsveier i transportnettene, økt reservestrøm og styrking av sårbare punkter i nettene.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

U

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til uføretrygd med 620 millioner kroner.

  Økningen skyldes i hovedsak at anslaget for gjennomsnittlig grunnbeløp har økt sammenlignet med anslaget som var lagt til grunn i saldert budsjett.

  Imidlertid er antall mottakere i 2021 redusert med om lag 2 500 til om lag 360 700 mottakere, sammenlignet med saldert budsjett. Reduksjonen i antall mottakere skyldes en lavere tilgang til uføretrygd fra arbeidsavklaringspenger, noe som i hovedsak skyldes konsekvenser av koronapandemien. Videre ble anslag for gjennomsnittlig ytelse redusert i 2021.

  Sammen med enkelte andre mindre endringer, innebærer dette en økning i anslaget for uføretrygd.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til UNIS med 3,7 millioner kroner. Pengene går til husleiekompensasjon i forbindelse med forvaltningsoverføring av UNIS sine boliger og leie av læringsarealer i studentsamskipnadens bygg.

 • Regjeringen foreslår ytterligere 45,7 millioner kroner til fleksible og desentraliserte studietilbud. Økt bevilgning vil gjøre at flere prosjekter for fleksible og desentraliserte tilbud kan få støtte.

 • På grunn av koronapandemien er UDs inntekter for gebyrer for blant annet visum og pass ved utenriksstasjonene anslått til å bli redusert med 34,4 millioner kroner.

 • Regjeringen legger frem en strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav som øker muligheten for flere til å håndtere utsatte beløp. Regjeringen foreslår at ordningen fases ut for nye krav fra 30. juni 2021, men at oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober. Samtidig økes avdragsperioden fra 6 til 12 måneder.

  Se omtale i Prop. 194 LS (2020-2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. punkt 15.2.

V

 • Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene med 757 millioner kroner til dekning av utgifter i forbindelse med vaksinasjon mot covid-19. Kommunene har tidligere fått 500 millioner kroner til samme formål.

 • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsmarkedstiltak for personer som mottar, eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Deltakerne blir ansatt i en skjermet virksomhet eller ordinær virksomhet.

  Regjeringen foreslår å styrke arbeidsmarkedstiltaket VTA med 20 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, noe som gir rom for om lag 300 nye plasser i annet halvår 2021. Bevilgningen gir rom for å gjennomføre om lag 12 000 tiltaksplasser i varig tilrettelagt arbeid i annet halvår 2021.

  Prisen per tiltaksplass varierer mellom skjermede og ordinære virksomheter. Fleksibiliteten til å gjennomføre plassene i skjermede og ordinære virksomheter kan derfor føre til at det gjennomførte nivået kan avvike noe fra det tiltaksnivået som beregningsteknisk ligger til grunn for bevilgningen.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til velferdsteknologi til barn og unge og voksne med funksjonsnedsettelser med 10 millioner kroner. Hensikten er å legge til rette for at flere som har fått redusert tjenestetilbudet på grunn av pandemien, kan delta i fritidsaktiviteter og sosiale aktiviteter. Bevilgningene inngår i regjeringens tiltakspakke rettet mot sårbare grupper for å redusere konsekvenser av pandemien for personer med funksjonsnedsettelse.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til VM i skiflyging 2022 i Vikersund.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Regjeringen varsler at den tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022.

  Se omtale i Meld. St. 2 (2020-2021) Revidert nasjonalbudsjett 2021 punkt 5.3.

 • Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til tiltak i voksenopplæringen for å ta igjen tapt progresjon.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til stiftelsen Alternativ til Vold med 5,8 millioner kroner, slik at tjenesten kan møte den økte pågangen under koronautbruddet. Alternativ til Vold gir behandling til voldsutøvere og deres familier.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Mental Helses telefon- og chattetjeneste Foreldresupport med 1,5 millioner kroner, slik at tjenesten kan møte den økte pågangen under koronautbruddet. Foreldresupport kan være til hjelp for foreldre som trenger støtte for å være gode omsorgspersoner, og kan bidra til å hindre vold mot barn.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep med 13,2 millioner kroner. Tilskuddsordningen skal bidra til å forebygge vold og overgrep, og styrke mestringsevnen og livskvaliteten til barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til voldsoffererstatningsordningen. Dette skal dekke kostnadene som følger av nytt lovforslag der det foreslås å gi den øvre grensen for voldsoffererstatning tilbakevirkende kraft.

  Se tidligere pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

0-9

 • Regjeringen vil øke tildelingen til 22. juli-senteret med 800 000 kroner. Av dette skal 300 000 kroner gå til senterets 10-årsmarkering av terrorhandlingene i regjeringskvartalet og på Utøya. 500 000 kroner foreslås til prosjektet Historier om de vi mistet, hvor senteret dokumenterer og bevarer etterlatte familiers egne historier om ofrenes levde liv gjennom filmopptak.