Norges oppfølging av bærekraftsmålene

2030-agendaen med tilhørende bærekraftsmål ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Målene gjelder for alle land, og alle land har ansvar for å bidra til å nå dem. Ambisjonen er å utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2030.Målene får en stadig større oppmerksomhet. Bærekraftsmålene består av 17 hovedmål og 169 delmål.

Regjeringen følger opp målene, og Norge rapporterte i 2016, som et av de første landene til Høynivåforumet i FN om status for egen oppfølging. Vi har hvert år siden 2016 utarbeidet en rapport som er overlevert FN og internasjonale partnere.

Regjeringens oppfølging av bærekraftsmålene er integrert i regjeringens ordinære politiske arbeid. I budsjettet for 2020 rapporterer alle departementer i sine budsjettproposisjoner om oppfølgingen av målene de har koordineringsansvar for.

I Nasjonalbudsjettet 2020 (kapittel 6) gis det en sammenfatning av de ulike departementenes rapporteringer og en omtale av mål 8 (om økonomisk vekst og sysselsetting) og mål 10 (om å redusere ulikhet) som Finansdepartementet har koordineringsansvar for.

Les mer:

Her følger oversikt over bærekraftsmål og hvilke departementer som har koordineringsansvar:

Bærekraftsmål

Koordineringsansvar

1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Arbeids- og sosialdepartementet

Se Prop. 1 fra ASD side 241

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Landbruks- og matdepartementet
Se Prop. 1 fra LMD side 190

3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Helse- og omsorgsdepartementet
Se Prop. 1 fra HOD side 75, 82, 235 og 331

4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Kunnskapsdepartementet
Se Prop. 1 fra KD side 301

5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

Barne- og familiedepartementet
Se Prop. 1 fra BFD side 153

6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Klima- og miljødepartementet
Se Prop. 1 fra KLD side 256

7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Olje- og energidepartementet
Se Prop. 1 fra OED side 110

8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Finansdepartementet
Se Nasjonalbudsjettet 2020 side144

9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Nærings- og fiskeridepartementet
Se Prop. 1 fra NFD side 247

10. Redusere ulikhet i og mellom land

Finansdepartementet
Se Nasjonalbudsjettet 2020 side 146

11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Se Prop. 1 fra KMD side 266

12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Klima- og miljødepartementet
Se Prop. 1 fra KLD side 257

13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Klima- og miljødepartementet
Se Prop. 1 fra KLD side 258

14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling Skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Nærings- og fiskeridepartementet
Se Prop. 1 fra NFD side 248

15. Skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Klima- og miljødepartementet
Se Prop. 1 fra KLD side 260

16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Justisdepartementet

Se Prop. 1 fra JD

17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Utenriksdepartementet
Se Prop. 1 fra UD side 185