CO2-håndtering

Regjeringen har realisert Meld. St. 33 (2019–2020) Langskip – fangst, transport og lagring av CO2. Prosjektet ble godkjent av Stortinget i statsbudsjettet for 2021. Totalt skal det investeres 25,1 mrd. kroner i prosjektet, hvor staten (2/3) og industrien (1/3) deler på kostnadene.

Forside stortingmelding - Langskip

Langskip - fangst, transport og lagring av CO2 i Norge

Regjeringen la høsten frem Meld. St. 33 (2019–2020) "Langskip – fangst og lagring av CO2". Langskip er et fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering i Norge. Det innebærer realisering av CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik og transport og lagringsprosjektet Northern Lights som skal frakte flytende CO2 med skip fra fangstanlegget i Brevik i Vestfold og Telemark til en mottakerterminal i Øygarden i Vestland. Derfra vil CO2-en bli pumpet gjennom rør til et lager under havbunnen.

""

Hva er CO₂-håndtering/CCS?

CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra for eksempel kraftproduksjon eller industriprosesser. På engelsk brukes begrepet Carbon Capture and Storage (CCS). Denne forkortelsen er også mye brukt på norsk. Hensikten med CO2-håndtering er å begrense utslipp av CO2 til atmosfæren gjennom å fange CO2 ,

Europakart som viser prosjektet Langskip

Spørsmål og svar om Langskip-prosjektet

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om det fullskala CO2-håndteringsprosjektet Langskip, som ble lagt frem i Meld. St. 33 (2019–2020).

Aktuelt nå

'

Støtter gjennomføringen av Langskip

Stortinget godkjente 15. desember 2021 Langskip-prosjektet i Olje- og energidepartementets budsjett for 2021. Dette omfatter statsstøtte til Langskip, og OED har fått fullmakt fra Stortinget til å inngå avtaler med Northern Lights, som omtalt i budsjettet. Stortinget har også fattet flere anmodningsvedtak som bl.a. understreker behovet for kostnadskontroll, risikohåndtering og gevinstrealisering.

'

Godkjenner utbyggingsplan for CO2-lagring

Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for Northern Lights, som utgjør lagringsdelen av Langskip-prosjektet. I Øygarden kommune skal Northern Lights ta i mot fanget CO2 transportert på skip og mellomlagre gassen før den sendes gjennom en rørledning frem til lagringsstedet ute på kontinentalsokkelen. På lagringsstedet pumpes CO2 ned til et tett reservoar 2600 meter under havbunnen for permanent lagring i