Eldreråd

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette eldreråd .

Eldreråd  er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha eldreråd, dette kravet følger av kommuneloven § 5-12.

Alle saker som gjelder eldre, skal forelegges for eldrerådet Råder kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre i kommunen og fylkeskommunen.

Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger rådene. Det er krav om at flertallet av medlemmene i eldrerådet på valgtidspunktet skal ha fylt 60 år. Organisasjoner som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. Rådene velger selv sin leder og nestleder.

Hovedregelen er at det skal opprettes separate råd for eldre og råd for personer med funksjonsnedsettelse i alle kommuner og fylkeskommuner. Det følger av forskriften om medvirkningsordninger at kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse dersom det ut i fra lokale forhold er nødvendig.

 

← Forrige                                                                  Neste →                                                                        

Til start Til Del A Til Del B Til Del C