Høring - endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om innføring av krav som skal sikre at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling har hederlig vandel og ikke må anses uskikket. NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet er til behandling i departementet og forslaget til ny lovbestemmelse som nå sendes på høring vil bli tatt inn i arbeidet med ny advokatlov.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.10.2020