Artseksjonen

Seksjonen har ansvar for virkemidler for ivareta rovvilt, ikke-høstbare viltarter, villrein, fjellrev og sjøfugl, og kulturlandskap (prioriterte arter, utvalgte naturtyper og områdevern), samt regulering av fremmede organismer og genmodifiserte organismer.

Rovviltforvaltning og viltforvaltning, herunder forvaltning av hjortevilt, villrein, fjellrev og sjøfugl. Arbeid med kunnskapsgrunnlaget for rovvilt og andre viltarter. Utvikler strategier for rovvilt og andre viltarter. Oppfølging av rovviltsentre og villreinsentre.

  • Fremmede organismer
  • Genmodifiserte organismer
  • Tømmerforordningen
  • Koordinerer arbeidet med prioriterte arter.
  • Behandler samiske spørsmål som ikke tilhører et spesifikt resultatområde.
  • Bernkonvensjonen.
  • Bonnkonvensjonen.
  • Lovverk: Viltloven, naturmangfoldloven og genteknologiloven
Til toppen