Konkurransepolitisk avdeling

Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvaret for gjennomføringen av konkurransepolitikken.

Ekspedisjonssjef Steinar Undrum, tlf. 22 24 48 16 

Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken. Det innebærer blant annet ansvar for:

 • Utforming av den norske konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser og lov om offentlig støtte med tilhørende forskrifter.
 • Gjennomføring av EØS-avtalens konkurranseregler, regler om offentlige anskaffelser og offentlig støtte i norsk rett
 • Behandle klager etter:
  • Konkurranseloven
  • Lov om offentlige anskaffelser (ESA-klagesaker)
  • Lov om offentlig støtte (ESA-klagesaker)
  • Lov om formidling av landsdekkende posttjenester
 • Etatsstyring av Konkurransetilsynet, inkludert sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
 • Å bidra til at konkurransehensyn blir tilstrekkelig ivaretatt på andre politikkområder

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for offentlige anskaffelser

  Seksjon for offentlige anskaffelser har ansvaret for utforming og fortolkning av regelverket nasjonalt og internasjonalt i tilknytning til offentlige anskaffelser.

 • Seksjon for konkurranserett

  Seksjon for konkurranserett har ansvar for juridiske spørsmål i tilknytning til konkurranseloven, pristiltaksloven og EØS konkurranseloven, herunder spørsmål vedrørende implementering av regelverk og desentralisert håndheving av art. 53 og 54 EØS. Videre har seksjonen ansvar for utforming, tolkning og evaluering av forskrifter til lovgivningen. Seksjonen leder avdelingens behandling av klager etter konkurranseloven og postloven.

 • Seksjon for offentlige støtte

  Seksjon for offentlige støtte har ansvaret for utforming og fortolkning av regelverket nasjonalt og internasjonalt i tilknytning til offentlig støtte. Seksjonen har ansvaret for oppfølging av notifikasjoner, rapportering, koordinering og informasjon i tilknytning til regelverket for offentlig støtte i EØS. Når det gjelder internasjonalt samarbeid, følger seksjonen opp dette i EØS og WTO.

 • Seksjon for etatstyring og konkurranseøkonomi

  Seksjon for etatstyring og konkurranseøkonomi har ansvaret for den administrative etatsstyringen av Konkurransetilsynet og koordineringen av den faglige etatsstyringen. Seksjonen skal legge til rette for faglig samordning innen avdelingen, og har ansvar for økonomiske og administrative saker som berører avdelingen, særlig i tilknytning til etatsstyringen. Seksjonen har videre ansvaret for behandling av konkurransepolitiske spørsmål og ivaretakelse av konkurransehensynet overfor andre departementer, knyttet til deres regelverksutvikling og atferd som har virkning på konkurransen. Seksjonen behandler konkurranseøkonomiske spørsmål ved avdelingens arbeid med klagesaker etter konkurranseloven og postloven, og følger opp konkurransepolitiske spørsmål i nasjonale utvalg og råd og i internasjonale organisasjoner som OECD og WTO.