Konkurransepolitisk avdeling

Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken.

Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken. Det innebærer blant annet ansvar for:

 • Utforming av den norske konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser og lov om offentlig støtte med tilhørende forskrifter.
 • Gjennomføring av EØS-avtalens konkurranseregler, regler om offentlige anskaffelser og offentlig støtte i norsk rett.
 • Koordinering i saker om offentlig støtte. Avdelingen er kontaktpunkt mellom støttegiver og EFTAs overvåkningsorgan (ESA).
 • Etatsstyring av Konkurransetilsynet og Klagenemndssekreteriatet
 • Å bidra til at konkurransehensyn blir tilstrekkelig ivaretatt på andre politikkområder. 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for konkurranserett

 • Seksjon for konkurranseøkonomi

 • Seksjon for offentlige anskaffelser

  Seksjon for offentlige anskaffelser har ansvaret for utforming og fortolkning av regelverket nasjonalt og internasjonalt i tilknytning til offentlige anskaffelser.

 • Seksjon for offentlige støtte

  Seksjon for offentlig støtte har ansvaret for å gi generell veiledning om EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, og for å gjennomføre støtteregelverket nasjonalt.

Til toppen