Flere saker om jordbruksoppgjøret

Viser 1-20 av 107 treff.

 • Timeplan for vårens jordbruksforhandlinger

  07.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruksavtalepartene legger opp til å gjennomføre vårens forhandlinger på en så ordinær måte som mulig. Det legges opp til følgende timeplan for forhandlingene:

 • Klimarådgiving blir en del av de Regionale miljøprogrammene

  24.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I de forenklede jordbruksforhandlingene i 2020, ble det bestemt at klimarådgiving skal innlemmes som tiltak i de regionale miljøprogrammene (RMP).

 • Statsbudsjettet 2021: Landbruket gir livskraftige lokalsamfunn i alle delar av landet

  07.10.2020 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  I statsbudsjettet 2021 er det gjort framlegg om å auke løyvingane på Landbruks- og matdepartementet sitt område med 3,2 prosent til 21.1 milliardar kroner. Det er framlegg om å auke løyvingane til jordbruksoppgjeret med 350 millionar kroner til gjennomføring av jordbruksavtalen 2020-2021. Regjeringa gjer framlegg om å auke løyvingane med 13,4 millionar kroner til gjennomføring av reindriftsavtalen 2020-2021.

 • Svar på skriftlig spørsmål om  inntekter som reguleres av landbruksavtalen

  06.07.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP) om det finnes noen oversikt over hvor mange som mottar inntekter som reguleres av landbruksavtalen.

 • Midlertidig leveringsrett til meieri for produsenter med lokalforedlingskvote

  30.06.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I et møte mellom Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2. april 2020 informerte departementet om at lokalforedlingsforetak etter gitte forutsetninger skal kunne levere ku- og geitemelk til Tine uten å bli ilagt overproduksjonsavgift i 2020, som følge av koronapandemien.

 • Nye tall fra Budsjettnemnda: Sterk inntektsvekst i jordbruket i 2020

  26.06.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter reduksjon i inntekten i 2019, kan jordbruket få en inntektsvekst per årsverk i 2020 på over 16 prosent i gjennomsnitt. Det viser prognoser Budsjettnemnda for jordbruket la fram i dag for Totalkalkylen, normalisert regnskap.

 • Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av Prop. 118 S (2019-2020) - Endringer i statsbudsjettet 2020 (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

  18.06.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  (Innst. 380 S (2019-2020), jf. Prop. 118 S (2019-2020)

 • Jordbruksoppgjeret 2020 oversendt Stortinget

  26.05.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjon om jordbruksoppgjeret 2020 er i dag oversendt Stortinget. På grunn av koronapandemien har det i år ikkje vore mogleg å gjennomføre tradisjonelle forhandlingar. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten vart derfor 30. april samde om jordbruksavtale for 2020-2021 etter forenkla forhandlingar.

 • Nett-tv

  Staten og jordbruket inngår jordbruksavtale

  30.04.2020 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  I en krevende tid er staten og jordbruket enige om en jordbruksavtale for 2020-2021, etter forenklede forhandlinger. Avtalen bidrar til forutsigbarhet for bøndene og matproduksjonen, og bedrer det økonomiske grunnlaget for næringen.

 • Jordbruksoppgjøret: Starter forenklede forhandlinger

  26.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten og jordbruket har i dag blitt enige om å innlede forenklede jordbruksforhandlinger i 2020.

 • Jordbruksoppgjøret 2020

  19.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten og jordbruksorganisasjonene er i uformell dialog om hvordan jordbruksoppgjøret kan håndteres i den ekstraordinære situasjonen vi er i. Utgangspunktet for dialogen er at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020.

 • Enighet med Norges Bondelag: Staten bidrar med 200 millioner kroner til nedskalering av melkeproduksjonen

  16.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Melkeproduksjonen må nedskaleres med om lag 100 millioner liter (7 prosent) når eksportsubsidiene fjernes fra 1. juli 2020, som følge av WTO-avtalen. Staten og Norges Bondelag ble i dag enige om at det skal gjennomføres et ekstraordinært oppkjøp av produksjonskvoter på 40 millioner liter. Det resterende volumet tas ut ved å redusere kvotene på alle bruk (forholdstallet).

 • Jordbruksoppgjeret 2019 oversendt Stortinget

  24.05.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjon om jordbruksoppgjeret 2019 er i dag oversendt Stortinget. Jordbruket la i år fram sitt krav den 29. april og statens tilbod vart lagt fram 7. mai. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten underteikna avtale den 16. mai. Avtalen har ei ramme på 1,240 millionar kroner, den legg til rette for ein inntektsauke i jordbruket på 6 ¼ prosent, eller 20.600 kroner pr. årsverk.

 • Svar på skriftlig spørsmål om statens tilbud i jordbruksoppgjøret

  20.05.2019 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om statens tilbud i jordbruksoppgjøret og inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper.

 • Nett-tv

  Enighet i jordbruksoppgjøret: Godt grunnlag for inntektsvekst i jordbruket

  16.05.2019 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Staten har i dag kommet til enighet om ny jordbruksavtale med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Avtalen har en ramme på 1.240 mill. kroner, og legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 6 ¼ prosent. Avtalen innebærer en sterk satsing på grøntsektoren og kornproduksjon, og har klar profil til fordel for distriktene med små og mellomstore bruk. Samtidig forsterkes klima- og miljøarbeidet.

 • Nett-tv

  Jordbruksoppgjøret: Staten tilbyr jordbruket inntektsvekst på 5 prosent

  07.05.2019 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Staten har i dag lagt fram tilbud i årets jordbruksoppgjør som øker jordbrukets brutto inntektsramme med 1 milliard kroner for 2020. Dette gir en inntektsvekst på 5 prosent. Økningen finansieres i hovedsak med økte bevilgninger over statsbudsjettet på 641 millioner kroner og prisøkninger på samme nivå som i jordbrukets krav med 249 millioner kroner. Prisforslaget vil ha svært beskjeden effekt for prisene i butikkene.I forutsetningene for tilbudet har staten lagt til grunn en bedring av markedsbalansen i sektoren i 2020, tilsvarende et samlet beløp på 250 millioner kroner.

 • Jordbruksforhandlingene 2019: Jordbrukets krav

  29.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag overlevert sitt krav til staten der de krever en økt inntektsramme på 1920 millioner kroner. Slik dette beregnes i jordbruksforhandlingene, er det et krav om en netto innttektsøkning på 9 prosent. - Årets krav er meget ambisiøst og har flere elementer i seg som vil skape utfordringer i forhandlingsprosessen, sier statens forhandlingsleder, Leif Forsell.

 • Timeplan for jordbruksforhandlingane 2019

  29.04.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruksforhandlingane i år startar med at jordbruket overleverer sitt krav til staten måndag 29. april kl. 12:00. Timeplana for årets oppgjer legg opp til at forhandlingane skal være avslutta fredag 17. mai.

 • Tørken ga jordbruket store tap

  12.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger. Året 2018 ble veldig spesielt for jordbruk og matproduksjonen. Ekstrem tørke og varme ga store avlingstap, selv om den rammet ulike områder og bønder veldig forskjellig.

 • Revidert jordbruksavtale

  26.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Denne jordbruksavtalen er inngått mellom staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter tilleggsforhandlinger som følge av tørken sommeren 2018. Avtalen ble signert 26.10.2018.