Administrasjonsavdelingen

Seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap

Seksjonen samordner departementets oppgaver når det gjelder internasjonalt arbeid, beredskap og sikkerhet i helsesektoren.

Sentrale beredskaps- og sikkerhetsoppgaver er utvikling av systemer, beredskapsplaner, kompetansetiltak, øvelser og krisehåndtering, og internasjonalt samarbeid for forebygging og håndtering av grensekryssende helsetrusler.

Norge har et stort internasjonalt helsepolitisk engasjement blant annet gjennom samarbeid i Nordisk ministerråd, EU/EØS, Verdens helseorganisasjon (WHO) og i nordområdene.

I tillegg har seksjonen ansvar for bilaterale avtaler, handelspolitiske saker og for tilrettelegging av politisk ledelses internasjonale reisevirksomhet.

Leder: Avdelingsdirektør Dorte Grønnevet Dahl