Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven. Bruk av geografisk informasjon bidrar til en kunnskapsbasert forvaltning og effektive planprosesser.

Bakgrunn

Geodata fra det offentlige kartgrunnlaget er en viktig del av informasjonsgrunnlaget for kommune- og reguleringsplanlegging, konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser og byggesak.

Kommunene skal i samarbeid med staten organisere ajourføring og tilgang til det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen, utbyggere, statlige etater og Kartverket må følge det som står i kart- og planforskriften. Forslag til endringer i kart- og planforskriften ble sendt ut på høring i desember 2016. 
Veiledere kart- og planforskriften

Veilederne til kart- og planforskriften har kommet ut i flere versjoner.

Endringer i tekniske krav

Nye tekniske krav innføres i 2018. Kravene må oppfylles innen et år for at et datasett eventuelt skal beholde sin DOK-godkjent-status. 

De nye kravene er

  • GML blir et krav til alle DOK-data. GML har frem til i dag vært valgfritt. Rasterdata unntas dette kravet.
  • DOK-dataene skal være tilgjengelig gjennom Geonorge NedlastingsAPI. Dette vil gi rom for mer fleksibilitet på format og nedlastingsfrekvens.
  • DOK-dataene skal har maskinlesbar kartografi. Kravet om SLD stilles kun til vektordata.
  • DOK-dataene skal være tilgjengelige for nedlasting direkte fra Geonorge, uten at brukeren må gå via tredjepart.

For flere detaljer om hva kravene innebærer henvises det til kartverket.no’s kravdokument.

Datasettene som inngår i det offentlige kartgrunnlaget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet følgende endringer i DOK-listen fra og med januar 2018: 

Nye datasett (2018)

  • Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt (Forsvarsbygg)

Går ut (2018)

  • FKB LedningVA (Geovekst)
  • Vannskuter forbudssoner (Miljødirektoratet)
  • N5000 Kartdata (Kartverket)
  • N1000 Kartdata (Kartverket)
  • Fartsforskrifter for sjø og vassdrag (Kystverket)

Med disse endringene består den nasjonale DOK-listen i 2018 av totalt 140 datasett. Ny liste med datasett i det offentlige kartgrunnlaget ble publisert i januar 2018. 

Datasettet 'Vernskog' har hatt svak utvikling på de tekniske kravene og står i fare for å falle ut av listen i fremtiden.

Kommunens bruk av DOK

Gjennom prosesser i hvert fylke blir kommunene involvert i å bekrefte sitt DOK. Det er etablert verktøy i Geonorge der hver kommune logger inn og bekrefter de nasjonale data som de ønsker å definere som sitt DOK, og i verktøyet kan de også definere egne lokale DOK-tilleggsdata. Listen skal skal revideres en gang per år.

Det er Kartverkets fylkeskartkontor som organiserer dette arbeidet. Fylkeskartkontorene holder informasjonsmøter om DOK og arbeidet organiseres sammen med annen geodataplan-aktivitet. Kartverket har laget en veileder for kommuner som skal bekrefte DOK.

Hva inngår i det offentlige kartgunnlaget?

Grunnkart, matrikkeldata, kommunaltekniske geodata og ulike tematiske geodata (temakart) inngår i det offentlige kartgrunnlaget. Nytteverdi, dekning og fullstendighet; og teknisk kvalitet og dokumentasjon er kriterier for utvelgelse av temadata.

Plandata som kommune- og reguleringsplaner ligger ikke under det offentlige kartgrunnlaget men skal inn i planregisteret.

Dataforvaltning og ajourføring

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator bistår departementet i dette arbeidet. Datasett i det offentlige kartgrunnlaget er beskrevet i statusregisteret på den nasjonale geoportalen, geonorge.no. Kartverket har en generell informasjonsside om det offentlige kartgrunnlaget på kartverket.no.

Selv om et datasett tilfredsstiller de tekniske kriteriene for å godkjennes i DOK kan selve innholdet ha ufullstendig dekning eller andre mangler. Dataeier er ansvarlig for innholdet og forslag om endringer i datainnhold rettes til ansvarlig for datasettet.

Det er laget et DOK dekningskart som viser hvilke områder datasettet dekker. 

Definisjon av det offentlige kartgrunnlaget i kartforskriften
f) det offentlige kartgrunnlaget, en samling geodata som kommunene, Statens kartverk og andre offentlige etater har ansvar for og som består av et representativt, systematisk og tematisk ordnet utvalg geodata knyttet til administrative, juridiske, fysiske, miljøfaglige og infrastrukturmessige forhold. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har egne sider om fremstilling av arealplaner, planregister og plandialog, www.regjeringen.no/kartforskriften.

Lenker