Historisk arkiv

Innspill til scenekunststrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet setter nå i gang en strategisk gjennomgang av scenekunstfeltet og tar sikte på å ferdigstille en strategi innen første kvartal 2020.

Mottatte innspill

I Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida varsles det at Kulturdepartementet vil gjøre en strategisk gjennomgang av scenekunstfeltet. Arbeidet avgrenses til å omfatte det profesjonelle teater- og dansefeltet.

Det norske scenekunstfeltet har vært i stor vekst og utvikling de siste 15 årene og det er behov for å se helhetlig og nytt på feltet i lys av dette. Vi må blant annet se på dynamikken mellom de faste institusjonene og det frie feltet, samspillet mellom stabil infrastruktur og fleksibilitet for utvikling av nye kunstnerskap, nye grupperinger og nye produksjoner, samt hvordan ressursene helst bør utnyttes til det beste for både aktører i scenekunstfeltet og publikum.

Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida angir en rekke nasjonale kulturpolitiske mål. Tre av hovedmålene er særlig aktuelle for scenekunstfeltet: Målet om å skape kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet, målet om at kulturlivet skal fremme dannelse og kritisk refleksjon, og målet om at formidlingen av kulturuttrykk er både relevant, representativ og tilgjengelig.

Det er et mål for regjeringen at mer av scenekunsten som produseres skal nå flere.

Formålet med strategien er å peke på hvordan det kan legges til rette for at de kulturpolitiske målene for scenekunstfeltet best kan nås, herunder hvordan aktørene på feltet kan bidra til økt samarbeid, økt visning og formidling av scenekunst.

Det er en forutsetning for en vellykket strategi at involverte parter bidrar med kunnskap og erfaringer. Departementet ber derfor aktører i scenekunstfeltet, om å bidra med innspill til arbeidet.

Vi ber om korte innspill der et eller flere av følgende spørsmål besvares:

  • Hva bidrar til å fremme produksjon og formidling i scenekunstfeltet? Gi eksempler.
  • Har du eksempler på vellykkede prosjekter eller tiltak som har fremmet nye typer samarbeid og økt visning av scenekunst?
  • Hvilke strukturelle utfordringer finnes i dag på scenekunstfeltet? Gi eksempler
  • Hvilke tiltak må til for at disse utfordringene kan løses?
  • Hvordan ønsker du at scenekunstfeltet skal se ut om 5-10 år? Kort beskrivelse.

Svar sendes innen 22. mars 2019 til postmottak@kud.dep.no og merkes med "Innspill scenekunststrategi" i emnefeltet.

Alle innspill er offentlige, jf. Offentlighetsloven. Innspillene publiseres fortløpende her på regjeringen.no og journalføres i departementet.

Mottatte innspill: