Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 9. juni 2023

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Opptrappingsplan for psykisk helse" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 9. juni 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 125 L (2022-2023)
Endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter)

Relatert:

Meld. St. 23 (2022-2023)
Opptrappingsplan for psykisk helse

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 124 L (2022-2023)
Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving)

Relatert:

Kultur- og likestillingsdepartementet

Meld. St. 22 (2022-2023)
Kunstnarkår

Relatert:

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mai 2023 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat/YS og NHO Luftfart/NHO i forbindelse med tariffrevisjonen 2022.

Lovvedtak 55 (2022–2023) Lov nr. 23

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i integreringsloven mv. (presiseringer).

Lovvedtak 72 (2022–2023) Lov nr. 24

Loven trer i kraft 1. august 2023.

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om midlertidige endringer i integreringsloven (utveksling av kompetanseopplysninger).

Lovvedtak 73 (2022–2023) Lov nr. 25

Grunnlag for saka:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 om lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Baneheia-utvalget).

Lovvedtak 77 (2022–2023) Lov nr. 26

Loven trer i kraft straks.

Grunnlag for saka:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2023 til lov om endringar i Finnmarksloven (endringar som følgje av delinga av Troms og Finnmark fylke).

Lovvedtak 60 (2022–2023) Lov nr. 27

Lova trer i kraft 1. januar 2024.

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i sameloven (endringer i språkregler).

Lovvedtak 74 (2022–2023) Lov nr. 28

Lova trer i kraft 1. januar 2024.

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret.

Lovvedtak 75 (2022–2023) Lov nr. 29

Grunnlag for saka:

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lovvedtak 89 (2022–2023) Lov nr. 30

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2023 til lov om endringer i privatskolelova (økt folkevalgt innflytelse mv.)

Lovvedtak 61 (2022–2023) Lov nr. 31

Loven trer i kraft 1. august 2023

Grunnlag for saka:

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2023 til lov om endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.).

Lovvedtak 66 (2022–2023) Lov nr. 32

Grunnlag for saka:

Delt ikraftsetting av lov om endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.).

Følgende trer i kraft 1. juli 2023:

  • Endringsloven del I (domstolloven § 12 annet ledd)
  • Endringsloven del II (skjønnsprosessloven § 34 nytt annet ledd)
  • Endringsloven del III (jordskiftelova § 8-7 første ledd).

Følgende trer i kraft straks:

  • Endringsloven del III (jordskiftelova § 5-3 bokstav p, § 5-4 annet punktum og § 5-6 annet punktum)
  • Endringsloven del IV (grensereinbeiteloven § 2 nr. 2 og § 5 nr. 2)
  • Endringsloven del V (fjellova § 36 første ledd annet punktum)
  • Endringsloven del VI (statsallmenningsloven § 1-1 overskriften, § 1-1, § 1-3 annet ledd, § 2-4 første ledd første punktum, § 2-7 første og annet ledd, § 2-8 første ledd, § 2-12 første ledd annet punktum, § 2-13 annet ledd, § 2-16 første ledd, § 2-17 annet ledd bokstav k, § 2-18 første ledd, § 2-19, § 4-1 første ledd, § 4-3 annet ledd, § 4-4 annet ledd, § 4-9 og § 4-11 annet ledd)
  • Endringsloven del VII (reindriftsloven § 4 første ledd).

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2023 til lov om endringer i vegtrafikkloven (Tolletatens testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket).

Lovvedtak 63 (2022–2023) Lov nr. 33

Loven trer i kraft 1. juli 2023.

Grunnlag for saka:

3. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 13. juni 2014 nr. 724 om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning (livsoppholdsforskriften).

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 19. juni 2020 nr. 1247 om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak.

4. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av generalmajor Ingrid Margrethe Gjerde til generalløytnant i Hæren og beordring i stilling som sjef Forsvarsstaben. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av grensekommissær Jens-Arne Høilund for en ny periode på tre år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Ole Kristian Bjørge som statsadvokat ved Riksadvokatembetet fra 1. juli 2023 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2023.

Forlenget konstitusjon av statsadvokat Håvard Kalvåg som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. august 2023 og inntil videre, dog ikke utover 31. januar 2024.

Høyesterettsdommer Knut Herbrand Kallerud innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra 1. september 2023.

Statsministerens kontor

Statssekretær Amund Vik gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Terje Aasland i Olje- og energidepartementet med virkning fra 9. juni 2023 kl. 12.00.

Relatert:

5. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet

Det oppnevnes medlemmer og varamedlemmer til styret for Domstoladministrasjonen.

Leder:
Høyesterettsdommer Cecilie Østenstad Berglund, Oslo

Medlemmer:
Førstelagmann Marianne Vollan, Oslo
Tingrettsdommer Tor Christian Carlsen, Stavanger
Jordskifterettsleder Arnulf Oleif Prestbakmo, Harstad
IKT-rådgiver Tommy Solvang, Skien (ny)
Advokat Anne Helsingeng, Oslo
Advokat Hallvard Østgård, Tromsø
Kårstein Eiden Løvaas, Færder
Marit Nybakk, Oslo

Varamedlemmer:
Høyesterettsdommer Arne Ringnes, Oslo (for Berglund)
Lagdommer Tormod Anders Sletten, Trondheim (for Vollan) (ny)
Sorenskriver Håkon Rastum, Bergen (for Carlsen)
Jordskifterettsleder Arve Konstali, Flekkefjord (for Prestbakmo)
Seksjonssjef Bente Andersen, Vestby (for Solvang) (ny)
Advokat Ingrid Skog Hauge, Oslo (for Helsingeng) (ny)
Advokat Ingvild Thorn Nordheim, Molde (for Østgård)
Ingebrigt Salmund Sørfonn, Fitjar (for Løvaas)
Karin Ståhl Woldseth, Oslo (for Nybakk)

Kultur- og likestillingsdepartementet

Det oppnevnes et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet.

Leder:
Professor Sigrid Røyseng, Oslo

Medlemmer:
Førsteamanuensis Torgeir Uberg Nærland, Bergen
Direktør Tone Østerdal, Oslo
Musiker Mira Thiruchelvam, Bergen
Generalsekretær Bjarne Dæhli, Oslo
Førsteamanuensis Torger Jenssen Kielland, Bergen
Førsteamanuensis Anders Rønningen, Tønsberg
Musiker Tove Karoline Knutsen, Tromsø
Manager Geir Steen-Olsen Luedy, Bergen
Daglig leder Sigrun Tara Øverland, Kristiansand
Musiker Kim Wigaard Johansen, Oslo
Organisasjonsrådgiver Lene Furuli, Oslo
Partner Trude Marit Risnes, Stavanger
Musiker Thomas Tvedt, Oslo
Avdelingsleder Christina Hætta, Alta
Musiker Lávre Johan Andersen Eira, Kautokeino

Relatert:

6. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens to beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/424 av 15. mars 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013.
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av kjøle-/fryseapparater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2009.
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/2020 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av lyskilder og separat forkoplingsutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012.
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/2021 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektroniske skjermer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2009.
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/2022 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008, og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1016/2010.
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008, og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1015/2010.
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/2024 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av kjøle-/fryseapparater til bruk ved direktesalg i henhold til
  europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF.
 • Kommisjonsforordning (EU) 2021/341 av 23. februar 2021 om endring av forordning (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 og (EU) 2019/2024 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter, elektriske motorer og turtallsregulatorer, kjøle-/fryseapparater, lyskilder og separat forkoplingsutstyr, elektroniske skjermer, husholdningsoppvaskmaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler samt kjøle-/fryseapparater til bruk ved direkte salg.
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/1784 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Forordning (EU) 2023/502 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 med hensyn til hvor ofte nye og fullstendige vurderinger av det meldte organet skal foretas.
 • Forordning (EU) 2023/503 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 med hensyn til hvor ofte nye og fullstendige vurderinger av det meldte organet skal foretas.

Finansdepartementet

Oppsigelse av Norges skatteavtaler med Sierra Leone, Barbados, Curaçao, Jamaica og Trinidad og Tobago.

Olje- og energidepartementet

Hafslund Eco Vannkraft AS gis tillatelser til å bygge Frosen kraftverk i Ål kommune.

Nordkraft Prosjekt AS gis avslag på søknad om å bygge Mjåvatn kraftverk i Ål kommune i medhold av vassdragsreguleringsloven § 5.

Relatert: