Flere saker om jordbruksoppgjøret

Viser 1-20 av 95 treff.

 • Enighet med Norges Bondelag: Staten bidrar med 200 millioner kroner til nedskalering av melkeproduksjonen

  16.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Melkeproduksjonen må nedskaleres med om lag 100 millioner liter (7 prosent) når eksportsubsidiene fjernes fra 1. juli 2020, som følge av WTO-avtalen. Staten og Norges Bondelag ble i dag enige om at det skal gjennomføres et ekstraordinært oppkjøp av produksjonskvoter på 40 millioner liter. Det resterende volumet tas ut ved å redusere kvotene på alle bruk (forholdstallet).

 • Jordbruksoppgjeret 2019 oversendt Stortinget

  24.05.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjon om jordbruksoppgjeret 2019 er i dag oversendt Stortinget. Jordbruket la i år fram sitt krav den 29. april og statens tilbod vart lagt fram 7. mai. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten underteikna avtale den 16. mai. Avtalen har ei ramme på 1,240 millionar kroner, den legg til rette for ein inntektsauke i jordbruket på 6 ¼ prosent, eller 20.600 kroner pr. årsverk.

 • Svar på skriftlig spørsmål om statens tilbud i jordbruksoppgjøret

  20.05.2019 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om statens tilbud i jordbruksoppgjøret og inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper.

 • Nett-tv

  Enighet i jordbruksoppgjøret: Godt grunnlag for inntektsvekst i jordbruket

  16.05.2019 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Staten har i dag kommet til enighet om ny jordbruksavtale med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Avtalen har en ramme på 1.240 mill. kroner, og legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 6 ¼ prosent. Avtalen innebærer en sterk satsing på grøntsektoren og kornproduksjon, og har klar profil til fordel for distriktene med små og mellomstore bruk. Samtidig forsterkes klima- og miljøarbeidet.

 • Nett-tv

  Jordbruksoppgjøret: Staten tilbyr jordbruket inntektsvekst på 5 prosent

  07.05.2019 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Staten har i dag lagt fram tilbud i årets jordbruksoppgjør som øker jordbrukets brutto inntektsramme med 1 milliard kroner for 2020. Dette gir en inntektsvekst på 5 prosent. Økningen finansieres i hovedsak med økte bevilgninger over statsbudsjettet på 641 millioner kroner og prisøkninger på samme nivå som i jordbrukets krav med 249 millioner kroner. Prisforslaget vil ha svært beskjeden effekt for prisene i butikkene.I forutsetningene for tilbudet har staten lagt til grunn en bedring av markedsbalansen i sektoren i 2020, tilsvarende et samlet beløp på 250 millioner kroner.

 • Jordbruksforhandlingene 2019: Jordbrukets krav

  29.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag overlevert sitt krav til staten der de krever en økt inntektsramme på 1920 millioner kroner. Slik dette beregnes i jordbruksforhandlingene, er det et krav om en netto innttektsøkning på 9 prosent. - Årets krav er meget ambisiøst og har flere elementer i seg som vil skape utfordringer i forhandlingsprosessen, sier statens forhandlingsleder, Leif Forsell.

 • Timeplan for jordbruksforhandlingane 2019

  29.04.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruksforhandlingane i år startar med at jordbruket overleverer sitt krav til staten måndag 29. april kl. 12:00. Timeplana for årets oppgjer legg opp til at forhandlingane skal være avslutta fredag 17. mai.

 • Revidert jordbruksavtale

  26.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Denne jordbruksavtalen er inngått mellom staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter tilleggsforhandlinger som følge av tørken sommeren 2018. Avtalen ble signert 26.10.2018.

 • Tilleggsavtalen med jordbruksorganisasjonene: Proposisjon til Stortinget

  28.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram en proposisjon for Stortinget om tilleggsavtalen med jordbruksorganisasjonene som følge av tørken sommeren 2018.

 • Arbeidsgruppen for statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren er nedsatt

  27.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Som en oppfølging av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, er det nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan jordbrukssektoren best kan følge opp oppgaven med å utvikle statistikk i sin sektor.

 • Nye prognoser for avlingsskadeerstatning etter tørkesommeren 2018

  19.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den 15. september la Landbruksdirektoratet frem ny prognose for utbetalinger over avlings­skadeordningen, på grunnlag av innspill fra fylkesmennene. Samlet viser prognosen at utbetalingene over den ordinære avlingsskadeordningen kan komme opp i om lag 1,3 milliarder kroner.

 • Nett-tv

  Staten og jordbruket inngår avtale om erstatning for avlingsskade

  30.08.2018 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Partene i jordbruksoppgjøret har i dag blitt enige om at det skal utbetales 525 millioner kroner i ekstra kompensasjon som følge av tørken og avlingsskader i sommer. Dette kommer i tillegg til de økte utbetalingene over avlingsskadeordningen, som er anslått til over 1 milliard kroner.

 • Forenkler erstatningssøknad for grovfôrprodusenter

  24.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet har opphevet bestemmelsen om at kommunen skal delta i oppmåling av grovfôrlageret hos produsenter som søker avlingssvikterstatning. Dette betyr at det er grovfôrprodusenten som skal gjennomføre oppmålingen, og har ansvaret for å oppgi riktige tall.

 • Auka forholdstal for kumjølkkvotar

  22.08.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag gjennomført ekstraordinære kvotedrøftingar med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet vedteke å auke forholdstalet for disponibel kvote for kumjølk med fem prosentpoeng, frå 0,99 til 1,04, for 2018.

 • Stor avlingsskade

  03.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En foreløpig prognose fra Landbruksdirektoratet viser at erstatningssummene som følge av tørken kan beløpe seg til over 1 milliard kroner.

 • Nett-tv

  Nye tiltak mot følgjene av tørke og avlingssvikt

  23.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den langvarige tørken og varmt vér har i sommar gitt stor avlingssvikt over store deler av landet. I dag har jordbruksorganisasjonane og landbruks- og matminister Jon Georg Dale blitt samde om fleire nye tiltak, som Landbruks- og matdepartementet nå vil setje i verk.

 • Dale inviterer jordbruket til møte om tørke og avlingssvikt

  23.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til eit møte måndag 23. juli for å gå gjennom situasjonen med tørke og avlingssvikt, og korleis jordbruket samarbeider for å sikre størst mogleg avling.

 • Tørken gir problemer for jordbruket

  04.07.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Det unormalt varme vêret med lite eller ingen nedbør har skapt ein svært krevjande situasjon for jordbruket. Det er rapportert om avlingssvikt på ein rekke stader i landet.

 • Landbruk: Omsetningsavgifter for andre halvår 2018

  03.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Omsetningsrådet har kommet med tilrådninger om satser for omsetningsavgift fra andre halvår 2018. Departementet har fulgt disse tilrådningene.

 • Jordbruksoppgjøret 2018 oversendt Stortinget

  25.05.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjon om Jordbruksoppgjøret 2018 er i dag oversendt Stortinget. Jordbruket la fram sitt krav den 26. april. Statens tilbud ble lagt fram 4. mai. Den 16. mai inngikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag jordbruksavtale med staten. Proposisjonen behandles i Stortinget 14. juni.

Til toppen