Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Provenyvirkninger av forslaget til skatte- og avgiftsendringer

Tabell 1.1 gir en oversikt over provenyvirkningene av regjeringens forslag sammenlignet med referansesystemet for 2022. Referansesystemet for 2022 er basert på 2021-regler oppjustert med i hovedsak anslått pris-, lønns- eller formuesvekst. Referansesystemet gir dermed reelt sett uendret skatte- og avgiftsnivå fra 2021 til 2022.

Fradrag og beløpsgrenser mv. i den generelle satsstrukturen i personbeskatningen er i referansesystemet i hovedsak justert til 2022-nivå med anslått lønnsvekst på 3,0 pst. Særskilte fradrag og andre grenser i personbeskatningen er hovedsakelig justert med anslått konsumprisvekst fra 2021 til 2022 på 1,3 pst. En skattyter som kun har ordinære fradrag og en vekst i både alminnelig inntekt og personinntekt på 3,0 pst., får da om lag samme gjennomsnittlige inntektsskatt i referansesystemet for 2022 som i 2021. I referansesystemet er alle mengdeavgifter justert med anslått vekst i konsumprisene fra 2021 til 2022.

Tabell 1.2 gir en oversikt over provenyvirkningene av regjeringens forslag sammenlignet med regjeringen Solbergs forslag i Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022.

Endelig provenytabell for vedtatt skatte- og avgiftsopplegg for 2022 foreligger først når Stortinget har behandlet Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022. Finansdepartementet publiserer en slik tabell når den foreligger.

Tabell 1.1. Anslåtte provenyvirkninger av regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2022. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2022. Mill. kroner

 

2022

 

Påløpt

Bokført

Skatt på inntekt for personer

-418

-337

Mer omfordelende inntektsskatt

-3 245

-2 595

Justere pensjonsskatten for å opprettholde skattefritt minstenivå

-70

-55

Trekke forslaget om å øke den lave satsen i foreldrefradraget til 25 000 kroner

15

10

Trappe opp maksimalt fagforeningsfradrag mv. til 5 800 kroner

-410

-330

Øke maksimalt fradrag for sjøfolk, fiskere, jordbruk og reindrift

-18

-15

Øke det særskilte fradraget i Troms og Finnmark (tiltakssonen) fra 15 500 til 18 100 kroner

-29

-23

Innføre én sats i reisefradraget på 1,65 kr/km og redusere bunnbeløpet på 14 000 kroner

-800

-640

Redusere maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 50 000 til 25 000 kroner

100

80

Øke verdsettingen av elbiler i firmabilbeskatningen til samme nivå som tradisjonelle biler

430

345

Øke oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. fra 1,44 til 1,6

3 245

2 595

Redusere maksimalt fradrag for individuell sparing til pensjon fra 40 000 kroner til 15 000 kroner

240

190

Opprettholde forslag om ny opsjonsskatteordning

-60

-50

Fjerne ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer mv.

130

105

Trekke forslaget om et jobbfradrag for unge

0

0

Trekke forslaget om å lønnsjustere frikortgrensen

30

25

Samspillsvirkninger mv

24

21

     

Formuesskatt mv.

4 040

3 235

Øke verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. til 65 pst. av formuesgrunnlaget

1 585

1 270

Øke bunnfradraget til 1,65 mill. kroner

-550

-440

Øke verdsettelsen av primærbolig til 50 pst. for boligverdi over 10 mill. kroner

290

230

Øke verdsettelsen av sekundærbolig til 95 pst.

195

155

Oppjustere formuesverdiene av fritidsboliger med 25 pst

140

115

Øke formuesskattesatsen til 0,95 pst., inkludert samspillseffekter

2 155

1 725

Riktigere formuesverdsettelse av oppdrettstillatelser

260

210

Innføre bunnfradrag i den kommunale formuesskatten for ikke-bosatte på lik linje med bosatte

-35

-30

 

 

 

Næringsbeskatning

248

-204

Justere grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten1

0

-280

Innføre avgift på landbasert vindkraft2

165

0

Justere arbeidsgiveravgiften (endringer i virkeområdet)

83

76

 

 

 

Miljø- og bilavgifter

3 036

2 734

Avgifter på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser

2 200

1 990

Redusere veibruksavgiften på mineralolje og biodiesel

-610

-560

Redusere veibruksavgiften på bensin og bioetanol

-140

-130

Korrigere feil anslag i forslag om økt bevilgning til fiskeriene

0

0

Kompensasjon til transportører for økt avgift på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser

-117

-117

Innføre avgift på avfallsforbrenning

155

140

Avvikle fritak for naturgass og LPG til veksthusnæringen. Avgift på 10 pst. første året

3

3

Øke avgifter på kvotepliktige utslipp av klimagasser fra luftfarten og petroleumsvirksomheten3

19

17

Trafikkforsikringsavgiften reduseres med 95 kroner4

-90

-40

Øke engangsavgiften for ladbare hybridbiler

1 000

900

Øke CO2-komponenten i engangsavgiften

175

160

Innføre full trafikkforsikringsavgift for elbiler5

140

70

Innføre omregistreringsavgift for elbiler

300

300

Øke veibruksavgiften på naturgass og LPG

1

1

     

Andre avgifter og toll

-766

-628

Gjeninnføre flypassasjeravgiften

1 750

1 600

Redusere avgiften på elektrisk kraft med 8 øre per kWh i perioden januar-mars, 1,5 øre per kWh resten av året

-2 900

-2 584

Frita forbruk av egenprodusert fornybar kraft fra elavgift fra 1. april 2022

-6

-4

Reversere endringen i tax free-kvotene fra 2014

115

110

Øke tobakksavgiftene med 5 pst.

275

250

     

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-161

-161

Videreføre forslag om reduksjon i overprisede gebyrer og endring i sektoravgifter

-161

-161

Nye skatte- og avgiftsendringer i 2022

5 979

4 639

1 Forslaget innebærer at grunnrenterelatert selskapsskatt fradragsføres i grunnlaget for grunnrenteskatt. Når grunnrenterelatert selskapsskatt fradragsføres, blir skattegrunnlaget i grunnrenteskatten lavere. Det foreslås derfor at grunnrenteskattesatsen teknisk oppjusteres for å videreføre samme effektive marginalskatt som i dag, 59 pst.

2 Avgiften utformes som en særavgift der inntektene tilfaller staten, men fordeles til vertskommunene. Provenyet forutsetter at avgiften trer i kraft 1. januar 2022. Inntektene fra avgiften bokføres i 2023.

3 De foreslåtte økningene av avgiftene i petroleumsvirksomheten anslås å gi et brutto merproveny på om lag 930 mill. kroner påløpt og 465mill. kroner bokført. Netto merproveny, det vil si etter skatt (78 pst.) og SDØE, anslås til om lag 150 mill. kroner påløpt og 75 mill. kroner bokført. Inntekter fra CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten inngår i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten, som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland.

4 Helårsvirkning er i underkant av -250 mill. kroner.

5 Helårsvirkning er i overkant av 400 mill. kroner.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.2. Anslåtte provenyvirkninger av regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2022. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til Solberg-regjeringens forslag i Prop. 1 LS (2021–2022). Mill. kroner

 

2022

 

Påløpt

Bokført

Skatt på inntekt for personer

4 350

3 485

Mer omfordelende inntektsskatt

-485

-390

Trekke forslaget om å øke den lave satsen i foreldrefradraget til 25 000 kroner

225

180

Trappe opp maksimalt fagforeningsfradrag til 5 800 kroner

-425

-340

Øke maksimalt fradrag for sjøfolk, fiskere, jordbruk og reindrift

-32

-26

Øke det særskilte fradraget i Troms og Finnmark (tiltakssonen) fra 15 500 kroner til 18 100 kroner

-31

-25

Endre reisefradraget til én sats på 1,65 kr/km, og ett bunnbeløp på 14 000 kroner

-500

-400

Redusere maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 50 000 kroner til 25 000 kroner

100

80

Øke verdsettingen av elbiler i firmabilbeskatningen til samme nivå som tradisjonelle biler

430

345

Øke oppjusteringsfaktoren for utbytte fra 1,44 til 1,6

3 240

2 595

Redusere maksimalt fradrag for individuell sparing til pensjon fra 40 000 kroner til 15 000 kroner

235

190

Fjerne ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer mv.

133

107

Trekke forslaget om et jobbfradrag for unge

1 450

1 160

Trekke forslaget om å lønnsjustere frikortgrensen

30

25

Samspillsvirkninger mv.

-20

-16

     

Formuesskatt mv.

4 575

3 660

Øke verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. til 65 pst. av formuesgrunnlaget

2 375

1 900

Øke bunnfradraget til 1,65 mill. kroner

-250

-200

Øke verdsettelsen av primærbolig til 50 pst. for boligverdi over 10 mill. kroner

215

170

Oppjustere formuesverdiene av fritidsboliger med 25 pst.

80

65

Øke formuesskattesatsen til 0,95 pst., inkludert samspillseffekter

2 155

1 725

 

 

 

Næringsbeskatning

-12

-10

Justere arbeidsgiveravgiften (endringer i virkeområdet)

-12

-10

 

 

 

Miljø- og bilavgifter

-673

-613

Redusere veibruksavgiften på mineralolje og biodiesel

-610

-560

Redusere veibruksavgiften på bensin og bioetanol

-140

-130

Korrigere feil anslag i forslag om økt bevilgning til fiskeriene

50

50

Kompensasjon til transportører for økt avgift på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser

29

29

Avvikle fritak for naturgass og LPG til veksthusnæringen. Avgift på 10 pst. første året

-2

-2

     

Andre avgifter og toll

-1 685

-1 690

Redusere avgiften på elektrisk kraft med 8 øre per kWh i perioden januar-mars, 1,5 øre per kWh resten av året

-1 800

-1 800

Reversere endringen i tax free-kvotene fra 2014

115

110

     

Nye skatte- og avgiftsendringer i 2022

6 555

4 832

Kilde: Finansdepartementet.