Revidert nasjonalbudsjett 2024: A til Å

Alfabetisk oversikt over noen utvalgte tema i budsjettet. Du kan finne ditt stikkord i A-Å listen, under departement eller ved å søke på stikkord.

Sorter etter: Departementene A - Å

A

 • Regjeringen foreslår å øke rettshjelpsatsen med 50 kroner, fra 1 215 kroner til 1 265 kroner fra og med 1. juli 2024.

 • Regjeringen foreslår å styrke statsforvalternes arbeid med akvakultur med 2,5 millioner kroner. Sjømatnæringen opplever stor vekst, og det er press på statsforvalternes saksbehandling. Bevilgningen øker kapasiteten til å behandle søknadene fra sjømatnæringen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge nær 317 milliarder kroner til alderspensjon i folketrygden. Det er en økning med 0,2 milliarder kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2024. Endringen skyldes nye anslag på antall mottakere og gjennomsnittlig ytelse, samt oppdaterte forutsetninger om lønns- og prisvekst.

 • Regjeringen foreslår å styrke poliklinikk, psykisk helsevern og rus og dagbehandling ved Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Alta med 15 millioner kroner i varig tilskudd. Dette tilskuddet kommer i tillegg til de allerede bevilgede 25 million kroner, som for øvrig i sin helhet skal brukes i Alta. Formålet med tildelingene er å styrke Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Alta, og bidra til at tilbudene her kan videreutvikles til det beste for lokalbefolkningen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 208,2 millioner kroner for å holde fremdriften i et kritisk viktig arbeid med ny Altinn-plattform. Altinn er en samfunnskritisk, nasjonal fellesløsning som gir vesentlige samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til samhandling, innrapportering og effektivisering for offentlig sektor, næringsliv og innbyggere.

 • Regjeringen har store ambisjoner for Andøya. Andøya skal utvikles til base for langtrekkende droner og blir sentral i understøttelsen og utviklingen av Forsvarets romvirksomhet. I tillegg er Andøya viktig for alliert mottak. Basert på sikkerhetsfaglige vurderinger er det behov for å videreføre bemannet vakthold og sikring ved Andøya. Regjeringen foreslår derfor 37,5 millioner kroner til å videreføre vakthold og sikring på Andøya.

  Se pressemelding

 • Regjeringen foreslår å bevilge 45,8 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette er en økning med 1,5 milliarder kroner i forhold til Saldert budsjett 2024.

  Økningen skyldes i all hovedsak økt anslag for antall mottakere, med både redusert avgang fra ordningen og økt tilgang til ordningen.

 • Regjeringen varsler at den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønnsinntekter over 850 000 kroner avvikles fra og med 1. januar 2025.

 • Regjeringen vil støtte Fair Play byggs arbeid med å bekjempe sosial dumping og forebygge arbeidslivskriminalitet og foreslår å øke støtten til Fair Play Bygg med 2 millioner kroner. Samlet støtte til Fair Play Bygg i år blir 4 millioner kroner.

  Se pressemelding

 • Regjeringen foreslår å tilpasse skattereglene til ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor. Ny AFP i offentlig sektor gjelder fra 1963-kullet, som fyller 62 år i 2025. Tilpasningen innebærer at skattereglene for AFP fra privat og offentlig sektor blir like.

B

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til det statlige barnevernet med 150 millioner kroner. Mange barn har behov som ikke dekkes av grunnkapasiteten i institusjonsbarnevernet (de statlige institusjonene og de inngåtte rammeavtalene) og det må derfor gjøres flere enkeltkjøp enn tidligere antatt.

  Kapasiteten i institusjonsbarnevernet for ungdommer med store og sammensatte behov er for liten. Det er derfor behov for å etablere flere statlige plasser for denne gruppen. Arbeidet med å etablere flere plasser vil føre til merutgifter på anslagsvis 60 millioner kroner i 2025.

  Regjeringen foreslår 19,6 millioner kroner til økt bevilgning til omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Det anslås nå at det vil være 182 barn i gjennomsnitt i omsorgssentrene i 2024. Dette er 14 flere enn hva som ligger til grunn for bevilgningen i 2024. Det foreslås også 2 millioner kroner til økt tilsyn med omsorgssentrene.

 • Regjeringen foreslår en bestillingsfullmakt på 1,0 milliard kroner slik at etableringen av beredskapslagring av matkorn kan starte opp høsten 2024. Oppbyggingen skal skje gradvis, med 15 000 tonn korn i året, slik at Norge innen 2029 har et beredskapslager tilsvarende tre måneders forbruk av matkorn.

 • Regjeringen foreslår at kapittel 1152, post 70 Tilskudd til bioøkonomi og klimatiltak i jordbruket tilføres stikkordet «kan overføres» for å sikre forutsigbarhet i styringen av ordningen. Bionova er et sentralt verktøy for å bidra til reduserte klimagassutslipp og øke karbonopptak og karbonlagring.

 • Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på 53,8 milliarder kroner i 2024. Det er en økning på 1,1 milliarder kroner fra saldert budsjett for 2024 og det nest høyeste noensinne. Av dette er 1 milliard kroner en økning til den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina.

  53,8 milliarder kroner tilsvarer 0,98 prosent av BNI-anslaget som lå til grunn for 2024-budsjettet. Målet til regjeringen er at én prosent av bruttonasjonalinntekten skal brukes til bistand.

  Det kommer flere ukrainske flyktninger til Norge enn tidligere anslått og det er behov for økt humanitær bistand til Gaza. For å dekke inn disse økte kostnadene, foreslår regjeringen å omprioritere om lag 1,6 milliarder kroner innenfor gjeldende bistandsbudsjett.

C

 • Det foreslås at den reduserte satsen for kvotepliktig sjøfart gjennomføres slik at mineralske produkter kan kjøpes med redusert sats fra registrert virksomhet. Den reduserte satsen er ikke trådt i kraft i påvente av avklaring med ESA.

 • Langskip er det norske demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndtering.

  Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen med 900 millioner kroner. Det reduserte utbetalingsbehovet i 2024 skyldes senere utbetaling av statsstøtte, blant annet som følge av forsinkelser i prosjektet til Heidelberg Materials i Brevik.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner ekstra til CO2-kompensasjonsordningen i revidert nasjonalbudsjett 2024 på grunn av enighet med industrien om fremtidig innretning av ordningen. Enigheten med industrien skal sikre at ordningen blir økonomisk bærekraftig, forutsigbar og bidrar til energieffektivisering og utslippsreduksjoner.

  Klima- og miljødepartementet vil motta utkast til ny forskrift om CO2-kompensasjon fra Miljødirektoratet, basert på enighetspunktene med industrien. Deretter vil forskriften sendes på offentlig høring.

 • Regjeringen forslår å bevilge 78,6 millioner kroner til vaksinasjon mot covid-19 for utvalgte risikogrupper. Bakgrunnen er oppdaterte anslag for vaksinasjon basert på erfaringer fra høsten 2023 og oppdatert kunnskap. I forslaget er det lagt til grunn at staten dekker kommunenes og Svalbards kostnader til gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet.

D

 • På grunn av færre dagpengemottakere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2024 og lavere gjennomsnittlig ytelse per mottaker, foreslår regjeringen å bevilge 12,2 milliarder kroner til dagpenger. Dette er en reduksjon på 608 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2024.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,95 millioner kroner som skal bidra til at Nkom kan følge opp et utvidet ansvar på datasenterområdet, blant annet foreslåtte nye lovkrav til registreringsplikt og tilsynsaktivitet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til nødvendige forberedelser til den nye felles IKT-virksomheten for departementene, DIO. Bevilgningen dekker tilpasning av lokaler, husleie i høst og forberedelse av fellesfunksjoner. DIO skal være operativ fra 01.01.2025 og er et resultat av sammenslåing av IKT-miljøene i DSS, JD og UD.

 • Regjeringen foreslår ni millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til Det Norske Teatret, blant annet til nødvendige oppgraderinger av bygg og teknisk utstyr.

  Se pressemelding

 • Regjeringen foreslår å innvilge refusjon på blå resept etter individuell søknad for legemiddelet Rybelsus ved diabetes type 2. Forslaget er en del av flere tiltak for å styrke tilgangen til diabeteslegemidler og redusere folketrygdens utgifter på behandlingsområdet. Samlet gir tiltakene en reduksjon i folketrygdens utgifter på 730 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,5 millioner kroner som skal bidra til å realisere løsningen Digitalt dødsbo. Løsningen vil hjelpe etterlatte å enklere få oversikt over økonomien til den avdøde, slik at de kan ta en veloverveid beslutning om skifteform.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Diskrimineringsnemnda med 1,2 millioner kroner. Midlene skal dekke en ettårig prosjektstilling i tilsynet for universell utforming, slik at de kan bistå nemnda i saker om universell utforming av IKT.

  Se pressemelding

 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt 116,3 millioner kroner til domstolene. Bevilgningen skal legge til rette for sikker og stabil drift av IT-systemer, utrulling av utstyr til lyd- og bildeopptak ved alle rettssteder, oppgradering av rettslokaler, opprettelse av seks nye tingretter og minimum to embetsdommere ved hvert rettssted. Bevilgningen skal også styrke det administrative og juridiske støtteapparatet i Høyesterett.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner for å videreutvikle Dyrsku’n som samlings- og formidlingsarena.

E

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen som blant annet finansierer fellesarrangementer for sensorer til sentralt gitt eksamen med fem millioner kroner. Midlene tildeles via statsforvalterne. I en tid med helt nye læreplaner, økt bruk av kunstig intelligens og andre tekniske hjelpemidler, er det ekstra viktig at sensorer føler seg trygge på oppdraget slik at de kan gi elevene en rettferdig vurdering.

 • Regjeringen foreslår å redusere vektkomponenten i engangsavgiften som gjelder alle personbiler. Forslaget innebærer at en gjennomsnittlig elbil får en avgiftsreduksjon på om lag 1 400 kroner.

 • Regjeringen foreslår å fjerne engangsavgiften for rullestoldrosjer.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til EØS-finansieringsordningene med til sammen 1,3 milliarder kroner.

  Flere land har hatt stor fremgang i programmer og prosjekter i de siste to årene etter flere forsinkelser på grunn av blant annet pandemi og krigen i Ukraina. De ulike prosjektene får utbetalt tilskudd når de når avtalte milepæler. Når prosjekter har hatt god fremdrift blir det derfor større utbetalinger.

  Behovet for midler fra EØS-finansieringsordningene har økt i alle mottakerlandene i år, spesielt i store land som Polen, Romania og Bulgaria. Selv om bevilgningene øker i år er Norges bidrag innenfor den totale rammen for EØS-finansieringsordningene på 2,8 milliarder euro for hele perioden.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til å øke kapasitet til innlemmelse og gjennomføring av nytt klima- og miljøregelverk gjennom EØS-samarbeidet. Dette er viktig for å bidra til like konkuransevilkår for industrien.

F

 • Regjeringen har besluttet å donere et antall F-16 til Ukraina i rammen av et flernasjonalt samarbeid. Nøyaktig antall og tidspunkt for donasjon til Ukraina vil bestemmes i dialog med Ukraina og de andre giverlandene. Regjeringen foreslår 136 millioner kroner for klargjøring av fly for donasjon, innenfor rammen av Nansen-programmet.

 • Regjeringen foreslår 11,5 millioner kroner til tiltak for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren. Ti millioner kroner av midlene er en ekstrabevilgning til tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene. 1,5 millioner kroner skal gå til en kartlegging av utdanningstilbud i nettpedagogikk tilpasset fagskolelærere.

 • Regjeringen foreslår et trekk i innbyggertilskuddet til Rogaland fylkeskommune på 9,2 millioner kroner for ferjesambandene som ikke er gratis i 2024, men som er omfattet av ordningen med gratis ferjer.

 • Regjeringen foreslår å øke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine fullmakter til flom- og skredforebygging med 130 millioner kroner til ordinære sikringstiltak og 150 millioner til krise- og hastetiltak. Økningen har sammenheng med at NVE har flere større sikringsprosjekter under planlegging og prosjektering. Videre har NVE flere søknader om bistand og tilskudd til krise og hastetiltak til behandling etter ekstremværet «Hans» i 2023.

  De økte fullmaktene gir NVE mulighet til å gi tilsagn om tilskudd og inngå økonomiske forpliktelser for fremtidige budsjettår, slik at tiltak kan planlegges og gjennomføres på en rasjonell og effektiv måte.

  Se pressemelding

 • Regelverket til OECDs utviklingskomité (DAC) sier at visse utgifter til flyktninger det første året de er i Norge, kan rapporteres som offisiell bistand (ODA). Det er langvarig praksis i Norge for at slike utgifter dekkes over bistandsbudsjettet.

  Flyktningutgifter i Norge øker med om lag 1,2 milliarder kroner fra 3,77 milliarder kroner i saldert budsjett 2024 til 4,94 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det skyldes at UDIs planleggingstall for ukrainske flyktninger som vil komme til Norge i år, økes fra 20 000 til 30 000.

  Regjeringen foreslår å dekke utgiftene ved å omdisponere 1,1 milliarder kroner av gjeldende bistandsbudsjett til flyktningutgifter. I tillegg foreslår regjeringen å øke bistandsrammen med 100 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Fontenehus med 5 millioner kroner til 81,3 millioner kroner i 2024. Bevilgningen skal bidra til etablering av flere fontenehus, sikre videre drift i eksisterende fontenehus og bidra til drift av paraplyorganisasjonen Fontenehus Norge.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til eiendom, bygg og anlegg med totalt 737,5 millioner kroner. Bevilgningen understøtter forsvarsløftet som er lansert i ny langtidsplan for forsvarssektoren. Satsingen innebærer oppstart og fornyelse av personellrelatert eiendom, bygg og anlegg samt oppgradering og styrking av kritisk infrastruktur. Dette er viktige grep i regjeringens pågående og planlagte styrking av forsvarssektoren.

 • For å gjenanskaffe materiell donert til Ukraina så raskt som mulig foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 823 millioner kroner. Midlene går til gjenanskaffelse av donerte hovedkomponenter til luftvernsystemet NASAMS (488 millioner kroner), artilleriammunisjon (om lag 235 millioner kroner) og panservernraketten M72 (100 millioner kroner).

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til materiellinvesteringer med om lag fire milliarder kroner for å forsere anskaffelsen av materiell med stor betydning for norsk forsvarsevne. Økningen omfatter anskaffelser til blant annet stridsavgjørende ammunisjon, kampflyanskaffelsen, luftvern, IKT, situasjonsforståelse i tillegg til materiell til Hæren, Forsvarets spesialstyrker og Sjøforsvaret.

 • Regjeringen foreslår å øke driftsbudsjettet til Forsvaret i RNB med 992,2 millioner kroner, for å styrke den operative ambisjonen for 2024, og legge til rette for aktivitetsøkning i Forsvaret i inneværende år. I tillegg foreslår regjeringen å styrke Heimevernet med 180 millioner kroner til kroner til uniformer og utstyr, kompetanseheving av mannskaper og ytterligere øving og trening i 2024. Regjeringen foreslår også 200 millioner kroner til nødvendig vedlikehold av logistikkfartøyet KNM Maud, for å kunne opprettholde forutsatt og nødvendig operativ kapasitet og aktivitetsnivå samt 40 millioner kroner til vedlikehold av P-8 maritime patruljefly.

 • Regjeringen foreslår bevilgningsendringer på om lag 1,3 milliarder kroner til økt produksjonskapasitet i forsvarsindustrien. Dette inkluderer 400 millioner kroner i medfinansiering av norske aktørers prosjekter i EU-programmet ASAP. Det inkluderer også kontingent-utbetalinger for deltakelse i ASAP og Eus program for å styrke europeisk forsvarsindustri gjennom felles anskaffelser (EDIRPA) på henholdsvis 180 millioner kroner og 103 millioner kroner.

  Forslaget inkluderer også 281,4 millioner kroner for å etablere ytterligere produksjonskapasitet for artilleriammunisjon og rakettmotorrør hos Nammo Raufoss AS. Forslaget innebærer også 357 millioner kroner til andre tiltak rettet mot økt produksjonskapasitet i norsk forsvarsindustri.

 • Regjeringen foreslår å endre dagens refusjonsordning for merverdiavgift til fritak på kjøpstidspunktet (direkte fritak) for anskaffelser foretatt av den amerikanske styrkens kontraktører og underkontraktører, såfremt anskaffelsene er til offisiell bruk av den amerikanske styrken.

  Forslaget er en oppfølging av artikkel XVI i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid.

 • Regjeringen foreslår å bevilge to millioner kroner for å styrke arbeidet med forsyningssikkerhet. Regjeringen vil styrke koordineringen av forsyningssikkerheten på tvers av sektorene for å være trygg på at beredskapen henger godt sammen. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer arbeidet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til Landbruks- og matdepartementets oppfølging av statens forpliktelse til å skaffe til veie et tilleggsareal for Sør-Fosen og Nord-Fosen sijte. Tilleggsarealet skal velges ut i samråd med reindriften, og det skal gjennomføres en reguleringsprosess for det aktuelle arealet. Berørte grunneiere og rettighetshavere vil bli involvert gjennom reguleringsprosessen.

 • Regjeringen følger opp Ekstremismekommisjonens anbefalinger ved å styrke freds- og menneskerettighetssentrene og Dembra, slik at enda flere barn og unge får lære om demokrati og menneskerettigheter. Midlene er også med på å forebygge ekstremisme og radikalisering.

G

 • Regjeringen foreslår 500 millioner kroner i økt bevilgning til humanitær bistand til Gaza. I tillegg omdisponeres om lag 500 millioner kroner til Gaza fra annen humanitær innsats. Til sammen gir dette om lag 1 milliard kroner i humanitær bistand og nødhjelp til Gaza og palestinere i regionen i 2024.

  Krigen i Gaza har medført enorme ødeleggelser og svært store humanitære behov. Så godt som hele befolkningen på 2,3 millioner i Gaza har behov for humanitær assistanse.

  Se pressemelding

 • Gjenopptakelseskommisjonen har de siste årene hatt flere store og krevende saker til behandling. Det har krevd mye ressurser, og saksbehandlingstiden har økt. Regjeringen foreslår å bevilge midler til et midlertidig prosjekt for å arbeide ned restanser og redusere saksbehandlingstiden i kommisjonen. Prosjektet vil vare ut 2026.

H

 • Regjeringen foreslår 180 millioner kroner for å øke HVs aktivitetsnivå. Dette er en betydelig styrking og vil bidra til kompetanseheving og mer trening. I tillegg legger regjeringen til rette for økt anskaffelse av personlig bekledning og utrustning av HVs personell. Tiltaket viderefører regjeringens satsing på et sterkere og mer robust Heimevern.

  Se pressemelding

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,9 millioner kroner til å utvide gruppen av studenter som har rett på stønad til hepatitt B-vaksine gjennom blåreseptordningen. Forslaget er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefaling om at personer under utdanning til sykepleier, ambulansearbeider, helsesekretær, politiaspirant, fengselsbetjent og paramedic bør gis rett til stønad. Stønadsordningen dekker ikke administrasjon av vaksine og oppfølging med blodprøvekontroll.

I

 • Regjeringen legger fram nytt inntektssystem for kommunene. Målet med inntektssystemet er å utjevne økonomiske forskjeller mellom kommunene, slik at kommunene er i stand til å tilby gode tjenester i hele Norge.

  Det nye inntektssystemet omfordeler kommunenes inntekter bedre og løfter skattesvake kommuner. Det er også gjort en faglig oppdatering av kostnads-nøkkelen, slik at den er tilpasset dagens situasjon.

  Se pressemelding

 • Regjeringen foreslår 25 millioner kroner for å styrke arbeidsrettede oppfølging på Nav-kontor med stor pågang. Blant annet vil dette bistå et stort antall ukrainske fordrevne med å komme ut i arbeid.

  Se pressemelding

  Regjeringen foreslår å styrke Jobbsjansen med 20 millioner kroner for å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet. Økningen vil gi oppstart for 240 flere deltakere i Jobbsjansen i 2024.

  Med den foreslåtte økningen bevilger regjeringen totalt 130,6 millioner kroner til Jobbsjansen i 2024.

  Se pressemelding

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til nødvendige forberedelser til et eventuelt Internet Government Forum (IGF) 2025, hvor Norge har annonsert sitt kandidatur som vertskapsland.

J

 • Regjeringen foreslår 80 millioner kroner til oppstart av prosjekt for nytt hovedbygg på Jan Mayen for å sikre moderne og sikre arbeidsforhold og norsk tilstedeværelse gjennom hele året. Tjenestene og installasjonene på Jan Mayen brukes tverrsektorielt og er viktig infrastruktur for blant annet næringsliv, forskning og tilsyn av naturreservat. Norge har også forpliktelser til EU om drift av bakkestasjoner for satellittsystemene EGNOS og Galileo. Prosjektet omfatter nytt hovedbygg, ny storgarasje og erstatning av to naust og har en kostnadsramme på om lag 1,6 milliarder kroner. Byggene skal stå ferdige innen 2028.

  Se pressemelding

 • a. Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen for Sandbukta–Moss–Såstad med 5,9 milliarder kroner til 27,6 milliarder kroner. Økningen skyldes blant annet arbeid for å redusere risikoen for kvikkleireskred i Moss sentrum.

  Prosjektet skal gi bedre tilbud for regiontog mellom Oslo og Moss, redusert reisetid for regionekspresstogene, samt legge til rette for at tilbudet på Østfoldbanen kan utvikles senere.

  b. Regjeringen foreslår å fastsette en kostnadsramme for ombyggingen av Kolbotn stasjon til 1,3 milliarder kroner. Med forslaget kan fremdriften opprettholdes og stasjonen ferdigstilles i tide til de nye lokaltogene på strekningene Oslo–Ski kommer i desember 2026.

  c. Bane NOR planlegger å omdisponere 1,5 milliarder kroner fra investeringer til fornying og vedlikehold av jernbanenettet for å bedre driftsstabiliteten i togtilbudet.

 • Regjeringen foreslår fire millioner kroner til dekning av utgifter for stipend til oversetter av norsk litteratur til andre språk og til årlig Fosse-forelesning i regi av Nasjonalbiblioteket.

  Se pressemelding

K

 • Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner for å bevare og istandsette kulturhistorisk verdifulle kirkebygg i tråd med Bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg og tilhørende tilskuddsordning.

  Se pressemelding

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningene til store kollektivprosjekter med 440 millioner kroner på grunn av lavere fremdrift enn forventet og for høye anslag. Prosjektene det gjelder er Fornebubanen i Oslo og Viken, Bussveien på Nord-Jæren og Metrobuss i Trondheim. Prosjektene får ikke mindre statlige midler totalt sett, men bevilgningene forskyves i tid.

 • Regjeringen foreslår å styrke kommuneøkonomien med 6,4 milliarder kroner neste år. Veksten fordeles med fem milliarder til kommunene og 1,4 milliarder til fylkeskommunene.

  Med denne veksten vil sektoren sitte igjen med 2,5 milliarder etter at de anslåtte merkostnadene til demografi og pensjon er dekket. Med unntak av vår satsing på kommunesektoren i 2022 er dette den høyeste veksten utover demografi og pensjon siden 2011.

  Se pressemelding

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kriminalomsorgen med 55 millioner kroner i 2024. Midlene skal dekke utgifter til forprosjekt for utvidelse av Ilseng fengsel som erstatning for Oslo fengsel. Midlene skal også gå til å gjennomføre en utredning av et nytt kvinnefengsel på Østlandet. Resten av midlene foreslås som en generell økning for å bedre den økonomiske situasjonen i kriminalomsorgen.

 • Regjeringen vil sette av 28 millioner kroner til Kystverket etter at uværet «Ingunn» forårsaket skader på navigasjonsinfrastruktur og fyrbygninger, og på grunn av unormalt stort behov for isbryting vinteren 2024.

L

 • Regjeringen foreslår en økning på fem milliarder kroner til å starte tiltak i langtidsplanen tidligere enn planlagt. Økningen omfatter om lag 4 milliarder kroner til materiellinvesteringer, 737,5 millioner kroner til eiendom, bygg og anlegg, 180 millioner kroner til Heimevernet og 37,5 millioner kroner til vakt og sikring på Andøya.

  Se pressemelding

 • Regjeringen foreslår at tiltaket nettbasert lederutdanning for leger i kommunale helse- og omsorgstjenester blir utvidet til også å omfatte ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Det er et mål å få flest mulig leger til å ta kurset, men til nå har det vært vanskelig å rekruttere leger. Det er stort behov for ledere med god kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for å håndtere utfordringene tjenestene står overfor i framtiden.

 • Regjeringen foreslår å opprette et femte likestillingssenter i region vest for å sikre et landsdekkende arbeid med likestilling og aktivitet i alle regioner. I 2024 setter vi av fire millioner kroner til å etablere det femte senteret.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 65 millioner kroner i varig tilskudd til Helse Nord for å opprettholde akuttilbudet ved Lofoten sykehus.

 • Regjeringen foreslår fire milliarder kroner til luftvern til Ukraina, som en del av økningen i Nansen-programmet i år. En sentral del av dette vil være å bidra sammen med allierte til en tysk-ledet flernasjonal satsing for rask donasjon av avanserte luftvernsystemer.

M

 • Regjeringen foreslår å styrke eksportarbeidet i Mattilsynet med fem millioner kroner.

 • Det er i dag et merverdiavgiftshull ved tjenesteflyt over landegrensen mellom ulike geografiske etableringer i ett og samme rettssubjekt. Dagens rettstilstand bryter med grunnleggende hensyn i merverdiavgiftssystemet og innebærer at helnasjonale foretak kan komme dårligere ut enn foretak med etableringer i flere land.

  Finansdepartementet arbeider med sikte på å sende et forslag på høring i løpet av 2024.

N

 • Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner i varig tilskudd til Helse Nord for å opprettholde akuttilbudet ved Narvik sykehus. Tilskuddet støtter opp om Forsvarets beredskapsbehov.

 • NSM gjennomfører i 2024 betydelige kostnadsreduserende tiltak for å bringe forbruket i samsvar med bevilget budsjett. Tiltakene vil imidlertid ikke gi store nok innsparinger til å bringe budsjettet for 2024 i balanse. For å kunne ivareta NSMs samfunnsoppdrag foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 90 millioner kroner i 2024.

 • Regjeringen foreslår ti millioner kroner til videre planlegging og prosjektering av Nationaltheaterprosjektet. Disse midlene skal sikre fremdrift i arbeidet med å finne en god løsning for Nationaltheatret for fremtiden.

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 80 millioner kroner for å finansiere økningen i Norges tilskudd til NATOs infrastrukturprogram (NSIP). Med bevilgningen oppfyller Norge NATOs krav til finansiering av investeringsplanen for infrastruktur. Prosjektene i Norge knytter seg til utbygging av infrastruktur på blant annet Andøya, Evenes, Ørlandet og Rygge samt drivstofflager for maritime kapasiteter.

  • Regjeringens foreslåtte styrking av forsvarsbudsjettet i RNB på 13,4 milliarder kroner medfører at Norge oppnår NATOs to-prosentmål i 2024. Forsvarsbudsjettet passerer med dette for første gang 100 milliarder kroner. Prognosen pr. mai 2024 tilsier at BNP-andelen BNP blir 2,17 prosent i 2024.

   Se pressemelding

  • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til en ny tilskuddsordning til natur- og friluftslivstiltak i kommuner som er berørt av landbaserte vindkraftverk. Tilskuddsordningen, som foreslås å tre i kraft i 2024, skal primært avbøte konkrete negative virkninger for natur og friluftsliv som følge av vindkraftverket. Det kan imidlertid også gis tilskudd til tiltak i disse kommunene som fremmer natur og friluftsliv som ikke er direkte berørt av vindkraftverket.

  • Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) med 78,7 millioner kroner.

   Regjeringen foreslår en styrking på 50 millioner, med mål om å få ned saksbehandlingstiden og øke kvaliteten på vedtakene. 28,7 millioner foreslås for blant annet å dekke utgifter knyttet til innføringen av tiltak for å redusere ankomstene av fordrevne fra Ukraina.

   Med den foreslåtte styrkingen vil driftsbevilgningen til NAV i 2024 være 13 896,5 millioner kroner.

   Se pressemelding

  • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Norges Arktiske Studentsamskipnad med to millioner kroner for å dekke merutgifter samskipnaden har hatt til drift av boliger på Svalbard som ikke lenger kan brukes som studentboliger.

  • Regjeringen foreslår å bevilge 125,1 millioner kroner, for å få på plass nødvendig IKT-utstyr i nytt regjeringskvartal. Dette omfatter etablering av kommunikasjonsinfrastruktur, flytting og reetablering av datasentre og etablering av delte og personlige IKT-tjenester i nytt regjeringskvartal.

   Regjeringen foreslår å bevilge 21,5 millioner kroner, for å dekke utgifter i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon i forbindelse med ferdigstillelse og innflytting i nytt regjeringskvartal. Dette omfatter blant annet drift av eksternt kontrollsenter for post og varer, trafikksentral og sikker teknisk infrastruktur.

  O

  • Regjeringen foreslår å opprette en ny tilskuddsordning i 2024 til oppfølgingstilbud til personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle handlinger.

   Tilskuddsordningen skal bidra til etablering av lett tilgjengelige oppfølgingstilbud til målgruppene uten noen form for egenbetaling. Ordningen vil være en del av samfunnets samlede innsats overfor målgruppene. Tilbudene som omfattes av ordningene skal som hovedregel komme i tillegg til, eller supplere, oppgaver som ligger til det offentlige.

   Bevilgningen til tilskuddet skal dekkes ved bruk av udisponerte midler på andre tilskuddsordninger.

  • Regjeringen foreslår å tildele et engangsbeløp på ni millioner kroner i 2024 til Universitetet i Oslo for forskningsprosjektet Saving Oseberg. Det finnes ikke i dag rekonserveringsmetoder for de store og komplekse sledene fra Osebergfunnet. Disse kulturskattene nedbrytes og smuldres opp innenfra på grunn av alunkonserveringen fra over hundre år siden. Det er derfor nødvendig å forske og utvikle en sikker konserveringsmetode som ivaretar den unike verdensarvsamlingen.

   Se pressemelding

  • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til gjeldende tilskuddsordning for arbeidet med nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Fra før er det bevilget og tildelt 32 millioner kroner til tilskuddsordningen.

  P

  • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 673 milliarder kroner i 2024. Samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten i 2023 var 1 009 milliarder kroner. Netto kontantstrøm var 978 milliarder.

   Statens netto kontantstrøm består av skatter, avgifter, tilbakekjøp av aksjer og aksjeutbytte fra Equinor samt netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

   Se pressemelding

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) med 7,5 millioner kroner for å opprettholde pilotutdanningen med base i Bardufoss.

   Se pressemelding

  • Den sikkerhetspolitiske situasjonen og utviklingen i trusselbildet gjør at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplever økt aktivitet på alle sine virksomhetsområder. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til PST med 150 millioner kroner for å sikre at PST har de nødvendige rammebetingelsene for å løse samfunnsoppdraget sitt.

  • For å styrke grunnfinansieringen av politiets virksomhet og å styrke innsatsen mot organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og kriminelle nettverk foreslår regjeringen å øke bevilgningen til politiet med 1,6 milliarder kroner i 2024, med en helårseffekt på 1,9 milliarder kroner. Samlet vil den totale satsingen styrke politiets tilstedeværelse, forebygging og beredskap i prioriterte områder og politiets evne til å bekjempe organisert kriminalitet nasjonalt.

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til private grunnskoler med 50,5 millioner kroner i revidert budsjett for 2024. Endringene skal kompensere for redusert tilskudd som følge av ny tilskuddsmodell og endret beregningspraksis for kombinerte private grunnskoler (skoler med barne- og ungdomstrinn) i statsbudsjettet for 2024. Disse endringene var anslått å redusere tilskuddet med 51,5 millioner kroner i 2024 (og 515 millioner kroner når endringene var fullt innfaset i 2029).

   Regjeringen foreslår også å gjeninnføre særtilskuddet til Oslo by steinerskole og Kongshaug Musikkgymnas med 5,1 millioner kroner fra høsten 2024.

   Se pressemelding

  • Regjeringen foreslår å bevilge 800 millioner kroner til produksjonssviktordningen. Det er en økning i bevilgningen med 697,7 millioner kroner. Posten er en overslagsbevilgning som gir hjemmel til overskridelse.

   Oppjustering kommer av et økt antall søknader om tilskudd som en følge av svikt i produksjonen i 2023 og tiltak fra regjeringen i forbindelse med fjorårets krevende vekstsesong.

  • Regjeringen foreslår 11,5 millioner til å følge opp tiltak i tråd med politikken i Meld. St. 19 (2023–2024) Profesjonsnære utdanningar over heile landet

  R

  • Regjeringen foreslår at den årlige rammen på 500 millioner kroner til Retur-EU i Forskningsrådet oppheves, noe som vil gi Forskningsrådet større fleksibilitet i forvaltningen av Retur-EU-ordningen.

  • Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med romsikkerhet med to millioner kroner.

   Økt avhengighet av rombaserte tjenester på flere samfunnsområde og nye sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger gjør det nødvendig å styrke arbeidet. Nærings- og fiskeridepartementet vil lede arbeidet.

  • Regjeringen foreslår å gi et enkeltstående tilskudd til Roseslottet på 3 millioner kroner slik at utstillingen kan sendes på turné i Norge. Utstillingen Roseslottet viser nordmenns kamp for fred og frihet under okkupasjonen 1940-45. Parallellene til den samme kampen som nå føres i Ukraina gjør utstillingen spesielt relevant.

   Se pressemelding

  • Regjeringen foreslår å bevilge 5,8 millioner kroner til rassikring av de åpne gruvegangene på Øvre Storwartz, Røros. Sikringen inngår i statens grunneieransvar, og er nødvendig for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikre fredete verdensarvverdier.

  • Regjeringen foreslår et særskilt tilskudd på én million kroner til Rørosmartnan.

   Se pressemelding

  S

  • Regjeringen foreslår 600 000 kroner for utvikling av Sagatun historiske senter på Hamar.

   Se pressemelding

  • Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner i et rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF.

   I statsbudsjettet for 2024 er det bevilget 40 millioner kroner til et rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Helse Nord RHF. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet med Helse Nord RHF 90 millioner kroner i 2024, slik at det blir på til sammen 130 millioner kroner. Prioriterte områder er prehospitale tjenester, integrert psykisk helsetjeneste og rus, rehabilitering og tiltak for å redusere antall utskrivningsklare pasienter.

   Midlene skal brukes etter enighet mellom helseforetak og aktuelle kommuner i regionene.

  • Regjeringen foreslår å bevilge to millioner kroner til arbeidet med et uforutsett arkeologisk funn av en hellekiste med humant materiale fra steinalderen (2350 - 1900 f. Kr.) i Selje, og omfattede zoo-arkeologisk materiale fra både steinalder og yngre jernalder.

  • Det foreslås 100 millioner kroner til tiltak som kan bidra til styrket kapasitet ved sikkerhetspsykiatriske avdelinger i helseforetakene.

  • Regjeringen foreslår å følge opp den nye handlingsplanen for en sirkulær økonomi ved å bevilge 3,75 millioner kroner til arbeidet med å utvikle norske indikatorer for sirkulær økonomi og utrede et samfunnsoppdrag.

  • Finansdepartementet mottok 19. desember 2022 NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem (Skatteutvalget). Regjeringen vil ikke følge opp Skatteutvalgets utredning med en skattereform med store systemmessige endringer og skattevekslinger.

   Se omtale i kapittel 4 i Meld. St. 2 (2023–2024).

  • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til skolebibliotek og lesestimulering med 20 millioner kroner til totalt 50 millioner kroner.

   Gode og tilgjengelige skolebibliotek bidrar til at flere barn og unge finner boken de har lyst å lese og at de leser mer. Ved å styrke skolebibliotekene vil enda flere barn og unge få tilgang til et skolebibliotek med dedikerte ansatte.

   Se pressemelding

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til trykte lærebøker med 300 millioner kroner. Midlene går til et øremerket tilskudd til innkjøp av trykte læremidler til elever i den offentlige grunnskolen (1.-10. trinn). Regjeringen har vært tydelig på at vi skal ha bedre balanse mellom skjerm og bok for at elevene skal lære mer og bedre.

   Dette er penger nok til én million ekstra trykte bøker i norsk skole.

   Se pressemelding

  • Spesialenheten for politisaker har over tid hatt stor oppdragsmengde og flere ressurskrevende saker under etterforskning.

   Regjeringen foreslår nå å øke bevilgningen til Spesialenheten for å sikre at de er i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag.

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Statens havarikommisjon med tre millioner kroner, i tillegg til muligheten til å overskride driftsbevilgningen med ytterligere tre millioner kroner. Økningen er på grunn av utgifter i forbindelse med undersøkelsen av helikopterulykken utenfor Bergen 28. februar 2024. Dette gjør at Statens havarikommisjon kan prioritere både undersøkelser av helikopterulykken, og andre pågående, lovpålagte sikkerhetsundersøkelser.

  • Konsernets overskudd etter skatt for 2023 ble 1 586 millioner kroner. I tråd med gjeldende utbyttepolitikk betaler selskapet et utbytte på 50 prosent av konsernets årsresultat etter skatt.

   På denne bakgrunn foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 49 millioner kroner til 793 millioner kroner.

  • Regjeringen foreslår å styrke arbeidet hos statsforvalterne med 15 millioner kroner. Midlene går til beredskap og kommuneoppfølging i Troms og Finnmark, økt tilstedeværelse i Skien og arbeidet med økt antall søknader på akvakultur-området (se eget stikkord om akvakultur).

  • Regjeringen foreslår en bevilgning på 130 millioner kroner i lån til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Lånet skal brukes til blant annet oppgradering av boligene som selskapet eier på «Blåmyra» i Longyearbyen og til ulike brannsikringstiltak.

  • Den midlertidige stønadsordningen for ekstraordinære strømutgifter skal dekke utbetaling av stønad for strømforbruk fra desember 2023 til og med november 2024.

   Med oppdaterte beregninger basert på terminprisene for strøm per medio mars 2024, anslås utbetalingene av strømstønad i 2024 til 4,8 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 4,95 milliarder kroner fra saldert budsjett. Utbetaling av strømstønad til husholdningskunder av nærvarmeanlegg i 2024 anslås til 10 millioner kroner, en reduksjon på 12,5 millioner kroner fra saldert budsjett. Kostnadsanslaget er usikkert.

  • Regjeringen foreslår å bevilge 167 millioner kroner til energiforsyningen i Longyearbyen. Bevilgningen skal legge til rette for reduserte strømpriser og stabil energiforsyning gjennom investeringer i infrastrukturen.

   Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til forprosjekt for reservevann i Longyearbyen.

  • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til UNIS med ti millioner kroner, slik at UNIS kan videreføre aktiviteten på Svalbard i 2024.

  • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen to milliarder kroner for å styrke sykehusenes økonomi og legge til rette for reduserte ventetider. Av dette er 250 millioner kroner foreslått i særskilte tilskudd til Helse Nord.

  • Regjeringen foreslår å bevilge 57,4 milliarder kroner til sykepenger for arbeidstakere i 2024. Dette er en økning på om lag 3 milliarder kroner sammenlignet med Saldert budsjett for 2024.

   Økningen skyldes i hovedsak høyere sykefravær i 2023 samt utsikter til høyere sykefravær i 2024 enn tidligere lagt til grunn. Videre er anslagene for sysselsettingsvekst og lønnsvekst (sykepengegrunnlaget) i 2024 oppjustert, noe som også trekker utgiftene opp.

  T

  • Regjeringen foreslår nye regler for tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift ved anskaffelse av personkjøretøy til leasing-, bilutleie- og drosjevirksomhet. Forslaget innbærer at fradragene skal gjenspeile bilenes faktiske verdifall. Det gjør at den utilsiktede støtten i dagens regler fjernes.

   Inntektene brukes til å redusere engangsavgiften for alle personbiler og å fjerne engangsavgiften for rullestoldrosjer.

   Se også pressemelding.

  • Regjeringen forslår å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer med to millioner kroner – til 22,9 millioner kroner i 2024.

   Se pressemelding

  • Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til oppfølging av tiltakspakke reindrift og energi. Det skal etableres et kontaktforum for reindrift, som skal være en arena for dialog mellom reindriftsnæringen og myndighetene. Det skal gjennomføres en utredning av muligheten for tilbakeføring av areal på statsgrunn eller Finnmarkseiendommen som tidligere har vært reinbeite.

  • Regjeringen foreslår å styrke Tolletaten med 118 millioner korner, spesielt rettet mot etatens innsats mot bekjempelse av narkotikasmugling. Midlene skal gå til modernisering av nødvendig kontrollutstyr og økt bemanning til kontroll.

   Se pressemelding.

  • Regjeringen foreslår å gi et ekstraordinært tilskudd på 100 millioner kroner til Innlandet fylkeskommune for å dekke utgifter i 2022–2024 til opprydding, leie og oppsett av midlertidig bru, samt planlegging av ny bru etter at Tretten bru kollapset.

  • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) med 1 million kroner for å forebygge og forhindre hatytringer, og motvirke ytterliggere polarisering - særlig blant de unge.

  • Regjeringen foreslår et tilskudd på inntil 1,6 milliarder kroner til Tsjekkia for anskaffelse av artilleriammunisjon til Ukraina. Tilskuddet finansieres som en del av den foreslåtte styrkingen av Nansen-programmet i 2024, gjennom fremskyving av midler i programmet.

  U

  • Regjeringen følger opp ekspertenes anbefaling for håndtering av kvikksølvforurensningen fra U-864. Det vil først undersøkes om deler av kvikksølvlasten kan hentes opp. Deretter skal dette hentes opp, og til slutt skal vraket og området rundt dekkes til.

  • Regjeringen foreslår å bevilge 124,8 milliarder kroner til uføretrygd. Dette innebærer en reduksjon i bevilgningen på 1 180 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2024.

   Reduksjonen skyldes i hovedsak at færre enn forventet har gått fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd. Det påvirker ikke individuelle utbetalinger.

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med to millioner kroner til Innovasjon Norge, for å bistå norsk næringsliv som ønsker å delta i gjenoppbyggingen av Ukraina.

  • Regjeringen styrker den militære og sivile støtten betydelig gjennom å fremskynde syv milliarder kroner i Nansen-programmet. Ukrainas behov er akutte, og regjeringen følger opp våre forpliktelser overfor Ukraina. Samlet økes den militære støtten fra en ramme på 7,5 milliarder kroner til 13,5 milliarder kroner i 2024. Økningen av rammen i 2024 gjør Norge i stand til å gi mer og raskere støtte, i hovedsak til luftvern, men også midler til det tsjekkiske initiativet om artilleriammunisjon og økt øvrig handlingsrom for andre tiltak i 2024.

   Se pressemelding

  • Ukraina har store behov for økt støtte både militært og sivilt. Regjeringen foreslår å øke den sivile bistanden til Ukraina for 2024 med 1 milliard kroner. Pengene er innenfor totalrammen av Nansen-programmet på 75 milliarder kroner. Regjeringen foreslår også økt militær støtte til Ukraina under Forsvarsdepartementet.

   Se pressemelding

  • Regjeringen foreslår å utsette ordningens oppstart til 2025, for å bruke tapsavsetningen for 2024 til økte flyktningutgifter i Norge og økt bistand til Gaza. Arbeidet med å etablere ordningen fortsetter i 2024 med sikte på at de første garantiene for fornybar energi i utviklingsland utstedes innen første halvdel av 2025.

  V

  • Regjeringen foreslår å gi Vega kommune et bidrag på totalt ti millioner kroner med formål å etablere  næringsvirksomhet som bygger opp under verdensarvverdiene. Bidraget kommer i forbindelse med at akvakulturområdene Hysvær og Rørskjæran i Kystplan Helgeland Vega ikke godkjennes, og erfordelt med fem millioner kroner i henholdsvis 2024 og 2025.

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen for drift og vedlikehold på riksvei med 640,6 millioner kroner. Totalt vil det bli bevilget om lag 10,4 milliarder kroner til drift og vedlikehold på riksvei. Dette bidrar til å bedre tilstanden og redusere vedlikeholdsetterslepet. Deler av økningen vil gå til gjenstående utbedringsarbeider etter ekstremværet «Hans» i august 2023 og til å utbedre skader på veinettet etter ekstremvær i Nord-Norge i januar 2024.

  • Regjeringen foreslår skattefrihet for verdipapirfond på aksjegevinst i selskap utenfor EØS ved utflytting.

  • Regjeringen følger opp tiltaksplanen for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner, og foreslår å bevilge 6,25 millioner kroner til ulike tiltak i planen. 3 millioner kroner vil gå til Forsvarets veteransenter Bæreia, som vil øke kapasiteten med nærmere 50 prosent. Regjeringen vil også bevilge 1,5 millioner kroner for å begynne arbeidet med å etablere en kompetanseportal for veteranfeltet. Forskningen ved Forsvarets helseregister styrkes ved en bevilgning på 1,5 millioner kroner. 0,25 millioner kroner vil gå til Forsvarets arbeid med å bistå helsesektoren med digitalisering av kurs og kompetansehevende tiltak.

   Se pressemelding

  • Regjeringen foreslår 1,6 millioner kroner til ti nye studieplasser i veterinærmedisin ved NMBU. Forslaget innebærer midler til NMBU og til studiestøtte gjennom Lånekassen. Fullt opptrappet vil rammebevilgningen til NMBU være økt med 26,5 millioner kroner og utgiftene til utdanningsstøtte vil være økt med om lag to millioner kroner fra og med 2031.

   Se pressemelding

  • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til overføring av en andel av årlig vindkraftproduksjon til reindriften. Der et vindkraftverk, alene eller sett i sammenheng med andre tiltak, har negative konsekvenser for reindriften skal reindriften få overført et beløp tilsvarende 0,1 øre per kWh av årlig vindkraftproduksjon. Dette skal bidra til at de som har ulempene ved et tiltak også får en fordel.

  • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å øke drifts- og prosjekttilskuddet til tiltak mot vold og overgrep.

  • Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til et midlertidig prosjekt for å arbeide ned restanser og redusere saksbehandlingstiden ved Kontoret for voldsoffererstatning.

  W

  • Kunnskapsdepartementet vil gi et tilskudd på to millioner kroner til WorldSkills for å arrangere skole-NM. Dette følger opp et anmodningsvedtak Stortinget gjorde ved behandlingen av statsbudsjettet for 2024. Tilskuddet skal bidra til motivasjon, økt rekruttering og bedre kunnskap om yrkesfagene.

  Z

  • Regjeringen foreslår å bevilge ni millioner kroner til brann- og elsikkerhetstiltak ved luftmålingsobservatoriet Zeppelin i Ny-Ålesund på Svalbard.

   Tiltaket er nødvendig for å opprettholde lange tidsserier med globalt viktige miljøovervåkingsdata.