Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som inneholder både grunnkart og temadata som gir et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven. Bruk av geografisk informasjon fra DOK bidrar til en kunnskapsbasert forvaltning og effektive planprosesser.

Bakgrunn

Geodata fra det offentlige kartgrunnlaget er en viktig del av informasjonsgrunnlaget for kommune- og reguleringsplanlegging, konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser og byggesak.

Kommunene skal i samarbeid med staten organisere ajourføring og tilgang til det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen, utbyggere, statlige etater og Kartverket må følge det som står i kart- og planforskriften.

Veiledere kart- og planforskriften

Eldre veiledere til kart- og planforskriften.

Datasettene som inngår i det offentlige kartgrunnlaget

Grunnkart, matrikkeldata, kommunaltekniske geodata og ulike tematiske geodata (temakart) inngår i det offentlige kartgrunnlaget. Nytteverdi, dekning og fullstendighet; og teknisk kvalitet og dokumentasjon er kriterier for utvelgelse av temadata. Plandata som kommune- og reguleringsplaner ligger ikke under det offentlige kartgrunnlaget men skal inn i planregisteret. 

Endringer fra 2020

Med følgende endringer består den nasjonale DOK-listen i 2020 av totalt 147 datasett. 

Nye datasett inn på DOK-listen:

  • Forsvarets skyte- og øvingsfelt land, Forsvarsbygg
  • Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø, Forsvarsbygg
  • Naturtyper - Miljødirektoratets instruks, Miljødirektoratet

Datasett som tas ut av DOK

  • Barnetråkk, Kartverket
  • Konsesjonsområder for uttak av skjellsand, sand og grus fra sjøområdet, Fylkeskommunene

Endringer der data er skilt ut fra andre, eksisterende DOK-datasett:

  • Støysoner for Forsvarets flyplasser, Forsvarsbygg
  • Naturtyper - DN-håndbok 19, Miljødirektoratet

Kommunens bruk og valg av DOK datasett

Gjennom prosesser i hvert fylke blir kommunene involvert i å velge ut hvilke DOK-datasett som er aktuelle for oppgaver etter plan- og bygningsloven i kommunen. Det er etablert verktøy i Geonorge der hver kommune logger inn og bekrefter de nasjonale data som de ønsker å definere som sitt DOK, og i verktøyet kan de også definere egne lokale DOK-tilleggsdata. Listen skal skal revideres en gang per år. Prosessen med å gjennomgå DOK i kommunen omtales fra og med 2019 som å «velge DOK».

Det er Kartverkets fylkeskartkontor som organiserer arbeidet med å velge DOK. Fylkeskartkontorene holder informasjonsmøter om DOK og arbeidet organiseres sammen med annen geodataplan-aktivitet.

Veileder for kommuner som skal velge sitt DOK (pdf).

Dekningskart skal vise datasettets fullstendighet

Mange brukere har savnet en oversikt over hvilke områder som er kartlagt, og ikke kartlagt, i de enkelte datasettene. Fra og med 2019 kom det krav om dekningskart som skal gi bruker bedre informasjon om kvaliteten, fullstendigheten og dekningen for datasettene. Kartverket skal sammen med utvalgte DOK-dataeiere komme frem til en metode for etablering og distribusjon av slike dekningskart. Det legges derfor opp til to års innføringstid for dette kravet. Dekningskartet som ligger på Geonorge i dag, viser hvilke datasett som har data i hvilke kommuner, men sier ingenting om hvor det er kartlagt og ikke kartlagt.

Dataforvaltning og ajourføring

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator bistår departementet i dette arbeidet. Datasett i det offentlige kartgrunnlaget er beskrevet i statusregisteret på den nasjonale geoportalen, geonorge.no. Kartverket har en generell informasjonsside om det offentlige kartgrunnlaget på kartverket.no.

Selv om et datasett tilfredsstiller de tekniske kriteriene for å godkjennes i DOK kan selve innholdet ha ufullstendig dekning eller andre mangler. Dataeier er ansvarlig for innholdet og forslag om endringer i datainnhold rettes til dataeier.

Det er laget en oversikt over kommunens valgte DOK-data  som viser hvilke datasett kommunene har valgt. 

Evaluering og tiltaksplan med fokus på kvalitetsheving av DOK-datasett

Gjennom forbedret tilgang til, og økt bruk av datasettene i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) har det de siste årene vært et økende fokus på kvalitet og egnethet i datasettene.

Definisjon av det offentlige kartgrunnlaget i kartforskriften
f) det offentlige kartgrunnlaget, en samling geodata som kommunene, Statens kartverk og andre offentlige etater har ansvar for og som består av et representativt, systematisk og tematisk ordnet utvalg geodata knyttet til administrative, juridiske, fysiske, miljøfaglige og infrastrukturmessige forhold. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har egne sider om fremstilling av arealplaner, planregister og plandialog, www.regjeringen.no/kartforskriften.

Lenker