Kulturminneavdelingen

Avdelingens ansvarsområde omfatter strategi- og politikkutvikling innenfor hele kulturminnefeltet. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturmiljø og kulturlandskap. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturminneforvaltningen.

Arbeidsoppgavene ellers er knyttet til utvikling av juridiske og økonomiske virkemidler, vernesaker etter kulturminneloven, sektorrettet arbeid, kulturminner og by- og tettstedsutvikling, arealsaker etter plan- og bygningsloven og internasjonalt arbeid. Avdelingen har ansvar for oppfølging og utvikling av Norsk kulturminnefond.

Avdelingen har koordineringsansvar for Unesco-saker innenfor departementets ansvarsområde. Avdelingen har ansvar for å følge opp Norges forpliktelser i henhold til Unesco-konvensjonene innenfor avdelingens ansvarsområde, herunder konvensjonen om vern av verdens kultur- og naturarv og Haag-konvensjonen om vern av kulturarv ved væpnet konflikt. Avdelingen har videre ansvar for EØS-finansieringsordningene innenfor kulturarvfeltet, og skal bidra til gode miljøprosjekter og styrking av det bilaterale miljøsamarbeidet.

Avdelingen har også ansvar for å følge opp Europarådets konvensjoner om vern av kulturminner: : Konvensjonen om vern av den arkeologiske kulturarv, Maltakonvensjonen (1992) og Konvensjon om vern av Europas arkitekturarv, Granadakonvensjonen. (1985). Avdelingen deltar i Europarådets styringskomite for kulturarv (CDPAT).

Strategisk mål
Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø skal forvaltes og ivaretas som bruksressurser, og som grunnlag for opplevelse og videreutvikling av fysiske omgivelser. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljø skal tas vare på i et langsiktig perspektiv som kunnskapsressurser og som grunnlag for opplevelser.

Til toppen