Revidert nasjonalbudsjett 2024: Skatte- og avgiftsendringer

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer.

Mer nøytrale merverdiavgiftsregler for leasing, bilutleie og drosjevirksomhet

Regjeringen foreslår å innføre mer nøytrale regler for tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift på personkjøretøy. Inntektene fra omleggingen brukes til å redusere engangsavgiften for alle personbiler og fjerne engangsavgiften for rullestoldrosjer. Forslaget har vært på høring og følger opp Stortingets anmodningsvedtak om å «foreslå tiltak for å øke elbilandelen i leasingmarkedet». Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Se pressemelding.

Skattlegging av verdipapirfond ved utflytting

For å skape sammenheng i reglene om skattefrihet for gevinst ved realisasjon og utflytting av verdipapirfond, endres skatteloven § 9-14 slik at verdipapirfond også fritas utflyttingsbeskatning for aksjer i selskap utenfor EØS.

Redusert CO2-avgift for kvotepliktig sjøfart

Gjennomføringen av den reduserte satsen i CO2-avgiften på mineralske produkter for kvotepliktig sjøfart blir endret fra årlig refusjon til direkte fritak ved kjøp fra registrerte virksomheter. Satsen trer i kraft så snart saken er avklart med ESA.

Tilleggsavtale med USA om forsvarssamarbeid

Regjeringen foreslår å endre dagens refusjonsordning for merverdiavgift til fritak på kjøpstidspunktet (direkte fritak) for anskaffelser foretatt av den amerikanske styrkens kontraktører og underkontraktører, såfremt anskaffelsene er til offisiell bruk av den amerikanske styrken.

Forslaget er en oppfølging av artikkel XVI i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid. 

Teknisk tilpasning til ny AFP i offentlig

Det er vedtatt en ny AFP i offentlig sektor etter mønster av AFP i privat sektor. Det krever teknisk tilpasning av skattereglene, slik at også innretningen av skattereglene blir som for privat AFP. Det innebærer at pensjonsskattefradraget graderes ut fra uttaksgraden for alderspensjon i folketrygden, slik man har gjort for privat sektor fra 2011.