Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven. Bruk av geografisk informasjon bidrar til en kunnskapsbasert forvaltning og effektive planprosesser.

Bakgrunn

Geodata fra det offentlige kartgrunnlaget er en viktig del av informasjonsgrunnlaget for kommune- og reguleringsplanlegging, konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser og byggesak.

Kommunene skal i samarbeid med staten organisere ajourføring og tilgang til det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen, utbyggere, statlige etater og Kartverket må følge det som står i kart- og planforskriften. Forslag til endringer i kart- og planforskriften ble sendt ut på høring i desember 2016. 
Veiledere kart- og planforskriften

Veilederne til kart- og planforskriften har kommet ut i flere versjoner.

Datasettene som inngår i det offentlige kartgrunnlaget

I 2015 ble 92 nasjonale datasett oppført på kandidatlisten på 140. Ny liste med datasett i det offentlige kartgrunnlaget ble publisert i januar 2017. 

Nye datasett (2017)

  • Kulturminner - Fjernmålte (Riksantivaren)
  • Reindrift - Ekspropriasjonområde (Landbruksdirektoratet)
  • Reindrift - Reinbeitedistrikter (Landbruksdirektoratet)
  • Tettsteder - (Statistisk sentralbyrå)

Går ut (2017)

  • Tamreinlag (Landbruksdirektoratet) utgår fra og med 2017, fordi samme informasjon finnes i andre datasett på Dok-listen.

Kommunens bruk av DOK

Gjennom prosesser i hvert fylke blir kommunene involvert i å bekrefte sitt DOK. Det er etablert verktøy i Geonorge der hver kommune logger inn og bekrefter de nasjonale data som de ønsker å definere som sitt DOK, og i verktøyet kan de også definere egne lokale DOK-tilleggsdata. Listen skal skal revideres en gang per år.

Det er Kartverkets fylkeskartkontor som organiserer dette arbeidet. Fylkeskartkontorene holder informasjonsmøter om DOK og arbeidet organiseres sammen med annen geodataplan-aktivitet. Kartverket har laget en veileder for kommuner som skal bekrefte DOK.

Hva inngår i det offentlige kartgunnlaget?

Grunnkart, matrikkeldata, kommunaltekniske geodata og ulike tematiske geodata (temakart) inngår i det offentlige kartgrunnlaget. Nytteverdi, dekning og fullstendighet; og teknisk kvalitet og dokumentasjon er kriterier for utvelgelse av temadata.

Plandata som kommune- og reguleringsplaner ligger ikke under det offentlige kartgrunnlaget men skal inn i planregisteret.

Dataforvaltning og ajourføring

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator bistår departementet i dette arbeidet. Datasett i det offentlige kartgrunnlaget er beskrevet i statusregisteret på den nasjonale geoportalen, geonorge.no. Kartverket har en generell informasjonsside om det offentlige kartgrunnlaget på kartverket.no.

Selv om et datasett tilfredsstiller de tekniske kriteriene for å godkjennes i DOK kan selve innholdet ha ufullstendig dekning eller andre mangler. Dataeier er ansvarlig for innholdet og forslag om endringer i datainnhold rettes til ansvarlig for datasettet.

Det er laget et DOK dekningskart som viser hvilke områder datasettet dekker. 

Definisjon av det offentlige kartgrunnlaget i kartforskriften
f) det offentlige kartgrunnlaget, en samling geodata som kommunene, Statens kartverk og andre offentlige etater har ansvar for og som består av et representativt, systematisk og tematisk ordnet utvalg geodata knyttet til administrative, juridiske, fysiske, miljøfaglige og infrastrukturmessige forhold. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har egne sider om fremstilling av arealplaner, planregister og plandialog, www.regjeringen.no/kartforskriften.

Lenker