CO2-håndtering

Regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂ og har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologispredning i et internasjonalt perspektiv.

Co2 håndtering symbol

Fangst, transport og lagring av CO₂

For å finne ut hvordan en kan nå ambisjonen om et fullskala CO₂-håndteringsanlegg i Norge, er det gjennomført idéstudier, mulighetsstudier og konseptstudier.

""

Hva er CO₂-håndtering/CCS?

CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra for eksempel kraftproduksjon eller industriprosesser. På engelsk brukes begrepet Carbon Capture and Storage (CCS). Denne forkortelsen er også mye brukt på norsk. Hensikten med CO2-håndtering er å begrense utslipp av CO2 til atmosfæren gjennom å fange CO2 ,

CCS_illustrasjon

CO₂-håndtering i Norge

CCS (Carbon Capture and Storage) handler om fangst, transport og lagring av CO2. Skal verden lykkes med å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene og til lavest mulig kostnader, vil fangst og lagring av CO2 være nødvendig. Det slår både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) fast.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Viktig milepæl for CO2-prosjekt nådd

En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte "Londonprotokollen". Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene og vil også kunne føre til raskere utvikling av karbonfangst- og lagring som klimateknologi.

Fortsatt stor satsing på fangst og lagring av CO2

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 628 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 1 S (2014–2015)

Se kapittel 4: Regjeringas strategi for arbiedet med CO2-handtering

Til toppen