Offisielt frå statsrådet 18. mars 2016

I statsråd i dag vart mellom anna samanslåinga av Tjøme og Nøtterøy kommunar til nye Færder kommune formelt vedteke. Det same vart samanslåinga av Hof og Holmestrand kommunar til nye Holmestrand kommune.

Statsråd vart halde på Oslo slott 18. mars 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 71 S (2015-2016)
Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999

Prop. 75 S (2015-2016)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016-2020) 

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 82 L (2015-2016)
Endringar i folketrygdlova (arbeidsavklaringspengar – bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 85 L (2015-2016)
Endringar i barnelova m.m.
(oppheving av tidsfristar i farskapssaker m.m.)
(Nyheitssak

Prop. 87 L (2015-2016)
Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Prop. 79 LS (2015-2016)
Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost 

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 74 L (2015-2016)
Lov om endring av juridisk kjønn
(Nyheitssak

Prop. 78 L (2015-2016)
Endringar i psykisk helsevernloven
(kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar)   
(Nyheitssak)

Prop. 83 L (2015-2016)
Endringer i legemiddelloven
(refusjonskontrakter og rabatter) 

Klima- og miljødepartementet
Meld. St. 21 (2015-2016)
Ulv i norsk natur
Bestandsmål for ulv og ulvesone
(Nyheitssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 73 L (2015-2016)
Endringar i valgloven
(personval ved stortingsval, frist for
godkjenning av førehandsstemmer mv.)
(Nyheitssak

Prop. 76 L (2015-2016)
Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.)
(Nyheitssak

Kunnskapsdepartementet
Prop. 72 L (2015-2016)
Endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.)
(Nyheitssak

Prop. 81 L (2015-2016)
Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.)
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 77 S (2015-2016)
Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m.
(Nyheitssak

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 80 L (2015-2016)
Endringer i sjøloven mv. (opprydding og forenkling) 

Meld. St. 20 (2015-2016)
Noregs fiskeriavtalar for 2016 og fisket etter avtalane i 2014 og 2015 

Olje- og energidepartementet
Prop. 84 S (2015-2016)
Deltakelse i utbytteaksjeprogram og kapitalforhøyelse i
Statoil ASA 

Samferdselsdepartementet
Prop. 86 S (2015-2016)
Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Ikraftsetting av lov 18. desember 2015 nr. 107 om endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap). Loven trer i kraft 1. april 2016.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften) fastsettes. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om sammenslåing av Hof og Holmestrand kommuner i Vestfold fylke fastsettes.
(Nyheitssak

Forskrift om sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy kommuner i Vestfold fylke fastsettes.
(Nyheitssak

Samferdselsdepartementet
Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) fastsettes. 
(Nyheitssak)

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr fastsettes. 

Forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) fastsettes. 

Forskrift om endring i forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning fastsettes.

4. Delegering av myndigheit

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delegering av Kongens mynde etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova).

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Rita Furuseth Sandberg til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Jonas Leirset til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Landbruks- og matdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Cathrine Steinland til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Justis- og beredskapsdepartementet overtar ansvaret for Integreringsavdelingen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skifter navn til Barne- og likestillingsdepartementet, forkortet BLD.

Justis- og beredskapsdepartementet skal ha ansvar for overførte lover i samsvar med et framlagt forslag.

Delegasjon til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.

Endringene trer i kraft 1. april 2016.
(Nyheitssak)