Konkurransepolitisk avdeling

Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken.

Ekspedisjonssjef Camilla Bretteville Froyn, tlf. 22 24 66 13

Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken. Det innebærer blant annet ansvar for:

 • Utforming av den norske konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser og lov om offentlig støtte med tilhørende forskrifter.
 • Gjennomføring av EØS-avtalens konkurranseregler, regler om offentlige anskaffelser og offentlig støtte i norsk rett
 • Behandle klager etter:
  • Lov om offentlige anskaffelser (ESA-klagesaker)
  • Lov om offentlig støtte (ESA-klagesaker)
  • Lov om formidling av landsdekkende posttjenester
 • Etatsstyring av Konkurransetilsynet og Klagenemndssekreteriatet
 • Å bidra til at konkurransehensyn blir tilstrekkelig ivaretatt på andre politikkområder

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for offentlige anskaffelser

  Seksjon for offentlige anskaffelser har ansvaret for utforming og fortolkning av regelverket nasjonalt og internasjonalt i tilknytning til offentlige anskaffelser.

 • Seksjon for konkurransepolitikk

  Seksjon for konkurransepolitikk har ansvar for konkurranseloven, pristiltaksloven og EØS-konkurranseloven, og internasjonal politikk og regelverksutvikling på konkurranseområdet.

 • Seksjon for offentlige støtte

  Seksjon for offentlige støtte har ansvaret for å gi generell veiledning om EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, og for å gjennomføre støtteregelverket nasjonalt. Seksjonen er koordinator i støttesaker, og fungerer som kontaktpunkt mellom støttegiver og EFTAs overvåkningsorgan (ESA), for eksempel i notifikasjonssaker, klagesaker og ved rapportering. I tillegg følger seksjonen opp internasjonalt samarbeid i EØS og WTO, og deltar i EU-kommisjonens arbeidsgrupper for statsstøtteregelverket.

Til toppen