CO2-håndtering

Regjeringa satsar breidt på CO2-handtering. Hovudmålet med regjeringa sin strategi for CO2-handtering er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjonar.

CCS_illustrasjon

CO2-håndtering i Norge

CCS (Carbon Capture and Storage) handler om fangst, transport og lagring av CO2. Regjeringen vil bidra til å utvikle en kostnadseffektiv løsning for fangst og lagring av CO2 i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.

""

Forskning på CO2-handtering

CLIMIT er eit nasjonalt program for forsking, utvikling og demonstrasjon av teknologiar for fangst, transport og lagring av CO2. I tillegg er det etablert to forskningssentre for miljøvenleg energi (FME) innan CO2-fangst og -lagring.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Viktig milepæl for CO2-prosjekt nådd

En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte "Londonprotokollen". Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene og vil også kunne føre til raskere utvikling av karbonfangst- og lagring som klimateknologi.

Fortsatt stor satsing på fangst og lagring av CO2

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 628 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 1 S (2014–2015)

Se kapittel 4: Regjeringas strategi for arbiedet med CO2-handtering

Til toppen