CO2-håndtering

Regjeringa satsar breidt på CO2-handtering. Hovudmålet med regjeringa sin strategi for CO2-handtering er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjonar.

Regjeringa sin strategi for CO2-handtering

Hovedmålet med regjeringa sin strategi for CO2-handtering er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjonar. Det inkluderer regjeringa sin ambisjon om å få på plass minst eitt fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innan 2020.

TCM - Teknologisenteret på Mongstad

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO2-fangst. TCM er en sentral del av regjeringens satsing på CO2-håndtering og et viktig bidrag i den internasjonale klimadugnaden.

Forskning på CO2-handtering

CLIMIT er eit nasjonalt program for forsking, utvikling og demonstrasjon av teknologiar for fangst, transport og lagring av CO2. I tillegg er det etablert to forskningssentre for miljøvenleg energi (FME) innan CO2-fangst og -lagring.

Aktuelt nå

Satsar breidt på CO2-handtering

Regjeringa lanserer i dag sin strategi for arbeidet med CO2-handtering. Den inneheld eit bredt spekter av aktivitetar innanfor forsking og utvikling, fullskala demonstrasjon i Noreg og internasjonal satsing på CO2-handtering. Regjeringa har ein ambisjon om å realisere eit fullskala CO2-handteringsanlegg innan 2020. Vi ser på anlegg både i Noreg og internasjonalt.

Fostervold besøkte teknologisenteret på Mongstad

Statssekretær Kåre Fostervold (FrP) innledet tirsdag under milepælsmarkeringen ved teknologisenteret på Mongstad (TCM). Fostervold presenterte regjeringens nylig framlagte strategi for CO2-håndtering.

CO2-handtering: Overlevering av idéstudien om moglege fullskalaprosjekt i Noreg

Gassnova overleverte 4. mai 2015 utgreiing av moglege fullskala CO2-handteringsprosjekt i Noreg til departementet. Idéstudien viser at fleire industrielle aktørar kan vere villige til å studere CO2-handtering vidare. Dei industrielle aktørane si interesse for å delta i eit CO2-handteringsprosjekt avheng av kva rammer som blir etablert frå statens side.

Flere aktuelle saker om CO2-håndtering

Dokumenter

Prop. 1 S (2014–2015)

Se kapittel 4: Regjeringas strategi for arbiedet med CO2-handtering